Kiristoos Yisa Tarjamonnante
Kinin Yittsaana Eenasa
Waadimano
Ardinta
Yittsadhaanasa Waadiman mathaapino Luqaas Toploosna kinin thaapaana mathaapinasa lansoane. Luqaasin thaapaa bira mathaapa Yesus Kiristoossa dhacchintan upseane; ogonoar Yesus kinin waadadhonbee dhettsonbeam koda dhee. Kaa lansoa mathaapa Yesus kinin kamaana yittsadhaana eena waadimanam hamin kenin yedonam koda dhee.
Ogodettsi Luqaas eedi makkam kaysa apo dongaddha levenka yekka dohon Barjodar woylamin qajadhensa biron eerinam ki thaapade. Ogono eerino dhaqintasa giyayno payya upsine. Luqaas eerinsa yedidino Yesusin Betelemir kinin adhadhonbee gishiman gishaynasa tarjamonbene. Kisa eerinsa macchindar Bhawloos Roome katamante dhaxadhayse payyamoka Yesus Kiristoossa giyada kinin tarjonam Luqaas ki thaapade.
Ko Yittsadhaanasa Waadiman mathaapinam Luqaas Manpas Gazanka entsadhayse ki thaapade. Imbaa Yesus cecindar ki yivima birayse kisa paanan yivaynana kinin giyoono macchino upsino “Manpas Gazanin yedar hanchon wodanka kantanam yeda tiye” hamaynone. Ogo qaabe yinindar haydhen upsinin thoothayno yittsadhaanasa waadiman mathaapinte may thaapadhidine. Yesussa paanan yivayna Kiristoossa kenin tarjonbee waadadhonbe wul Manpas Gazanka entsadhayse kisa kantankane. Kedi maatayse maatayse Manpas Gazanka ke thoothade. Dhabibee, pakalmakkobee, kiilimenbeam zasken goynka Manpas Gazano Barjodar woylam qajaynaka waadadhite ko dahade. Manpas Gazansa nivintanka Ayiwd eenabee, Sammaria eenabee, Ayiwdtay hamma eenabe kinka kala maatintanam haapayse gebhi miske ooni ke maatade.
Yittsadhaanasa Waadiman mathaapinte haapadhayna eenara Bhethiroosbee Bhawloosbena raq gebhi imbhidine. Bhethiroosin waadadhonam kashi 1-12dar, pir Bhawloosin waadadhonam kashi 13-28dar thoothi koda haapadhe. Yerusaalemir woysadhon misken ooninsa biraa entsaa Bhethiroosne. Yerusaalemsa gasante dohon raqinte, kamsina Sammariabee Qesaariabe, Bhethiroos waadadhima igina misken onna woyadehe. Yiwda peera ab, Sooria peera yedayse Roome katamanka yekka Barjosa dhacchintan upsinam giyan waadimanam thoothika waadadhaa Bhawloosne. Bhawloos Galatiabee, Moqodooniabee, Akayabee, Isiya peentebe misken onnaam ki woysade. Kiristoosdar kesa woylamin qajintanka wocchimbhayse ke gebhe zasken timmirinbee kiilimenbeam ki imade.
Mathaapasa aapi maataa bhocchea Yittsadhaanasa Waadiman mathaapinte 1:8dar koda haapadhe. Mathaapaam raq oydidar kashana dandima ko dandime:
1. Ardinta: Yittsadhaanana Yesusin elqimoono (1:1-11)
2. Barjosa dhacchintan upsino Yerusaalemir: Misken ooninsa birono (1:12–8:3)
a) Bhethiroosin waadadhoono (1:12–5:42)
b) Isthipaanoosin waadadhoono (6:1–8:3)
3. Barjosa dhacchintan upsino: Sammariabee Yiwda peentebe misken ooninsa workidino (8:4–11:18)
a) Pilbhoosin waadadhoono (8:4-40)
b) Sawl waadimansa birono (9:1-31)
c) Bhethiroos waadimansa macchino (9:32–11:18)
4. Barjosa dhacchintan upsino peensa macchinka yekka konin yeskoono (11:19–28:31)
a) Barnabaasin waadadhoono (11:19–12:25)
b) Bhawloosin waadadhoono (13:1–21:16)
c) Bhawloosin Yerusaalembee, Qesaariabee, Roomeber Barjosa dhacchintan upsinam kinin giyoono (21:17–28:31)
Kaa mathaapa Haali Mallan mathaapin wulam kinka kalaa kida haye. Oynna Barjosa Dhacchintan mathaapinadar yedadhon eerinam Yittsadhaanasa Waadiman mathaapinte koda maqe. Kiristoos peen kodar sadanka kinin dohonsa budonte kisa tarjamonnante Yittsadhaanasa Waadimano koda guttse. Imbaa Yesus Maatoos 16:18dar misken ooninsa kinin giyonin thoothonam Yittsadhaanasa Waadiman mathaapinte ko thaapadhade. Pir kaa mathaapa waani warqannar misken ooninna imbhen timmirinna goyti kida ashke.
Ogodettsi misken onna hamin kenin yedadhonbee, ena dahaana entsanabee, misken onnasa gebhintanbeam wonin oysea thoothi oysimesa malsino kaa mathaapaate koda haapadhe. Bhawloos warqatinam kinin thaapoono misken onna hamin kenin woysadhonbee warqatinte thaapadhoono bhocchino ena dohon misken ooninte waadimadar hamin kenin hacchonbeam koda dhee. Birono misken ooninam woysabee, tarjabee, Barjosa dhacchintan upsinam hamin workisa zaskenbeam may koda dhee.
Yittsadhaanasa Waadiman mathaapino Manpas Gazansa waadimano kattsi zaskayno konin dohonam koda giye. Ena dohoono misken onno ogoam dhettsa bish dayma, yisa sadanka may konin haaponbee konin dhesonbene.
1
1-2 Toplooso, Yesus waadiman yinnonam yinin yedon wodara cecindar yinin yivenka yekka, kinin waadadhonbee dhettsonbe wulam biraa mathaapadar inta thaapidine. Cecindar kinin utensa birayse yisa tarjamonnante kamayse yinin yittsaana eenana Manpas Gazanka “Yin hayee” hamayse ki giyade. Ogonoar dembhira yinin dhaabhonsa budonte, eedi lamaa kaysa rooroka yekka thoothi tarjaka may kena sadanka dahayse haapadhaate Barjosa bitamonam kena giyaate ki dhahade. Kembesana kinkaar yinin dohon wodanka Yerusaalemra kenin utoamadettsi kena ki giyade. Ko dahaannaar, “Inin yena giyoono Imba ‘Yena imayda ime’ kinin hamonam toolee. Harrna hambhidianna, Wannis eenaam noqoka ki shivade; yedi likka roorosa budonte, Manpas Gazanka yeda shiidhe” kena ki hamade.
Yesus Cecindar Kinin Utoono
Kediar kinka bukayse kenin dohonka, “Imbo, Israveel eena maatate kenin bitimoadettsi hanin hayayno wodano taakiw?” hamayse kiam ke oysade. Yesusaar kena yinin maasenka, “Imba yisa hayamonka kinin bhocchon wodanbee levenbeam ye dhese yena imbhadehe. Ko dahaannaar Manpas Gazanin yedar hanchon wodanka kantanam yeda tiye; Yerusaalembee, Yiwda peen wulbee, Sammaria peenbe, pir peensa gasanka yekka, isa tarja yeda maate” ki hamade.
Yesus ogoam yinin giyonsa budonte, kiam keda shedika tura cecindar ki yivade; polonoar kesa aapira aachayse kiam ko tiyade. 10 Kinin yivenkaar kedi tura cecin shedayse ke daaka, marrato! Apala cawli qaadhaana eena lamaa kesa gasante ke woyade. 11 “Yedi Galila eenato, tura cecin shedada harrnee woyaa? Agaa yekalanka cecindar tiidhaa Yesus cecindar kinin yivenka yenin shedaadettsi, yin maatate kida nive” kena ke hamade.
Yiwdasa Raqante Maatiasam Kambhoono
12 Ogo wodanka Dabirezayt hambhen dhukara Yerusaalemdar ke maatade; Dabirezayt dhukano Yerusaalemkal theedine.* “Theedine” hambhayno Girik mathaapinte, “Theedine; ukunsen rooroaka yiidhayno goytine” koda hame. Ogono taaka shii kalaaddhane. 13 Yerusaalem gidir nivayse yinin dehen ooninsa zulondar woysadhon oonin ke utade. Kediar Bhethiroosbee, Wannisbee, Yayqoobbee, Indiriasbee, Pilbhoosbee, Toomaasebee, Bartelemoosbee, Maatoosbee, Ilpoos naasa Yayqoobbee, peen yinnonna bish qaabea Simoonbee, Yayqoob naasa Yiwdabe, 14 pir maa waanibee, Yesussa indan Mayriyambee, Yesussa kannabe kinka maatayse rooro wul Barjoam miskana bhocchi kalaaka bukite ke dahade.
15 Ogo wodanka bukaana eedi lax kaysa maatayna Yesussa paanan yivayna eenasa shaarinte Bhethiroos woyayse yin ki giyade: 16 “Imbanaanato, Yesusam yedaana eenasa entsaa Yiwdana Manpas Gazano birayse Dawtsa aponka kinin giyoono Mathaap Gazante thaapadhoono thootha ko zaskade. 17 Yiwda wombesana paydadhaa, ko Barjosa waadimanna kambhaa eedi ki dahade” ki hamade.
18 Ea agaa kisa siyon waadimanna kashadhon koymonka pee ki shanade. Kidi gupana ki dhambaysaka kisa iino bhaqayse nuqurtino ko utade. 19 Ogono yerro Yerusaalem gidir dohon een wulkal ko dhesimade. Ogonante peen ogoam kesa aponka “Akeldama” hamayse ke eelade; kosa bulinoar “zombhi pee” hamintane.
20 Bhethiroos pir “Ogonoar yin konin dohoono Mazmur mathaapinte
‘Kinin dahayno ranqo eedin qolmino ko dee;
eediar gidir ko dahabhoode’ Maz 69:25.
taar,
‘Kisa hayamonam eedi ab ki tiye’ Maz 109:8.
hamayse thaapadhonnane.
21 “Ogonante Imbaa wontea Yesus wosa shaarinte kinin dohon wodan wulka wombesana kinka dahayna eenasa shaarira, 22 Wannisin shiverra yedayse Imbaa wontea Yesus cecindar kinin yivaa rooroaka yekka dahayna eenasa kalaa wombesana kinka Yesussa diira dhaabhidinsa tarja maata ko kiam zaske” ki hamade.
23 Ogonante kesa shaarira eedi lamaam ke woysade; kediar Bersaabas way Iyosthos hambhea Yoseepbee Maatiasbene. 24-25 Barjodar woylamin qajayna eenaar yin giyayse Barjoam ke miskade: “Een wulsa woylamin dhesea Imbaa wontea Yesuso, hasa tarja hayayse yiam hanin nittsaa kinin doadettsi, eena igina lamaanasa hayyeam hanin kamonam wona eshkaa. Kono waadimano Yiwda yisa raqinte yivan kinin garoono waadimanone” hamayse kiam ke miskade. 26 Ithaar ke dhabade; ithanoar Maatiasdar ko wavade. Ogonante kidiar tabhi kalaana Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanabesana kinka ki paydadhade.

*1:12 “Theedine” hambhayno Girik mathaapinte, “Theedine; ukunsen rooroaka yiidhayno goytine” koda hame. Ogono taaka shii kalaaddhane.

1:20 Maz 69:25.

1:20 Maz 109:8.