2
Manpas Gazano Barjodar Woylamin Qajayna Eenadar Konin Hanchoono
Bhentheqosthe* “Bhentheqosthe” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. bavaala yeskaysaka Yesussa paanan yivayna eena wul raq kalaadar bukayse ke dahade. Bhocchadhima wura kantadettsi maatoono upsi cecira nivayse kenin dohon ooninka ko thoothade. Nuusa laabhinadettsi maatayna atabh kashimayse kesa metena metenadar ko dooqade. Kedi wulaar Manpas Gazanka ke thoothade. Manpasinoar kenin giyoadettsi kena imoono apo waana waanaka giyan ke yedade.
Ogo wodanka peen wulra nivaana Ayiwd eenasa Barjona goodimintaka wocchimbhayna eena Yerusaalem gidir ke dahade. Ogo upsinam yinin qansen wodanka thoothino eeno ko bukade; eeno ogono wul kesa aponka kenin giyenka keam kenin qansonna yinin giyenam ke bashadhade. Kattsi targadhayse yin ke giyade: “Marrato! Igina giyayna eena wul Galila eenatayu? Ta keeda wodi wul wonnon aponka kenin giyenka woda qanse. Yin hamin ko maataa? Wodi Bharte eenabee, Meedon eenabee, Elaam eenabee, Mesbhethoomia eenabee, Yiwda eenabee, Qebhedoqia eenabee, Bhanthoos eenabee, Isiya eenabee, 10 Pirgia eenabee, Bhinpilia eenabee, Gibth eenabee, Qerena katamansa gasante dohon Liibia eenabe; pir Roome katamara nivaana Ayiwd eenabee Barjodar woylamin qajintanka Ayiwd eenadar ardaana eenabe; 11 tapir Qerthes eenabee, Areb eenabe dahayse Barjosa gebhon waadimanam wodi wul wonnon aponka kenin giyenka qansite wo dahade” ke hamade. 12 Eena wul targadhayse yinin giyen bashadhayse, kinka kikal “Kono yer hare?” ke hamade. 13 Waani eeno ko hanna, “Wucadhenam wucayse ke bardhade” hamayse keam ko bagade.
Bhethiroos Eenana Kinin Tarjoono
14 Ogo wodanka Bhethiroos tabhi kalaana Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanabesana kinka woyayse, upsi gebhika eenana yin ki giyade: “Yedi Yiwda peen eenabee Yerusaalem gidir dahaana eena wulbeto, inin yena giyenam qansee; payya hayayse dhesee. 15 Yenin qaabendettsi eena igina bardhaanatehe; peen sedhaysaka savaat makkamne. 16 Ko dahaannaar ta ko yenin qansayno dhalqino ena Barjokala qansayse eenna giyea Yuveelin giyoonone:
17 ‘Barjo yin ki giyade:
“Macchin rooroaka yin koda maate:
Een wuldar isa Manpasinam ida laale.
Naana yenna annginabee maanabe Barjokala qansayse eenna keda giye;
barshina naana yennaar Barjoyn kena dhohon shedintonam keda haape;
yesa donzanaar haama keda haape.
18 Igina rooronaka annginabee maanabe ina waadimayna eenadar isa Manpasinam ida laale;
kediar ikala qansayse eenna keda giye.
19 Tura cecinte tarshen yerinaam,
mia peentear milkitinam ida dhee;
zombhibee, nuubee, cubabe koda haapadhe.
20 Kattsi gebhi maatayno tarshayno Barjosa rooronin nivonsa birayse hayno thipa ko thipe,
arpinoar zombhidettsi maatayse koda ookime.
21 Barjosa naabenam eelayna wul dhaqa ke dhaqe”
ki hamade’ Yuveel 2:28-32.
hamayse ki giyade.
22 “Yedi Israveel eenato, upsina kinaam qansee: Yenin dhesendettsi Barjo Naazret ea Yesusbar yesa shaarinte kinin waadadhon kattsi tarshen yerinbee milkitinbe goynka Barjokalanka nivaa ea kinin dohonam yena ki tarjade. 23 Yesusam Barjo birayse kinin bhocchonbee kinin dhesondettsibe yena saskate kiam ko imbhade; yediar seeson eenasa aaninka kinin ziitadhoadettsi hayayse ye dettsade. 24 Barjoar dembhisa gaalenam bashayse diira kiam ki dhaasade; harrna hambhidianna, dembhinoar kiam yedayse kinin dhaabhoamadettsi marana damadehe. 25 Dawtaar kinnon goynsa yin ki giyade:
‘Barjoam rooro wul isa birante ida shede;
imbesana kinka kinin dohonna gibazattine.
26 Ogonante isa woylammo ko wozadhade;
isa atambhoar wozanka ko thoothade;
pir isa waanoar Barjodar qaabe hayayse koda dee.
27 Harrna hambhidianna, isa sadanam diyaana eenayn dohon raqinte garattane;
Gazaa hasa Naasaar kinin capoadettsi kiam hayattane.
28 Sadaka daadhensa goynam ina ha dhettsade;
imbesana kinka hanin dohonna, ina wozanam hada thoose’ Maz 16:8-11.
ki hamade.
29 “Imbanaanato, ena wosa eykea Dawt kinin diyonbee, kinin duukadhonbee, kisa duukinoar kinaka yekka wosa gasante dohonbeam qothimima yena ida giye. 30 Dawt Barjokala qansayse eenna giyea kinin dohonnabee, Barjo ‘Hasa muldhara hasa bitamon borkotondar ida wode’ hamayse malla kina yinin ardonam 2 Saam 7:12-13; Maz 132:11. yinin dhesonnabe, 31 birayse shedayse, Barjoyn yiam qadhaa Kiristoosam diyaana eenayn dohon raqinte kinin garoamadettsibee kisa waanar duukinte konin capoamadettsibe diira kinin dhaabhenam ki giyade. 32 Kaa Yesusam Barjo diira kiam ki dhaasade; yerin kosa wodi wul tarjana eenane. 33 Ogonante Barjo yisa mizaqimbar dheg dheg hayayse kiam ki wodade. Kisa Imbaa Barjo ‘Yena Manpas Gazanam imayda ime’ hamonam Yesus tiyayse ogo yenin haapenbee yenin qansenbeam ki laalade. 34-35 Dawt yina cecindar utadehe; ko dahaannaar Dawt yinti yin ki giyade:
‘Barjo isa Imbaana,
“Haam jibbayna eenaam hasa hayamon demente inin hayenka yekka,
isa mizaqimbar dooqaa” kina ki hamade’ Maz 110:1.
hamayse ena ki giyade. 36 Ta keeda yenin ziitaa kaa Yesusam Imbaabee qadhadhaa Kiristoosbe kiam Barjoyn hayonam Israveel eena wul gon ke dhese” ki hamade.
37 Eenaar dhalqin ogoam yinin qansenka, yisa woylaminka kattsi atayse Bhethiroosbee waani Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana eenabena “Imbanaanato, ta keeda yer har wo hayo?” kena ke hamade. 38 Bhethiroosaar kena yin ki giyade: “Seeson waadiman yennonam garayse Barjodar maatee; yesa seesonam yena shiishadhoadettsi yedi yesa meteka meteka Yesus Kiristoossa naabenka shiidhee; Barjo yena imayno Manpas Gazanamaar tiyeeda tiye. 39 Harrna hambhidianna, Barjo ‘imayda ime’ kinin hamon Manpas Gazano yembee, yesa naanabee, Imbaa wosa Barjo yikal kinin eelayna pegente dahaana eena wulbenane” ki hamade.
40 Bhethiroos thoothi kena yinin tarjenka, “Ko wodanka dahaana siyana eenadar niven Barjosa wacimera dhaqee!” hamayse keam ki kiilade. 41 Kisa dhalqinam tiyaana eena ke shiidhade; ogo rooronka shii makkamaddha Barjodar woylamin qajayna eena kedar ke ardade. 42 Kediar Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana eena kenin dhettsenam qansintabee, kinka kalaa dayntabee, kinka gala itsintabee, Kedi kinka maatayse kenin itsonsa macchinte Imba wontea Yesussa dembhinam bhocchisen galanam keda itse. Barjoam miskintabeka ke wocchimbhade.
Barjodar Woylamin Qajayna Eena Kenin Kalaa Maatoono
43 Ogo wodanka Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana eenaka thoothi tarsheabee Barjosa hayamon dhehea yerbe yinin waadadhonna eena wul ke kurtumbhade. 44 Barjodar woylamin qajayna eena wul kinka kalaa ke dahade; yisa dohon yer wulamaar kinka ke kashimade. 45 Yisa haaminbee dohon koymonbeam shanshayse een wulna zaskendettsi ke kashimade. 46 Rooroa rooroaka Barjosa gazan ooninte woylam kalaaka maatayse keda buke; kinka yisa onnar kiam eelayse wozadhaate woylam payyaka kinka galanam keda kumme. 47 Barjoamaar keda gobshe; eeno wulaar keam koda gobshe. Imbaa wontea Yesusaar kidar woylamin qajayse dhaqayna eenaam rooroa rooroaka kedar kida arse.

*2:1 “Bhentheqosthe” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

2:21 Yuveel 2:28-32.

2:28 Maz 16:8-11.

2:30 2 Saam 7:12-13; Maz 132:11.

2:34-35 Maz 110:1.

2:42 Kedi kinka maatayse kenin itsonsa macchinte Imba wontea Yesussa dembhinam bhocchisen galanam keda itse.