16
Yesussa Tarshen Waadimanam Shedana Oysadhoono
Marq 8:11-13; Luq 12:54-56
Parisa eenabee Saduqa eenabe Yesuskal nivayse, ‘‘Barjo haam kinin nittsonam woninkay dhesea tarshea milkit wona hayaa’’ hamayse kiam taysate shedota zagayse ke oysade. Kidi kena maasayse yin ki giyade: ‘‘Peenin ibanenka, ‘Cecino ciilidine; doobi qanehe’ yeda hame. Burin pir cecinin poldhenka ‘Peeno poldhayse thipidine; kina doobi qanasane’ yeda hame. Peensa dantan goynam cecin shedayse yeda dhese; wodansa milkitino har konin dhehen shedayse dhesano yeam bashidu? Ko wodanka Barjoam garayno siyono adhadhino tarshea milkit haydhe koda zage. Yoonaasdar yeskon milkitindara milkit ab kona haydhehe’’ hamayse keam garayse ki yivade.
Parisa Eenabee Saduqa Eenabeyn Dhettserra Mete Gisha Zaskayno
Marq 8:14-21
Yesussa paanan yivayna eena balasha yinka bavima walayse bazinsa saabar ke sagade. Yesus ‘‘Shedee! Parisa eenabee Saduqa eenabesa irshora mete yesaam gishimate’’ kena ki hamade. Kediar ‘‘Ogono yin kinin giyoono balashayn wonka bambha walayse wonin nivon goynsane’’ hamayse kinka ke dhalqade. Yesus kesa qaabenam dhesayse kena yin ki giyade: ‘‘Yedi idar woylaminin qajadhen goyn joogaanato, balashanin yesa qolmonna harrnee kikal dhalqe? Akar bhocchattenu? Balasha dongnam shii dongin eenaam kunsate micchayse shidhoono dirmano yenin dhaasoono sharqa meemay konin dohoono yena bhoqayu? 10 Yin tapir balasha tobbhaanaam shii oydin eenaam kunsate micchayse shidhoono dirmano yenin dhaasoono sharqa meemay konin dohoono yena bhoqayu? 11 ‘Parisa eenabee Saduqa eenabesa irshora mete yesaam gishimate’ yena inin hamoono balashan goynkatay konin dohonam yedi hamin ye bhocchimine?’’ kena ki hamade. 12 Kediar ‘‘Parisa eenabee Saduqa eenabeyn dhettserra mete yesaam gishimate’’ kinin hamoono gon balashasa irsho goytikatay konin dohonam ke dhesade.
Bhethiroos Kiristoossa Kinin Tarjoono
Marq 8:27-30; Luq 9:18-21
13 Yesus Pilbhisoos Qesaaria peente kinin yeskon wodanka, yisa paanan yivayna eenana ‘‘Eeno i Eedi Naaseam hay koda hame?’’ hamayse keam ki oysade. 14 Kediar ‘‘Waani eeno ‘Shivea Wannisne’ koda hame; waani eenoar ‘Eeliasne’, waani eenoar ‘Ermeas way Barjokala qansayse eenna giyayna eenasa kalaane’ koda hame’’ kina ke hamade. 15 Yesus kena ‘‘Yedi iam hay yeda hame?’’ ki hamade. 16 Bhethiroos hambhea Simoon kina yinin maasenka, ‘‘Ya Barjoyn qadhaa Kiristoos, lay dehea Barjosa Naasine’’ ki hamade. 17 Yesus maasayse kina yin ki giyade: ‘‘Ya Yoona naasa* ‘‘Yoona naasa Simoon’’ hamenam Wannis 21:15dar ‘‘Wannissa naasa Simoon’’ koda hame. Simoono, ogoam hana dhettsoono eeditehe, cecinte dahaa Imbane; ogonante ya gobshadhaane. 18 Inta hana ida giye: Ya Bhethiroos seenine; seenin laytan kodar inta isa misken oonin ida woyse; koam dembhisa kanta ko hannaar bashehe. 19 Barjosa bitamon kerinam bulen qulpin hana ida ime; peente hanin dhaxaana wul cecinte dhaxadhaana keda maate; peente hanin bulaana wul cecinte buldhaana keda maate’’ ki hamade. 20 Ogora Yesus yisa paanan yivayna eenana ‘‘Barjoyn qadhaa Kiristoos inin dohonam eedina giyeebhode’’ hamayse upsi kantaka ki giyade.
Yesus Yisa Dembhin Goynsa Birayse Kinin Giyoono
Marq 8:31-33; Luq 9:22
21 Ogo wodara yedayse Yesus yisa paanan yivayna eenana yi giyna: ‘‘Yerusaalemdar yivayda yive. Ogote peensa donzanabee, gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsayna eenabe thoothi gaale idar yeskisa ke yeskise; iam deesa ko deesadhe. Dembhiraar makkansoa rooroaka dhaabhayda dhaabhe’’ hamayse yidar yesken yerinam kena may giyan ki yedade. 22 Bhethiroosaar kiam yimal entsate yivayse, ‘‘Imbo, ogono yin maatehe; ogono hadar ko yeskabhoode’’ hamaate kiam waciman ki yedade. 23 Yesus kidar wal hamayse ‘‘Ya Seethaan, isa aapira os yivaa! Barjoyn qaabenam hanin qaabiminna, eedinin qaabenam hanin qaabenna, ina ya goane’’ kina ki hamade.
Yesussa Paanan Yiidhen Goyno
Marq 8:34–9:1; Luq 9:23-27
24 Ogosa budonte Yesus yisa paanan yivayna eenana yin ki giyade: ‘‘Isa paanan nivana nashea hay ki dahaannaar, yinnon qaaben ki gare; yinindar ziitate deesadhen masqalinam kedayse isa paanan ki nive. 25 Sadan yinnonam dhacchana nashea hay ki dahaannaar koam kaysa ki kayse; ina hamayse sadan yinnonam kaysea hay ki dahaannaar koam haapa ki haape. 26 Eedi peen kodar dohon yer wulam haapayse sadan yinnonam kaysidi ki hanna, kina har ko poote? Way eedi yisa sadanna baza yer har ki kashe? 27 Inta Eedi Naas Imbasa gobshinka kisa gaananabesana nivayda nive; ogo wodanka een wulna kesa waadimandettsi kena bazan ida kashe. Maz 62:12. 28 Inta yena gon ida giye: I Eedi Naas bit maatayse inin nivenam kenin haapenka yekka kote woyaana eenasa shaarinte dembhi diymina eedi daane’’ hamayse kena ki giyade.

*16:17 ‘‘Yoona naasa Simoon’’ hamenam Wannis 21:15dar ‘‘Wannissa naasa Simoon’’ koda hame.

16:27 Maz 62:12.