6
Yesus Shii Dong Eenaam Kinin Kunsoono
Maat 14:13-21; Marq 6:30-44; Luq 9:10-17
Ogosa budonte Yesus Thibiriyadoos hambhen Galila bazinsa saabar ki sagade. Thoothino eenoar Yesus hajadhaanaam pacchaate kinin waadadhon tarshen yerinam konin haaponna, Yesusbesana ko yivade. Ogo wodanka Yesus dhukandar utayse yisa paanan yivayna eenabesana kinka ki dooqade. Ayiwd eensa Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. bavallo ko yeskade.
Ogo wodanka Yesus dheg hamayse thoothino eeno yikal konin nivenka koam shedayse Pilbhoosna yi giyna: “Ko eenin itsoadettsi gala hamoroo shano?” kina ki hamade. Yesus yin kinin giyoono Pilbhoossa bhocchinam dhesannane; yinin hayenam birayse dhesa ki dhese.
Pilbhoosaar kina yinin maasenka, “Wulna likka likka kashate kena yeskisana mato lamaa birreka Wodan ogoka eedi kalaana rooro kalaa waadimana kashadhayno birre kalaane. shandhea gala hattear yeekehe” hamayse kina ki maasade.
Yesussa paanan yivaynasa kalaa, Simoon Bhethiroossa indanaasa Indirias yi giyna: “Mattsi balasha dongbee kaara lamaabe yedaa naasi kalaa kote daane; ko dahaannaar igina galana koaddhan eenna hamin ke yeeke?” kina ki hamade. 10 Yesusaar yisa paanan yivaynaka “Eenam dottsee” kena ki hamade. Ogo raqintear thoothi shudhin dohonna, eeno daran ko dooqade. Anngina gembhasa paydino shii dongaddhane.
11 Yesus balashanam tiyayse Barjoam miskeka gobshayse dooqon eenna kenin imoadettsi ki hayade; kaaranamaar agaadettsi yin ki hayade. Eeno wul yina zaskaadettsi ko itsade.
12 Itsayse konin mishonsa budonte, Yesus yisa paanan yivaynana “Dirma kalaar shidhoamadettsi wulam pucchee” kena ki hamade. 13 Ogonante mattsin balashan dongra een itsaysaka shidhoono dirmano ke pucchaysaka, sharqa tabhi lamaa ko thoothade.
14 Eenoar Yesusin hayon tarshen yerinam yinin haapon wodanka, “Kaa gon ‘Peen kodar niva ki nive’ hambhea Barjokala qansayse eenna giyeane” ko hamade. 15 Ogona Yesus eeno kantaka yedayse bitinsana kiam konin zagonam dhesayse, pir yimal dhukandar yivayse ki dooqade.
Yesus Bazindar Rooka Tigate Kinin Nivoono
Maat 14:22-27; Marq 6:45-52
16 Peenin sootenka Yesussa paanan yivayna bazinsa apondar ke yivade. 17 Bazindara sagadhen gonngalantear ardayse bazinsa saabar dohon Qipirnaahoomdar yivite ke dahade. Ogo wodanka peeno thipane; Yesusaar akar kekal nivadehe. 18 Wura kanta jibarshonna, bazino shoan ko yedade. 19 Yesussa paanan yivayna bazindar sagadhen gonngalanka bazinsa shaarinte kenin yeskonsa budonte “Bazinsa shaarinte kenin yeskonsa budonte” Girik aponka “kilometir dongaddha kenin yivonsa budonte” koda hame., Yesus bazindar rooka tigate nivite kenin dohon gonngalansa gasante kinin theedenka kiam haapayse ke kurtumbhade. 20 Kidiar “Intane, kurtumbheebhode!” kena ki hamade. 21 Ogonante kediar yikal gonngalante kiam arsana ke nashade; saana gonngalano kenin yiven raqindar ko yeskade.
Yesus Sadanam Imea Balasha Kinin Dohoono
22 Kina hamon bazinsa saabar dahaana eena naa bazindar gonngala kalaa bish konin dohonam ke haapade. Yesussa paanan yivaynaar yimal bish kenin yivonbee Yesus kembesana kinka bazindara sagadhen gonngalante kinin ardaamonbeam ke dhesade. 23 Ko dahaannaar waani bazindara sagadhayna gonngalana Thibiriyadoos katamara utayse Yesus Barjoam gobshayse eenam balashan kinin kunson raqinte ke nivade. 24 Eeno Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe raqin ogote kenin qolmonam yinin haapon wodanka, igina bazindara sagadhayna gonngalanar ardayse Yesusam zagate Qipirnaahoomdar ke yivade.
25 Bazinsa saabar kiam yinin haapenka, “Woam Dhettsea, kote haa nivaa?” kina ke hamade. 26 Yesusaar kena yin ki giyade: “Inta yena gon ida giye: Iam yenin zagayno balashanam yenin itsonnabee yenin mishonnabene; tarshen yerinam yenin haaponnatehe. 27 Ko dahaannaar, inta Eedi Naas yena inin imen, rooro wul lay dehen sadanna maaten galanna waadadhee; kayen galanna waadadheebhode. Barjo Imba iam yinin nittsonam dhaydine” kena ki hamade.
28 Ta keeda “Barjosa waadimanam waadadhana yer haroo waadadho?” hamayse kiam ke oysade. 29 Yesusaar “Barjosa waadimano yinne: Kinin yittsaadar woylamin ye qajene” hamayse kena ki maasade. 30 Kediar kina yin ke giyade: “Ta keeda koam shedayse hadar woylamin wonin qajoadettsi tarshea yer haraa wona waadadhe? Haraa wona haye? 31 ‘Kenin itsoadettsi cecira balasha kena ki imade’ Maz 78:24; 105:40. hamayse thaapadhondettsi ena wosa imbana darante manna hambhen galanam ke itsade” Uti 16:15bee 31be. kina ke hamade. 32 Yesus “Inta yena gon ida giye: Gonin balashanam cecira yena imea Imbane; cecira balashanam yena imaa Musetehe. 33 Barjoyn imea balasha cecira hanchaa, peendar dohon eenna sadan imeane” kena ki hamade. 34 Ogonante “Imbo, balashan ogoam rooro wul wona imaa” kina ke hamade.
35 Yesusaar kena yin ki giyade: “Sadan imea balashaa intane; ikal nivea hamin ko dahaakaar daaqardhehe; pir idar woylamin qajea hamin ko dahaakaar dheebardhehe. 36 Ko dahaannaar yena inin giyaadettsi, yedi iam shedaysear idar woylamin qajeetene. 37 Imba ina kinin imoono wul ikal koda nive; ikal nivear hamin ko dahaakaar kiam mayanka bulattine. 38 Inta cecira inin nivoono iam nittsaasa bhocchinam hayanane; isa bhocchinam hayana nivaatine. 39 Iam nittsaasa bhocchinoar ina kinin imaana eenasa kala hattear inin kaysoamadettsibee macchin rooroakaar keam dembhira inin dhaasoadettsibene. 40 Imbasa bhocchino Naasaam shedayse kidar woylamin qajea rooro wul lay dehen sadanam kinin haapoadettsine; intaar macchin rooroaka kiam dembhira dhaasayda dhaase” kena ki hamade.
41 Ogonante Yesus “Cecira hanchaa balasha intane” kinin hamon goynka Ayiwd eena kidar gundumite 42 yin ke giyade: “Agaa Yoseep naasa Yesustayu? Imbaabee indanbe wonin dhesaynatayu? Ta keeda ‘Cecira i nivade’ hamayse hamin ki yin giyaa?” ke hamade.
43 Yesusaar kena yi giyna: “Kinka kikal gundumeebhode. 44 Iam nittsaa Imba yiam eelaamma ikal nivana damea qolehe; intaar macchin rooroaka kiam dembhira dhaasayda dhaase. 45 ‘Kedi wul Barjokalanka dhesaana keda maate’ Isi 54:13. hamayse Barjokala qansayse eenna giyaynasa mathaapinte thaapadhidine; ta keeda Imbakalanka qansayse dhesaana wul ikal keda nive. 46 Yin giyntano Imbaam haapaa eedi daane hamintatehe; Imbaam haapaa Barjokalanka nivaa kidi bishne. 47 Inta yena gon ida giye: Idar woylamin qajeasa rooro wul lay dehea sada kisa daane. 48 Sadan imea balasha intane. 49 Yesa imbana darante mannan hambhen galanam ke itsade; ko dahaannaar kedi diydine. 50 Cecira taaki hanchaa balashaa kaane; agaa balashaam itsaa ea rooro wul dembhi diyehe. 51 Cecira hanchaa sadan imea balashaa intane; agaa balashaam itsea rooro wul lay dehen sadanka kida dee. Peendar dohon eenna sada konin maatoadettsi inin imayno balashano isa waanone” kena ki hamade.
52 Ogona Ayiwd eena “Kaa ea kisa waanam wonin itsoadettsi hamin ki wona imana dame?” hamayse kinka palimite ke dahade. 53 Ogonante Yesus kena yin ki giyade: “Inta yena gon ida giye: Eedi Naasisa waanam ye itsaamma, kisa zombhinamaar ye wucaamma, sada yesa qolehe. 54 Isa waanam itseabee isa zombhinam wuceabesa rooro wul lay dehea sada kisa daane; intaar macchin rooroaka kiam dembhira dhaasayda dhaase. 55 Isa waano gon hama galane; isa zombhinoar gon hama wucadheane. 56 Isa waanam itseabee isa zombhinam wuceabe inka kida dee; intaar kanka ida dee. 57 Sadan imea Imba iam kinin nittsondettsibee inta kinnon goynka sadaka inin dohondettsibe, isa waanam itsea pir innon goynka sadaka kida dee. 58 Ta keeda cecira hanchaa balasha kaane. Ena wosa imbana darante mannan hambhen galanam itsayse kenin diyondettsitehe; balashan koam itsea rooro wul lay dehen sadanka kida dee” kena ki hamade.
59 Yesus ogoam kinin giyoono Qipirnaahoom Ayiwd eensa bukin raqinte eenam yinin dhettsenkane.
Rooro Wul Lay Dehen Sadansa Upsino
60 Yesussa paanan yivayna eenasa thoothina eena kinin giyenam yinin qansenka, “Dhalqa kaa kattsi dethane; hayne tiyana damea?” ke hamade. 61 Yesusaar yisa paanan yivayna dhalqin ogoka kenin gundumonam yisa woylaminka dhesayse, “Dhalqa kaa yena goa maatidu? 62 Ta keeda Eedi Naas birayse yinin dohondar maatate tura kinin yivenam ye haapidianna, yedi haminee giye? 63 Sadan imayno Manpas Gazanone; eedisa kanta yer harrnaar pootehe. Inin yena giyoono upsino sadan imen Manpasinam bavaynone. 64 Ko dahaannaar yesa iira inin giyenam gonne hamayse tiymina daane” kena ki hamade. Yesus ogoam kinin giyoono gonne hamayse tiymina haybe kenin dohonbee yettsate imea hay kinin dohonbeam birara yedayse yinin dhesonnane.
65 Yesus tapir “ ‘Barjo Imba ikal ki nive ki hayaamma, ikal hayyear nivana damehe’ hamayse inin yena giyoono ogonane” kena ki hamade.
66 Ogo wodanka kisa paanan yivayna eensa shaarira thoothina eena budoka ke maatade; ogora yedayse kimbesana kinka yivanam ke garade. 67 Yesusaar tabhi lamaana yisa paanan yivaynana “Yediar ta ikala yivana zagee zago?” kena ki hamade. 68 Simoon Bhethiroos yi giyna: “Imbo, wodi haydaroo yivo? Rooro wul lay dehen sadan imea upsi hakal daane. 69 Barjoyn qaadhaa Gazaa Ea hanin maatonam gonne hamayse wodi tiydine; dhesidine” hamayse kina ki maasade.
70 Yesusaar “Ye tabhi lamaanaam kamaa intatayu? Yesa iira kalaa Seethaanne” kena ki hamade. 71 Ogoam kinin giyoonoar Asqoronto peen ea Simoon naasa Yiwdasane; kidi tabhi lamaanasa kalaa dahayse os birante Yesusam yettsate kinin imennane.

*6:4 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

6:7 Wodan ogoka eedi kalaana rooro kalaa waadimana kashadhayno birre kalaane.

6:19 “Bazinsa shaarinte kenin yeskonsa budonte” Girik aponka “kilometir dongaddha kenin yivonsa budonte” koda hame.

6:31 Maz 78:24; 105:40.

6:31 Uti 16:15bee 31be.

6:45 Isi 54:13.