5
Yesus Thoothi Leve Hajadhaa Eam Kinin Pacchoono
Ogosa budonte Ayiwd eensa bavaal rooro konin dohonna, Yesus Yerusaalemir ki yivade. Yerusaalemir yaana kerinsa gasante Ibra aponka Beetesayda* “Beetesayda” hamenam mathaapin waani waanir “Beetezaata” koda hame. Bulino kosa “seesosa garinto ooni” hamintane. hambhayno eenin shiidhimbhea dalba ko dahade; ogo dalbansa gasante baara kaadhaa eedin yaayea goyti dong ko dahade. 3-4 Ogotear [noqonsa shoanam kaalada] hajadhaanabee, aapin kayaanabee, wobonabee, bishiysa malgimaanabe thoothina eena iir keda wodhe. [Waani waani rooronaka Barjo gaananasa kalaa nivayse noqonam kida shooshe; noqonin shohonsa budonte birayse noqonte ardaa ea yidar dohon burqora paasha ki paashe.]
Ogotear eedi kalaa kaysa apo tabhi lankay levenka yekka hajadhaa eedi kala ki dahade. Yesus ea agaa raatayse ki daaka kiam haapayse, kinaka yekka thoothi leve hajadhayse kinin dohonam dhesayse, “Paashana zagaa zago?” hamayse kiam ki oysade.
Hajadhaa ear “Imbo, noqon shohanna noqonsa iinte tiyate iam arsea eedi qolehe; ko dahaannaar inta noqonte ardota inin hayenka, eeno waani iam birayse koda arde” hamayse kina ki maasade. Yesusaar “Dhaabhayse haam baadhon haaqanam bavate yivaa!” kina ki hamade. Ear saanawa paashayse, kiam baadhon haaqanam yinka bavate ki yivade.
Agaa rooroar Ayiwd eensa ukunsen rooroane. 10 Ogonante Ayiwd eenam entsayna hajimora paashaa eana “Kina roorono ukunse rooro konin dohonna, haam haaqa bava zaskehe” kina ke hamade. Uti 20:8-10. 11 Kidi “Iam pacchaa ea ‘Haam baadhon haaqanam hanka bavayse yivaa’ ina kinin hamonnane” kena ki hamade. 12 Kediar “ ‘Haaqanam bavayse hanka yivaa’ hana hamaa hayne?” hamayse kiam ke oysade.
13 Ko dahaannaar ogo raqinte thoothi eedi dahade; ogona Yesus eensa shaarinte kinin ardonna, kiam pacchaa ea hay kinin dohonam kidi dhesadehe.
14 Ogosa budonte Yesus eam Barjosa gazan ooninsa mayante kiam haapayse, “Shedaa! Ya paashidine; kora sagi yer hadar yeskoamadettsi keeda kaara os seeso hayaabhode!” kina ki hamade. 15 Ear yivayse kiam pacchaa Yesus kinin dohonam Ayiwd eenam entsaynana ki giyade.
16 Ogonante ukunsen rooroaka yerra iginaam kinin hayonna, Ayiwd eenam entsayna Yesusam oytan ke yedade. 17 Yesusaar “Ta koka yekka Imba waadadhite ki dahade; intaar waadadhite i dahade” hamayse kena ki maasade. 18 Ogonoar ukunsen rooroam kinin gobshaamonna bish dayma, Barjoam “Kidi Imbane” hamayse yiam Barjoka kinin yeekinsonna, Ayiwd eenam entsayna ena hamora sagi deesana kiam ke zagade.
Barjo Naasasa Hayamono
19 Ogonante Yesus kena yin ki giyade: “Inta yena gon ida giye: Imbaanin waadadhenka yinin haaponam bish Naasa kida waadadhe; kidi yisa hayamoka waadadhana kinin damea yer kala hattear qolehe. Imbaa kinin waadadhen wulam Naasa pir agaadettsi kida waadadhe. 20 Harrna hambhidianna, Imbaa yisa Naasaam kinin nashenna, yinin waadadhen wulam kina kida dhee. Yediar yenin targadhoadettsi ogora sagi waadima kina kida dhee. 21 Imbaa diyaanaam kinin dhaasenbee sadanka daadhenam kena kinin imendettsibe, Naasa yinin kamaana eena wulna sadanka daadhenam kena kida ime. 22-23 Imbaa eedi kalaadar pirdehe; eeno wul Imbaam konin gobshendettsi Naasaamaar konin gobshoadettsi pirdin wulam Naasana ki imade. Naasaam gobshima kiam nittsaa Imbaamaar gobshehe.
24 “Inta yena gon ida giye: Isa upsinam qansayse iam nittsaadar woylamin qajea rooro wul lay dehea sada kisa daane. Dembhira sadaka daadhendar ki sagade; kidar pirdadhehe. 25 Inta yena gon ida giye: Diyaana eena Barjo Naasasa upsinam kenin qansea woda koda nive; ogonoar taakine. Qansayna wul sadaka keda dee. 26 Imbaa sadanka daadhenam imea kinin dohondettsi, yin tapir Naasa sadanka daadhenam imea kinin doadettsi kiam haydine. 27 Pir Eedi Naas kinin dohonna, kinin pirdoadettsi Imbaa hayamo kina imidine. 28-29 Ogona targadheebhode; duukinte dahaana wul Naasasa upsinam qansayse duukira kenin dhaabhayno woda niva ko nive. Payyan waadadhaana dembhira dhaabhayse sadaka keda dee; siyon waadadhaana eena dembhira kenin dhaabhonsa budonte kedar pirda ko pirdadhe” Daan 12:2. kena ki hamade.
Yesusna Tarjaana Eena
30 “Inta isa hayamoka yer kalaar hayana damattine; ko dahaannaar Imbaakalanka inin qansonam ida pirde. Iam nittsaasa bhocchinamne, isa bhocchinam hayana inin zagiminna, isa pirdino tipane. 31 Inta meten innonna i tarjina, isa tarjamono gontehe. 32 Ina tarjea eedi kala daane; kidiar ina kinin tarjayno tarjamono gon konin dohonam dhesayda dhese. 33 Yedi eenaam Wanniskal ye yittsade; kidiar goninna tarjidine. 34 Ogoam inin yena giyayno yenin dhaqoadettsine; eedikalanka tarjamo iam zaskonnatehe. 35 Wannisar kattsi shaakea nuudettsi ki dahade; yediar likka wodana kisa shaakanka wozadhana ye nashade.
36 “Wannis ina kinin tarjorra sagi tarja isa daane; isa tarjamonoar Imba inin waadadhoadettsi ina kinin imoono waadimanone. Ogono inin waadadhayno waadimano Imba iam kinin nittsondettsi innon goynsa koda tarje. 37 Iam nittsaa Imbaar ina tarjidine. Yediar kisa upsinam qanseetene; kiamaar haapeetene. 38 Kinin nittsaadar woylamin yenin qajaamonna, kisa upsinoar yekal qolehe. 39 Yedi Mathaap Gazante rooro wul lay sadanam yenin haapea yena konin maatenna, yedi Mathaapinam payya hayayse marmaraate yeda nabbabe; ogono Mathaapinoar ina tarjaynone. 40 Ko dahaannaar ogo sadanam haapana ikal nivana zagattene.
41 “Inta eedikalanka gobshinam zagattine. 42 Ko dahaannaar inta yeam dhesidine; Barjosa nashimmakkonin yekal qolmonam dhesayda dhese. 43 Inta Imbasa hayamonka i nivade; yedi iam tiyeetene. Eedi ab yisa hayamonka ki nivina, kiam tiyeeda tiye. 44 Yedi kinka kikalanka gobshin zagayna, kalaa Barjokalanka haapadhen gobshinam zagimina eena, haminee idar woylamin qajana dame? 45 Inta Imbasa birante yeam inin bersea yena ko maatabhoode. Yeam bersea daane; agaar yenin kidar qaabe hayea Musene. 46 Muse innon goynsa kinin thaaponna, kinin thaaponam gonne hamayse tiydi ye hanna, idar woylamin ini qajeeda qaje. 47 Kinin thaaponam gonne hamayse ye tiyaamma, isa upsinam gonne hamayse haminee tiye?” kena ki hamade.

*5:2 “Beetesayda” hamenam mathaapin waani waanir “Beetezaata” koda hame. Bulino kosa “seesosa garinto ooni” hamintane.

5:10 Uti 20:8-10.

5:28-29 Daan 12:2.