4
Yesusbee Sammaria Peen Edonbe
Ogosa budonte Yesus Wanniskalanka sagi thoothina eenaam yisa paananka yivayna kinin hayenbee noqonka kinin shivenbeam Parisa eena ke qansade. Ko dahaannaar eenaam shivayna kisa paanan yivayna eenane; kidi yinti shivehe.
Parisa eena kisa giidhaka kenin qansonam Yesusin dheson wodanka, Yiwda peenam garayse Galila peendar ki yivade. Ogodar kinin yivenka Sammaria peen goynka yiva kiam ko zaskade.
Ogonante Sammaria peente dohon Yayqoob yisa naasa Yoseepna ena kinin imon raqinkal theedi Sikaar kataman ki nivade. Raqin ogote Yayqoobsa noqo tuula ko dahade. Yesusaar kinin nivon goyn kiam qacchaysaka noqon tuulansa aponte ki dooqade; ogo wodanka savaatinoar savaat laxaddhane.
Sammaria peen maa kallo noqo qolbhota ko nivade. Yesusaar “Noqo iam wushaa” kona ki hamade. Kisa paanan yivayna eena ogosa birayse gala shanota katamandar ke yivade.
Ogonante edono Yesusna yi giyna: “Ya Ayiwd eedi dahayse i Sammaria edonkal ‘Noqo iam wushaa’ hamayse haminaa iam miske?” kina ko hamade. Ogonoar Ayiwd eenbee Sammaria eenbe yer kala kaladar kinka kenin agimonnane. 10 Yesusaar kona yi giyna: “Barjosa imintonbee ‘Noqo iam wushaa’ hana hamea hay inin dohonbeam ha dhesidianna, ini ya iam hada miske; inta sadan imen noqonam hana ida ime” kona ki hamade.
11 Edonoar “Imbo, haninka qolbhea yer hasa aaninte qolehe; tuulanoar gudubhne. Ta sadan imen noqonam hamoraa tiye? 12 Ya ogo noqon tuulanam wona imaa wosa imbaa Yayqoobdara sagaa sago? Kimbee, kisa naanabee, kisa qollabe kora ke wucade” kina ko hamade.
13 Yesusaar kona yinin maasenka, “Ogo noqora wucea wul pir kida dheebardhe. 14 Inin imen noqonam wucea rooro wul dheebardhehe; ogonoar inin kina imayno noqono rooro wul lay dehen sadan imea noqo maatayse kisa iira koda ele” ki hamade.
15 Edonoar “Imbo, keeda kaara os noqo inin dheebardhoamadettsibee noqo qolbhota kote inin nivoamadettsibe ogo noqonam ina imaa” kina ko hamade. 16 Yesusaar “Yivayse hasa geshoam eelayse kote nivaa” ki hamade. 17 Edonoar “Isa anngi qolehe” kina ko hamade. Yesusaar “ ‘Isa anngi qolehe’ hamayse hanin giyoono payyane. 18 Hasa anngi dong ke dahade; ta hambesana kinka dahaar hasa geshoatehe. Ogona ya gonaa giyade” kona ki hamade.
19 Edonoar “Imbo, ya Barjokala qansayse eenna giyea hanin dohonam ta inta dhesidine. 20 Ena wosa eykena dhukan ogodar Barjona ke goodimade; yedi Ayiwd eenaar ‘Eediyn Barjona goodima zaskayno ranqo Yerusaalemirne’ yeda hame” kina ko hamade. 21 Yesusaar kona yin ki giyade: “Ya edono, inin giyenam gonne hamayse tiyaa. Barjo Imbaana dhukan ogodar way Yerusaalemir yenin goodimima woda koda nive. 22 Yedi yenin dhesaama Barjona yeda goodime; wodiar dhaqinta Ayiwd eensa shaarira konin dohonna, wonin dhesea Barjona woda goodime. 23 Ko dahaannaar, Barjona goninka goodimayna eena Barjo Imbaana manpasbee goninbeka kina kenin goodimea woda koda nive; ogono wodanoar ta nividine. Barjo Imbaa agaadettsi kina goodimaynaam kida zage. 24 Barjo manpasne; kina goodimaynaar manpasbee goninbeka kenin goodimoadettsi keam koda zaske” kona ki hamade.
25 Edonoar “Barjoyn qadhaa Kiristoos hambhea Mesi kinin nivenam dhesayda dhese; kidi yinin nivon wodanka, yer wulam wona kida giye” kina ko hamade. 26 Yesusaar “Shedaa! Ta hambesana dhalqea kidi intane” kona ki hamade.
27 Ogo wodanka kisa paanan yivayna eenaar katamara maatate ke nivade; Yesus maa kallonbesana kinka kinin dhalqenka kiam haapayse kedi targadhidine. Ko dahaannaar edonna “Haraa zage?” way Yesusna “Kombesana kinka harrnaa dhalqe?” hamayse keam oysaa eedi kala hattear qolehe.
28 Ogo wodanka edono noqon daanam garayse katamandar yivayse eenna yi giyna: 29 “Inin hayon wulam ina giyaa eam nivayse shedee! Way kidi Barjoyn qadhaa Kiristoos doo ki dew?” ko hamade. 30 Eenoar katamara utayse Yesuskal nivite ko dahade.
31 Ogo wodanka Yesussa paanan yivayna “Woam Dhettsea, gala wokal itsaa” hamayse kiam ke miskade. 32 Kidiar kena yinin giyenka, “Yenin dhesima gala inin itsea isa daane” kena ki hamade. 33 Ogonante kisa paanan yivayna eena “Eedi kina gala bavidi doo ko dew?” hamayse kinka kikal ke dhalqade.
34 Yesusaar kena yi giyna: “Isa galano iam nittsaasa bhocchinam inin hayoadettsibee kisa waadimanam inin thoosoadettsibene. 35 Yedi ‘Akar arpi oydi ko shidhade; ogosa budonte isin patadhea rooroa kida nive’ yesa hamintatayu? Marrato! Inta yena ida giye: Isinin wocchonam, patadhen wodanin yeskonam dheg hamayse shedee. 36 Isinin patea yinin patonsa bazanam kida tiye; rooro wul lay sadanka dehen aapinamaar kida pucche. Ogonante yiitheabee pateabe kinka keda wozadhe. 37 Ogona ‘Kalaa bheeta kida yiithe; waar pata ki pate’ hamayse giidhoono kamsino gonne. 38 Intaar qajadhayse yenin waadadhaamonam yenin patoadettsi yeam i yittsade. Waani eena ke qajadhade; yedi kenin qajadhonsa aapinam ye buurade” kena ki hamade.
39 Edonoar “Inin hayon wulam ina ki giyade” hamayse konin tarjon goynka kataman ogora thoothino Sammaria eeno Yesusdar woylamin ko qajade. 40 Ogonante Sammaria eena Yesuskal yinin nivon wodanka, kekal kinin dooqoadettsi kiam ke miskade; kidiar rooro lamaa kekal ki dooqade.
41 Birana eenadara kattsi thoothino eeno kisa dhalqinka kidar woylamin ko qajade. 42 Kedi edonna yi giyna: “Keeda kidar woylamin wonin qajayno hanin wona giyonna bish dayma, wodi wonti kinin giyenam wonin qansonnabee kidi gon peendar dahayna eenaam Dhacchea kinin maatonam wonin dhesonnabene” kona ke hamade.
Peen Wottseasa Naasaam Yesusin Pacchoono
43 Yesus raqin ogote rooro lamaa yinin dooqonsa budonte, Galila peendar ki yivade. 44 Barjokala qansayse eenna giyea peen yinnonte kinin gobshadhiminam Yesus ena yinti giydine. 45 Galila peendar kinin nivon wodanka, Galila eena kiam wozaka ke tiyade. Harrna hambhidianna, Paasikansa* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. bavaala rooroaka kediar yivayse Yerusaalemir kinin hayon wulam kenin haaponnane.
46 Yesus ena noqonam woynin birzindar kinin maason Galila peensa Qaana katamandar pir ki nivade. Qipirnaahoom gidir naasa yisa hajadhaa peen wottsea bitaasa choobar hayo kalaa ki dahade. 47 Kidiar Yesus Yiwda peera Galila kinin nivonam yinin qanson wodanka, naasa hajadhayse diyota kinin hayonna, nivayse kinin pacchoadettsi Yesuskal yivayse kiam ki miskade. 48 Ogonante Yesus kina yi giyna: “Yedi tarsheabee yer haalibeam ye haapaamma, hamin ko dahaakaar idar woylamin qajattene” kina ki hamade. 49 Wottsear “Imbo, isa naasa diyma bannzo! Saana ikal nivaa” kina ki hamade. 50 Yesusaar “Hasa naasa paashidine; oonindar hasa yivaa” kina ki hamade.
Ear Yesusin giyonam gonne hamayse yisa oonindar ki yivade. 51 Kinin yivenkaar kisa waadiman eena goynte kidar keerayse, “Hasa naasa paashidine” hamayse kina ke giyade. 52 Kidiar “Naasayn paashoono savaat meemaykane?” hamayse keam ki oysade. Kediar “Naa savaat tobbhaaka bishin occhayno kiam ko garaysaka ki paashade” kina ke hamade. 53 Naasasa imbaar Yesus “Hasa naasa paashidine” kina kinin hamoono savaatin ogoka konin dohonam dhesayse, kidi yisa oonin eena wulbesana Yesusdar woylamin ke qajade.
54 Kono tarshayno yerro Yesus Yiwda peera Galila peendar maatate nivayse kinin hayonsa lansonone.

*4:45 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.