3
Yesusbee Niqodimosbe
Parisa eensa shaarira Ayiwd eensa hayoa Niqodimos hambhea eedi kalaa dahade. Kidiar sootinka Yesuskal nivayse, “Woam Dhettsea, Barjo kimbesana ki dahaamma, hanin hayayna igina tarshayna yerraam hayana damea eedi qolehe. Ogonante Barjokalanka nivaa dhettsea hanin dohonam dhesooda dhese” kina ki hamade.
Yesusaar kina yinin maasenka, “Inta hana gon ida giye: Eedi lansi yi adhadhaamma, Barjosa bitamonam haapana damehe” kina ki hamade. Niqodimosaar “Eedi yinin gecchonsa budonte hamin ki adhadhe? Lansi indansa iir ardayse adhadhana damaw?” hamayse kiam ki oysade.
Yesusaar yin giyayse kina ki maasade: “Inta hana gon ida giye: Eedi noqokalankabee Manpas Gazankalankabe yi adhadhaamma, Barjosa bitamonte ardana damehe. Waakalanka adhadhaa waane; manpaskalanka adhadhaa manpasne. ‘Lansi adhadha yeam ko zaske’ inin hana hamonna ya targadhaabhode. Jibare yinin nashaa raqadar koda jibarshe; kosa upsinamaar hada qanse. Ko dahaannaar hamora konin nivenam, pir hamodar konin yivenam ya dhesattane. Manpas Gazankalanka adhadhaa wul yinne” kina ki hamade. Niqodimosaar “Ogono hamin ko yin dee?” hamayse kiam ki oysade.
10 Yesusaar kina yi giyna: “Ya Israveel eenam dhettsea dahayse ogoam dhesattanu? 11 Inta hana gon ida giye: Wonin dhesonam woda giye; wonin haaponamaar woda tarje. Yediar wosa tarjamonam gonne hamayse tiyattene. 12 Peendar dohonam inin yena giyenka gonne hamayse ye tiymina, cecinte dohonam i yena giydianna yedi gonne hamayse haminee tiye? 13 Cecira hanchaa Eedi Naasira ab hayyear tura cecindar yivaa eedi qolehe.
14 “Musear darante guninam kinin ziitaadettsi, Eedi Naasiar agaadettsi ziitadha kiam koda zaske. Payda 21:8-9. 15 Ogonoar kidar woylamin qajea hayyear rooro wul lay dehen sadanam kinin haapoadettsine. 16 Kidar woylamin qajayna wul kenin kayoamadettsi, rooro wul lay dehen sadanam ke haape, Barjo yisa Naasa kalaam yinin imenka yekka peen kodar dohon eenam kattsi ki nashade. 17 Barjo peendar yisa Naasaam kinin nittsoono peen kodar dohoono eeno kanka konin dhaqoadettsine; eendar kinin pirdoadettsitehe.
18 “Kidar woylamin qajeadar pirdadhehe; kidar woylamin qajimaadar Barjo Naasa kalaadar woylamin kinin qajaamonna, ta kidar pirdadhidine. 19 Shaakanoar peendar ko nivade; eeno siya konin hayenna, shaakanam nashadehe. Thipanam konin nashonna, pirdino ogona ko nivade. 20 Siya hayea wul shaakanam kida jibbe; kisa waadimanin haapadhoamadettsi shaakandar nivehe. 21 Gonin hayea ea kisa waadimano Barjokala konin dohonam haapadhoadettsi shaakandar kida nive” hamayse ki giyade.
Yesusbee Shivea Wannisbe
22 Ogosa budonte Yesus yisa paanan yivaynabesana kinka Yiwda peendar ki yivade; ogotear kembesana kinka dooqayse eenaam kida shive. 23 Wannisar Saaleem katamansa gasante Yenoon hambhea raqaate thoothi noqon dohonna, eenam kida shive; eenoar kikal nivayse koda shiidhe. 24 Wodan ogoka Wannisam akar dhaxin ooninte dhaxadhadehe.
25 Wannissa paanan yivaynabee Ayiwd eedi kalabesa shaarinte ashki gilosa palime ko dhaabhade. 26 Wannissa paanan yivaynaar Wanniskal nivayse, “Woam Dhettsea, Yordaanoos baynsa saabar hambesana kinka dahaa, yaar kina hanin tarjaa, kidi eenam kida shive; eeno wulaar kidar koda yive” kina ke hamade.
27 Wannisaar kena yinin maasenka, “Eedi haynaar cecira Barjo kina imima yer kala hattear tiyana damehe. 28 ‘Inta Barjoyn qadhaa Kiristoostehe; ko dahaannaar kisa birayse i nittsadhade’ hamayse inin giyonsa yedi isa tarjanane. 29 Uutan yisa dahaa ea kidi uutan imbaane; uutan imbaasa aananta kikal woyayse ki daaka, uutan imbaa uutanbesana kinin dhalqenka kisa upsinam qansayse aananta kattsi kida wozadhe. Ogonante isa wozano ta thoothidine. 30 Kidi dheg dheg hama kiam koda zaske; inta yirk yirk hama iam koda zaske” kena ki hamade.
31 Bhaara nivaa wuldara sagine. Peente dahaa peensane; peenngayn yerinam kida giye. Cecira nivaa wuldara sagine. 32 Kidi yinin haaponbee yinin qansonbeam kida tarje; kinin tarjenamaar tiyea qolehe. 33 Kinin tarjonam tiyaa ea Barjosa gonamonam kida tarje. 34 Barjoyn nittsaa Barjosa upsinam kida giye; harrna hambhidianna, Barjo yisa Manpasinam kashate imehe. 35 Barjo Imbaa yisa Naasaam kida nashe; yer wulam kisa hayamon demente haydine. 36 Barjo Naasadar woylamin qajeasa rooro wul lay dehea sada kisa daane. Barjo Naasadar woylamin qajima eadar Barjosa wacime kidar ko dahade; dehen sadanam haapehe.

3:14 Payda 21:8-9.