2
Yesus Gaydon Raqinte Kinin Hayoono
Makkansoa rooroaka Galila peensa Qaana katamante gaydo ko dahade; Yesussa indanoar ogote ko dahade. Yesusbee kisa paanan yivayna eenabeam ogo gaydon raqinte ke eldhade.
Ogo gaydon raqinte woynin birzinin maqonna, Yesussa indano kina yi giyna: “Shedaa, birzino maqidine” kina ko hamade. Yesusaar “Indo, harrnaa iam oyse? Isa wodano akar yeskadehe” hamayse kona ki giyade.
Ogora kodi indano waadadhaynana “Kinin yena giyen wulam hayee” ko hamade.
Ayiwd eena yisa gilon kanka kenin waadadhea seenira ashkadhaana daa lax ogote ke dahade; daano kallo mato liitiraddha noqo koda yede. Yesusaar waadimaynana yi giyna: “Daana iginaar noqo thoosee” ki hamade. Kediar daanasa aponka noqonin laymana hayenka yekka ke thoosade.
Ogora Yesus “Ta keeda qolbhayse galanbee birzinbena kamate wodadhaa eana tiyate imee” kena ki hamade. Kediar qolbhayse kina ke imade. Galanbee birzinbena kamate wodadhaar ogo woynin birzin maaton noqonam yinin wucenka, hamora konin nivonam dhesadehe. (Noqonam qolbhaana eena kedi dhesa ke dhese.) Galanbee birzinbena kamate wodadhaa ear keemea eam eelayse, 10 “Eedi wul birayse payyan birzin koda ime; ogora eenin bardhonsa budonte daathimin birzinam koda ime. Ya payyan birzinam koaddha harrnaa kappisaa?” kina ki hamade.
11 Yesus ogo biron tarshen yerinam kinin hayoono Galila peensa Qaana katamantene. Ogoka yisa gobshinamaar ki dhahade; kisa paanan yivayna eenaar kidar woylamin ke qajade.
Yesus Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Gaban Gabimaynaam Kinin Oytoono
Maat 21:12-13; Marq 11:15-17; Luq 19:45-46
12 Ogosa budonte Yesus indanbee, indanaanabee, kisa paanan yivayna eenabesana kinka Qipirnaahoomir yivayse likka roorona ki dooqade.
13 Ayiwd eensa Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. bavaalin yeskaysaka Yesus Yerusaalem ki yivade. 14 Barjosa gazan ooninsa mayantear wanngabee, yaanabee, waleenbeam shanshaynaam ki haapade; koymon ookaynaamaar dooqayse ke daaka keam haapayse, 15 alannga ashkayse yaanabee wanngabe wulam Barjosa gazan ooninsa mayara ki oytade. Koymon ookaynasa koymonam ki laalade; kesa tharbhezanamaar kupate ki dhabade. 16 Waleen shanshaynanaar “Koam os tiyee; Imbasa ooninam gaba gabadhea ooni hayeebhode!” kena ki hamade.
17 Ogo wodanka Yesussa paanan yivayna “Hasa ooninsa dohoono anngarmano isa iinte nuudettsi koda oydhe” Maz 69:9. hamayse thaapadhonam ke bhocchade. 18 Ayiwd eenam entsaynaar kina “Ya koam hayana hasa hayamonin dohonam wonin dhesoadettsi tarshea yer haraa wona dhee?” kina ke hamade. 19 Yesusaar kena yi giyna: “Barjosa gazan oonin koam kottsee; inta koam rooro makkamka pir woysayda woyse” kena ki hamade. 20 Ogona Ayiwd eenam entsayna “Ko Barjosa gazan ooninam woysate macchana eedi lamaa kaysa apo lax leve ko tiyade; ya ta koam rooro makkamka haminaa woyse?” kina ke hamade. 21 Yesusaar “Barjosa gazan onno” hamayse kinin giyoono yisa waansa ki giyade.
22 Ogonante Yesus dembhira kinin dhaabhonsa budonte, kisa paanan yivayna eena ogo kinin giyonam bhocchayse, Mathaap Gazante thaapadhonbee Yesusin giyonbeam gonne ke hamade.
23 Yesus Paasikan rooroaka Yerusaalemir ki daaka, thoothino eeno kinin hayen tarshen yerinam shedayse kidar woylam ko qajade. 24 Yesusaar een wulam yinin dhesenna, kesa qaabonam gonne hamayse kedar woylam qajehe. 25 Kidi yinti eedisa iinte dohonam kinin dhesenna, eedi hay ki hannaar eedisa kina tarjoadettsi zaskehe.

*2:13 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

2:17 Maz 69:9.