Wannisin Thaapoono
Imbaa Wontea Yesus Kiristoossa Dhacchintan Goynam Giyayno
Barjosa Upsino
Ardinta
Ko oytson Barjosa dhacchintan upsin mathaapinam thaapaa Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa Wannisne. Kidi Zabdoos naasa Yayqoobsa indanaasane. Yesusin kamaana tabhi lamaana kisa paanan yivaynasa kalaa dahayse Yesussa kattsi nashoane. Kaa mathaapasa iinte “Yesusin nashea” hamayse giidhea Wannis kidi yinti kinin dohonam koda bhocchadhe.
Wannis mathaapin thaapadhidinsa bhocchino “Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoos, Barjo Naas kinin dohonam gonne hamayse yenin tiyoadettsibee kidar woylamin qajayse kisa naabenka sadaka yenin doadettsibene” hamayse ki giyade (20:31).
Keeda Wannis yisa bhocchinam may haydine. Kiristoossa yinin thaapenka, Kiristoos yisa upsinbee waadimanbeka eedi kalaa kalaa bhocchayse kiam kinin kamoadettsi eenam kinin bhocchisonam Wannis kida eshke. Birara macchinka yekka Yesus yinti Barjo kinin dohonam kida giye. Ko dahaannaar dembhin shiponsa demente dooqaana eena dehen sadanam kenin haapoadettsi meten yinnonam saskate imana Kiristoos eedi maatayse ki nivade. Diyayse pir dembhira ki dhaabhade. Rooro wul lay dehea maatayse kisa paanan yivayna kina kenin goodimoadettsibee gonamoka kenin waadadhoadettsibe keam eelite ki dahade.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Ardinta: Barjo Naasasa (1:1-18)
2. Barjo Naasa may kinin waadadhoono waadimano (1:19–12:50)
a) Barjo Naasa een waani waanibesana kisa dohoono keerintono (1:19–4:54)
b) Barjo Naasa thoothin eenbesana kisa dohoono keerintono (5:1–6:71)
c) Barjo Naasadar thoothin eensa iira dhaabhoono palimeno (7:1–11:57)
d) Barjo Naasa kina imbhon waadimanam macchindar kinin yeskisoono (12:1-50)
3. Barjo Naasa eedi tokaabesana kinin waadadhoono waadimano (13:1–17:26)
a) Barjo Naasa Yesussa dembhinam bhocchisayno galano (13:1-30)
b) Barjo Naasasa macchin timmirino (13:31–16:33)
c) Barjo Naasa gudullasa gebhaa maatayse kinin miskoono miskeno (17:1-26)
4. Barjo Naasa diyayse dembhira dhaabhayse kinin waadadhoono waadimano (18:1–20:31)
a) Barjo Naasa yettsate kinin imbhonbee pirdinam kinin tiyonbe (18:1–19:16)
b) Barjo Naasa masqalindar ziitadhayse kinin diyonbee kinin duukadhonbe (19:16-42)
c) Barjo Naasasa dhaabhidino (20:1-31)
5. Barjo Naasasa macchin elqimeno (21:1-25)
“Intane” hamayse Yesus yinnon metensa kinin giyaana tobbhaana goynaam kaasa choobar shedee:
1. “Sadan imea balasha intane” (6:35)
2. “Peen kodar dohon eensa shaakaa intane” (8:12; 9:5)
3. “Yaanasa kerea intane” (10:7bee 9be)
4. “Payyan gishiman gishea intane” (10:11)
5. “Eenaam dembhira dhaaseabee kena dehen sadan imeabe intane” (11:25)
6. “Goyteabee, gonin hamaabee, sadabe intane” (14:6)
7. “Gonin hama woynea hatta intane” (15:1)
Ogodettsi Yesus Ayiwd eenna “Gon yena ida giye: Abraam adhadhima birayse inta daane” hamayse Barjo Ena Mallante Musena yiam kinin dhettsison wodanka kinin tiyaa naabeam yina ki tiyade. Ogodettsi yinti Barjo yinin dohonam ki dhettsisade.
Wannis mathaapinte bish haapadhea bhocchi haynta zaskayno Yesus kisa paanan yivaynana kinin giyoono kashi 13–16sa iinte haapadhaynone.
Ardintante (1:1-18) Wannis Yesusam dhettsisana “Upsea” hamayse kiam kida giye. Agaa Upsea pijaa Barjobee, dehen sadan imeabee, waanka haapadhaabee, Barjo Imbaam eshkeabene. Ardintante kinka kinka bhocchinka agimina yer oydi keda haapadhe. Iginaar:
1. Shaakabee thipabe
2. Yesusam tiyaabee garaabe
3. Waaka adhadhaabee Manpaska adhadhaabe
4. Yiggibee sun imintobene.
Igina kinka kinka bhocchinka agimina oynna yerra mathaapinsa birara yedayse macchinka yekka dohon Barjobee Seethaanbesa mashimenam keda dhee. Yesussa dembhinbee dhaabhidinbeka ogo mashimensa aapino koda haapadhe. Ogo kisa dembhinbee dhaabhidinbeka “Eenaam dembhira dhaaseabee kena dehen sadan imeabe intane” kinin hamoono upsino gon konin dohonam ki dhahade.
1
Dehen Sadansa Upsino
Ena birayse Upsea dahade; agaa Upsear Barjokal ki dahade; Upsea agaar Barjone. Upsea agaar ena birayse Barjokal ki dahade. Yer wul kanka ko pijadhade; pijadhaanasa shaarinte yer kala hattear ki qolmaka pijadhadehe. Kanka dehea sada ko dahade; agaa sadaar eensa shaakaane. Ogono shaakanoar thipante shaaka ko shaake; thipanoar koam bashadehe.
Barjokalanka nittsadhaa Wannis hambhea eedi kalaa dahade. Eeno wul kisa tarjamonka ogo shaakandar woylamin konin qajoadettsi shaakan goynsa tarjota ki nivade. Wannis kidi yinti shaakatehe; ogo shaakan goynsa tarjota ki nivade.
Een wulna shaakea gonin hama shaakaa peendar ki nivade. 10 Kidiar peendar ki dahade; kidi peenam ki pijade; peendar dohoono eeno kiam dhesadehe. 11 Kidi yisa muldhanakal ki nivade; ko dahaannaar kisa muldhana kiam tiyadehe. 12 Kiam tiyaana eena wulna, kidar woylamin qajaynana Barjo naana kenin doadettsi hayamo kena ki imade. 13 Kediar Barjo naana kenin maatoono Barjo Manpasinkalanka kenin adhadhonnane; eedin adhadhendettsi waabee zombhibeka way eedisa bhocchika adhadhadehe.
14 Upsear eedi ki maatade; Barjosa sunin imintonbee goninbeka thoothayse wosa shaarinte ki wodhade. Yimbasa Naasa kalaa Imbaakal kisa dohon gobshinam wodi haapidine.
15 Wannisaar “ ‘Isa budonte nivea idara sagine; harrna hambhidianna, kidi isa birayse ki dahade’ hamayse inin yena giyaa, marrato! Kidi kaane” hamaate upsi gebhika kinnon goynsa ki tarjade. 16 Wodi wul kisa sunin iminton thoothamora sunin imintondar pir imintonam wo tiyade. 17 Yiggino Musebar ko imbhade; Barjosa sunin imintonbee goninbe Yesus Kiristoosbar wona ko imbhade. 18 Hamin ko dahaakaar Barjoam haapaa eedi kala hattear qolehe; ko dahaannaar Barjo Imbaabete dahaa, kisa Naasa kalaa kinnon goynsa wona may ki dhahade.
Shivea Wannissa Tarjamono
Maat 3:1-12; Marq 1:2-8; Luq 3:15-17
19 Ayiwd eenam entsaynaar “Ya hayne?” hamayse Wannisam kenin oysoadettsi Yerusaalemra gudullabee Lewi eenabeam kidar kenin yittson wodanka, 20 Wannis “Inta Barjoyn qadhaa Kiristoostehe” hamayse may ki tarjade, yiam aachadehe. 21 Kediar “Ta ya hayne? Eeliasu?” hamayse kiam ke oysade. Kidiar “Intatehe” hamayse kena ki maasade. Kediar “ ‘Niva ki nive’ hambhea Barjokala qansayse eenna giyea yaw?” Yiggi 18:15-18. kina ke hamade. Kidiar “Aavav” kena ki hamade. 22 Kediar “Ta ya hayne? Woam nittsaanana malsinam wonin maasoadettsi haam haynea hame?” hamayse kiam ke oysade. 23 Kidiar “Barjokala qansayse eenna giyea Isiasin giyondettsi inta ‘Barjoyn yekal nivenna, goyn kina gaz hayayse ashkee’ hamayse ilatada darante giyea eane” Isi 40:3. kena ki hamade.
24 Nittsadhaana eenaar Parisa eenakalanka ke dahade. 25 Ogonante “Ya Barjoyn qadhaa Kiristoos way Eelias way ‘Niva ki nive’ hambhea Barjokala qansayse eenna giyea ha dahaamma, eenam harrnaa shive?” hamayse kiam ke oysade. 26 Wannisaar kena “Inta noqoka ida shive; ko dahaannaar yenin dhesima eedi yesa shaarinte woydine. 27 Kisa dunngurinsa dhaxinam hattear bulana inta dameatehe; isa budonte nivea kidine” kena ki hamade. 28 Ogono wul yin konin maatoono Wannisin eenam shivayno Yordaanoos baynsa saabar dohon Bitaania gurdantene.
Barjosa Yaata
29 Kina hamon Wannis Yesus kikal kinin nivenka kiam shedayse, “Marrato! Peendar dohon eensa seesonam shiishea Barjosa Yaata kaane! 30 ‘Eedi kalaa isa budonte niva ki nive; kidiar isa birayse kinin dohonna, idara kalon sagine’ inin hamaa kidi kaane. 31 Intaar kiam dhesaatine; ko dahaannaar Israveel eenkal kinin dhesimoadettsi ogonante inta eenam noqoka shivaate i nivade” ki hamade.
32 Wannisar yin giyayse ki tarjade: “Manpas Gazano waleedettsi cecira konin hanchenbee kidar konin dooqenbeam i haapade. 33 Intaar kiam dhesaatine; ko dahaannaar eenam noqoka inin shivoadettsi iam nittsaa ‘Kidar Manpasin hanchayse dooqenka hanin haapea Manpas Gazanka shivea kidine’ ina ki hamade. 34 Intaar ogoam haapidine; kidi Barjo Naas kinin dohonam inta tarjidine” ki hamade.
Yesussa Paanan Yivayna Eena Birana
35 Kina hamon Wannis lamaana kisa paanan yivaynabesana kinka pir raqin ogote woyayse ki dahade. 36 Wannisaar ogoka Yesusin yivenka kiam shedayse, “Marrato! Barjosa Yaata kaane” ki hamade. 37 Igina lamaana Wannissa paanan yivaynaar Wannisin giyenam qansayse Yesussa paanan ke yivade.
38 Yesusaar igina eena kisa paanan kenin nivenka budoka keam maatate shedayse, “Haree zage?” kena ki hamade. Kediar “Rebi, hanin dahayno ranqo hamotene?” hamayse kiam ke oysade. “Rebi” hamintano “Dhettsea” hamintane. 39 Kidiar “Inin dehenam nivayse shedee” kena ki hamade. Kediar nivayse kinin dehen raqinam ke shedade. Ogo wodanka savaatino savaat tabhine; kediar kimbesana kinka ke haaqade.
40 Wannisin tarjenka qansayse Yesussa paanan yivaana eena lamaanasa kalaa Simoon Bhethiroossa indanaasa Indiriasne. 41 Indirias birayse yisa indanaasa Simoonam zagate haapayse, “Mesiam wodi haapidine” kina ki hamade. “Mesi” hamintano “Barjoyn qadhaa Kiristoos” hamintane. 42 Ogosa budonte Indirias Simoonam Yesuskal entsate ki yivade. Yesusaar kiam shedayse, “Ya Wannis naasa Simoonne. Haam ‘Keepa’ koda hambhe” kina ki hamade. “Keepa” hamintano “Bhethiroos* “Bhethiroos” hamintano “seeni layta” hamintane.” hamintane.
Yesus Pilbhoosbee Natinaveelbeam Kinin Eeloono
43 Peen sedhaysaka Yesus Galila peendar yivana zagayse Pilbhoosam haapayse, “Isa paanan nivaa” kina ki hamade. 44 Pilbhoosaar Indiriasbee Bhethiroosbedettsi Beetesayda kataman eedine. 45 Pilbhoos Natinaveelam zagate haapayse, “Musesa yiggin mathaapinte, pir Barjokala qansayse eenna giyayna kisa kenin thaapaa Yoseep naasa Naazret ea Yesusam wodi haapidine” kina ki hamade. 46 Natinaveelaar “Naazretra payya yer haapa ko haapadho?” hamayse kiam ki oysade. Pilbhoosaar kina yi giyna: “Hanti nivayse shedaa” kina ki hamade.
47 Yesus Natinaveel kikal kinin nivenka kiam shedayse, “Marrato! Gadimmakko yisa woylaminte qolma gon hama Israveel ea kaane” ki hamade. 48 Natinaveelaar “Haminkaa iam dhesaa?” kina ki hamade. Yesusaar kina yinin maasenka, “Pilbhoos haam eelima birayse hatton shaapinsa demente ha daaka, haam i haapade” kina ki hamade. 49 Natinaveel yi giyna: “Woam Dhettsea, ya Barjo Naasane; ya Israveel eensa bitaane” kina ki hamade. 50 Yesusaar kina yinin maasenka, “ ‘Hatton shaapinsa demente ha daaka haam i haapade’ inin hamonnaa idar woylamin qajo? Ta ogora sagi yer akar hada haape. 51 Inta yena gon ida giye: Cecin bulimaysaka Barjosa gaanana Eedi Naasikal kenin hanchenbee kenin utenbeam yeda haape” kina ki hamade. Pija 28:12.

1:21 Yiggi 18:15-18.

1:23 Isi 40:3.

*1:42 “Bhethiroos” hamintano “seeni layta” hamintane.

1:51 Pija 28:12.