24
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Maat 28:1-10; Marq 16:1-8; Wannis 20:1-10
Gabansa rooroa biraa Wuudi burin seddhiman maana yinin ashkon shitton gaamenam tiyate duukindar ke yivade. Duukin oolonsa apon shupadhoono sennoar gunnguma ko hattaka ke haapade. Ogora duukin oolonsa iinte ardayse Imbaa Yesussa leesinam haapadehe.
Kediar ogoka targadhayse ke daaka, marrato! Bhalqanten apalan qaadhaana eedi lamaa kekal theedi ke woyade. Maanaar kurtumbhayse mia peente kenin shedenka eena kena yin ke giyade: “Sadanka dahaa eam diyaanasa shaarinte harrnee zage? 6-7 Kidi kote qolehe, dhaabhidine. ‘I Eedi Naasaam seeson eenasa aaninte saskate imbhaysaka ziitadhayse, makkanso rooroakaar dembhira dhaabha koda zaske’ hamayse ena Galila peente dahayse yena kinin giyonam bhocchee” kena ke hamade. Maanaar Yesusin giyonam ke bhocchade.
9-10 Duukin raqira maatayse ogo wulam tabhi kalaana Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsaynabee waani eena wulbena ke giyade. Ogoam giyaana maanaar Megdela peen edon Mayriyambee, Yohannabee, Yayqoobsa indan Mayriyambe, tapir maana kembesana kinka dahaanane. 11 Maanasa dhalqinam qansaana eenana bari apo konin maatonna, kedi gonne hamayse tiyadehe. 12 Bhethiroosaar dhaabhayse duukindar ki gobade. Ogotear yivayse yirk hamayse kinin shedenka, leesin yinka ochadhon apalan bish ki haapade; yinin haapon yerinka targadhayse yisa woylaminka bhocchaate oonindar ki maatade.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Lamaanana Kinin Haapadhoono
Marq 16:12-13
13 Ogo rooronka Yesussa paanan yivaynasa lamaana eena Emahus hambhen gurdandar yivite ke dahade; Emahus Yerusaalemra roonka yiidhenka savaat lamaaddha goytine. 14 Kediar yerin hamon wulam kinka kikal ke dhalqade. 15 Ogo kenin dhalqenka Yesus kekal theedayse kembesana kinka yivaate ki dahade. 16 Ko dahaannaar kedi aapinka Yesusam shedaate, kidi hay kinin dohonam dhesana damadehe.
17 Kidiar “Yivaate kinka yenin dhalqayno ogono hare?” kena ki hamade. Kediar yisa qaabonka ataate ke woyade. 18 Kesa iira Qeleyoobha hambhea kina yinin maasenka, “Ya Yerusaalem katamansa shaarinte dahayse ogo rooronka yerin hamonam dhesaama chocchea ya bisheaw?” kina ki hamade. 19 Kidiar “Ogono yer hare?” kena ki hamade. Kediar yin giyayse kina ke maasade: “Naazret peen ea Yesus goynsane; kidi Barjobee een wulbesa birante waadimanbee dhalqinbeka kantanka dahaa Barjokala qansayse eenna giyea ki dahade. 20 Gudullasa hayonabee woam wottsaynabe dembhin pirdinna saskate ke imaysaka, masqalindar konngayse kiam ke ziitade. 21 Wodiar ‘Israveel eenadar dohon bazanam kashayse woam dhacchea kidine’ hamayse kidar woylam wo hayade. Ogo bish dayma, yerro ogono yin ko maataysaka kina rooro makkansone. 22 Tapir wosa shaarinte dahaana maana waani yisa dhalqinka kedi woam tarshidine. Ini seddhiman Yesussa duukindar ke yivade; 23 kisa leesinam haapadehe. Maatate nivayse, ‘ “Sadanka ki dahade” hamayna Barjosa gaananaam haamadettsinka wo haapade’ hamada ke nivade. 24 Wokalankaar waani waani eena duukindar yivayse maanayn wona giyondettsi ke haapade; Yesusam haapadehe” kina ke hamade.
25 Yesusaar “Yedi bhocchiminato, Barjokala qansayse eenna giyayna giyon wulam tiyana boosimbhaanato! 26 Barjoyn qadhaa Kiristoos gaalen ogoam tiyayse yisa gobshindar arda kiam zaskayu?” kena ki hamade. 27 Ogoraar Musebee Barjokala qansayse eenna giyayna wulbera yedayse kinnon goynka giidhonam Mathaap Gazante thaapadhon wulsa bulinam kena ki giyade.
28 Kenin yiven gurdanam ke theedaysaka, Yesus kekala sagayse kinin yivea kena ko maatade. 29 Kediar “Hayno ibanidine; peenoar sootanna koda haye; ogonante wokal wodhaa” hamayse kattsi ke miskade. Kidiar kembesana kinka wodhana ki ardade. 30 Kembesana kinka kummandar ki dooqade; balashanamaar tiyayse Barjoam gobshayse, kashate kena ki imade. 31 Ogo wodanka kesa aapinin bhoqenka kiam kedi dhesidine; kidiar kekala ki kayade. 32 Kediar kinka kikal yi giyna: “Goynte wonin dohonka wona kinin giyenka, pir Mathaap Gazara giyada wona kinin bulenka, wosa woylaminka wodi kattsi wozadhaate diyttayu?” ke hamade.
33 Kediar saanawa dhaabhayse Yerusaalemdar maatayse ke yivade; ogotear tabhi kalaanabee kembesana kinka dahaanabe kedi kikal bukayse ke daaka keam ke haapade. 34 Igina kidar bukaana “Imbaa wontea Yesus gon dhaabhidine; Simoonnaar haapadhidine” ke hamade. 35 Eena lamaanaar Emahusdar kenin yivenka goynte hamon yerinbee Yesus balashanam kinin kashenka hamin kenin kiam dhesonbeam kena ke giyade.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Maat 28:16-20; Marq 16:14-18; Wannis 20:19-23; Yi Waa 1:6-8
36 Kediar ogoam giyte ke daaka, Yesus yinti kesa shaarinte woyayse, “Payyamo yena ko dee” kena ki hamade. 37 Kediar meeshi kenin haapaa kena konin maatonna, targadhayse ke kurtumbhade. 38 Yesus “Harrnee gaqatsadhaa? Yesa woylaminkaar harrnee qothimaa? 39 Inin dohonam isa aaninbee roonbeam shedee; iam kaamate shedee. Iam yenin shedeadettsi meeshidar waabee lepibe qolehe” kena ki hamade. 40 Yin giyayse yisa aaninbee roonbeam kena ki dhahade.
41 Kediar wozaka dhaabhoono gonne hamayse tiyma kenin garonna, targadhayse ke daaka, Yesus “Yekal itsadhea dook?” hamayse keam ki oysade. 42 Kediar kaarasa waa koqadhaa likka kina ke imade. 43 Kidiar tiyayse kesa birante ki itsade. 44 Yin kena ki giyade: “Birayse yembesana kinka inin dohonka, ‘Musesa yiggin mathaapinabee, Barjokala qansayse eenna giyaynasa mathaapinabee, Mazmur mathaapinabesa iinte innon goynka thaapadhoono wul thoothinta koam koda zaske’ hamayse yena inin giyoono dhalqino konone” kena ki hamade.
45 Ogo wodanka Mathaap Gazante thaapadhonam kenin bhocchoadettsi woylam kena ki imade. 46-47 Kenaar yin ki giyade: “ ‘Barjoyn qadhaa Kiristoos gaale haapayse diya ki diye; makkansoa rooroakaar dembhira dhaabha ki dhaabhe. Pir kisa naabenka seeson waadimanam garayse Barjodar maatadhenbee seesonam shiishadhenbeam Yerusaalemra yedayse peendar dohon zarsin wulna koda giidhe’ hamayse thaapadhidine. 48 Yediar yerra iginasa tarjanane. 49 Marrato! Imbanin ‘imayda ime’ hamonam yena nittsayda nittse; yedi kantanam cecira yena imbhenka yekka Yerusaalem katamante dooqee” kena ki hamade.
Yesus Cecindar Kinin Yivoono
Marq 16:19-20; Yi Waa 1:9-11
50 Ogora Yesus yisa paanan yivaynaam Yerusaalemra bulayse Bitaaniadar entsate yivayse, yisa aaninam dhaasayse kena Barjo ki eelade. 51 Kena Barjoam eelaate kekalanka edimayse cecindar ki yivade. 52 Kediar kina goodimayse kattsi wozaka Yerusaalemdar ke maatade. 53 Barjoamaar gobshaate rooro wul Barjosa gazan ooninte ke dahade.