Wannissa Shedintono
Ardinta
“Shedintono” hamea upsea kosa birayse aachima way kicima yer taaki konin haapadhenam koda dhettse. Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsaa Wannis kaa mathaapasa 1:1dar Yesus Kiristoosin yisa ergenam goyti waana waanaka kina kinin dhohonam kida giye. Barjo Imbaa ko ergenam yisa waadadhaynana kinin dhoadettsi Yesus Kiristoosna ki imade. Yin ko hanna kalaa kalaana Barjodar woylamin qajaana mathaapinam leemayse qaabaate nabbabano zaskaynone.
Wannis ko warqatinam kinin thaapoono 82-87 levensa iintene hamayse koda qaabadhe. Ogo wodanka raq waana waana gidir Barjodar woylamin qajaanadar oytaydhabee gaalebe yeskite ko dahade. Ogo wodankaar taakiar wobamobee siyamobesa thipano ko thoothaakaar, kaa mathaapasa bhocchino macchin wodanka Barjo Seethaanam bashayse yisa bitamonam woysayse siyamonbee thipanbeam kinin kaysenam koda giye. Ogonante Barjodar woylamin wonin qajon goynka nivayno banqino ko thoothaakaar, Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesana bashayse wonin woyenam dhesintaka gara garma mashima woam koda zaske.
Yesus Wannisna kinin dhahaana shedintona oydine. Ogona kaa mathaapaam raq laxdar kashana dandima ko dandime:
1. Ardinta (1:1-8)
2. Birono shedintono: Kiristoosbee misken onna tobbhaanabe (1:9–3:22)
3. Lansono shedintono: Kiristoosbee macchin pirdinbe (4:1–16:21)
a) Cecinte dohon Barjo bitamon borkotonbee Barjosa Yaatabe (4:1–5:14)
b) Maytamma tobbhaanaam Yaatanin buloono (6:1–8:5)
c) Thurumbana tobbhaana yinin pugadhoono (8:6–11:19)
d) Dammabee kesa banqinbe (12:1–14:20)
e) Koymona tobbhaanayn laymenka (15:1–16:21)
4. Makkansono shedintono: Kiristoos yer wulam bashayse payyamonam kinin bovoono (17:1–21:8)
a) Gembho Baabiloonin dhamboono (17:1–18:24)
b) Cecinte dohoono wozano (19:1-10)
c) Kiristoossa haapadhintano (19:11-16)
d) Kiristoosin dabtaam bashoono (19:17-21)
e) Seethaanin dhaxadhoono (20:1-3)
f) Kiristoosbee dabtana goodimaamma eenabe shii levena kenin bitimoono (20:4-6)
g) Macchin qansan garanbee macchin pirdinbe (20:7-15)
h) Haali cecibee haali peebe (21:1-8)
5. Oytsono shedintono: Kiristoosbee uutanbe (21:9–22:5)
6. Mathaapasa macchino (22:6-21)
a) Yesussa maatate nivintano (22:6-17)
b) Macchino kiilimeno (22:18-21)
Mathaapasa macchinte Barjobee kisa zarsinbe edimima kinka keda dee. Dembhibee, gaalebee, siya yer wulbe shidhidine. Eden haaqan kordhon raqinte dohoono sadan imayno hattono pir haapadha ko haapadhe. Seesoyn minngisaana yerra wul gazimbhayse haali keda maate. Ogona Barjosa yer joogaa kalaar qolehe. Wonin dhaqonsa giidhayno ogodar koda woye.
1
Mathaapa kaa likka roorosa budonte maatayna yerraam kina waadadhaynana kinin dhoadettsi Barjo Yesus Kiristoosna kinin imoono yerrone. Yesus Kiristoos yisa gaanaam yittsayse yisa waadiman ea Wannisna yerin ogoam ki dhahade. Wannisar kinin haapon wulam, ogonoar Barjoyn giyon upsinbee Yesus Kiristoosin dhettsonbeam giyayse ki tarjade. Ogo wulin maatanna hayen wodan yeskota hayonna, Barjokala qansayse eenna giyeayn thaapaa kaa warqataam nabbabea gobshadhaane; ogoam nabbabadhenka qansayse mathaapinte thaapadhonam hayayna gobshadhaana eenane.
Tobbhaana Misken Onnana Yittsadhoono Warqanno
4-5 Wannis Isiya peente dahaana tobbhaana misken onnana kinin yittsoono warqannone. Enaar dahaa, taar dahaa, os birantear dehea Barjobee, kisa bitamon borkotonsa birante dahaana tobbhaana manpasinabee, Yesus Kiristooskalankabe, sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee. Yesus Kiristoos gon hama tarja maataa, dembhira dhaabhintaka bira maataa, peensa binnaam wottseane.
Woam nashaa, yisa zombhinka wosa seesora woam dhacchaa, kisa bitimon raqinte kinindar bitimayna kisa Imbaa Barjona waadadhayna gudulla wonin doadettsi woam hayaa Yesusna rooro wul lay gobshinbee hayamonbe ko dee; amiin.
Marrato! Yesus polonka kida nive.
Kiam banqinka uxaanaar shidhima eena wul kiam haapa ke haape;
peendar dohoono eeno wul “Wuu wuu” hamada eepa ko eepe.
Yehee, ogono yerro gonne.
Enaar dahaa, taar dahaa, os birantear dehea, Wulam Wottsea Imbaa Barjo “Biraabee maccheabe intane” Wa Shedi 21:6; 22:13. kida hame.
Kiristoos Wannisna Kinin Haapadhoono
Inta Yesus Kiristooska gaalenbee, kisa bitamonbee, darshintanbeam yembesana kinka kashimea yesa imbanaasa Wannis, Barjosa upsinbee Yesus tarjonam inin giyon goynbeka Pithimo hambhen bazinsa shaarinte dohon peente dhaxadhayse i dahade. 10 Gabansa iinte Imbaa wontea Yesusam gobshadhea rooroaka Manpas Gazanka i dahade. Thurumbasa upsi maatea upsi gebhi isa budonte yin giyayse pugadhaka i qansade: 11 “Hanin shedaynaam mathaapinte thaapayse tobbhaana misken onna, Epsoonbee, Semernesbee, Bhergamoonbee, Tiathironbee, Serdesbee, Piladelpiabee, Lodoqiabedar yittsaa” ina ki hamade.
12 Hay ina giyenar shedana inta budoka wal i hamade. Wal inin hamenka, shaakan daran wodadhayna worqinka ashkadhaana koymona tobbhaanaam i haapade. 13 Shaakan daran wodadhayna koymonasa shaarinte eedi naas maatea Daan 7:13. i haapade; kidiar yisa roon yeskea apala gudubh, pir yisa sadandar worqika ashkadhaa yer ki qaadhade. 14 Kisa meten sitino yaati cawlisa sitidettsi, way chechidettsi cawli ko dahade; kisa aapinoar nuusa laabhinadettsi maatea ko dahade. Daan 7:9. 15 Kisa roonoar nuur arsadhaysaka oydhaa gaw anngamodettsine Daan 10:6.; kisa upsinoar gebhi noqo upsidettsine. Yiz 43:2. 16 Yisa mizaqa antaka eezini tobbhaa ki yedade; kisa apora wulbar taxea halpa cari koda ute; kisa aapin kerroar haydettsi kattsi koda shaake.
17 Intaar kiam inin haapon wodanka diyaa eedidettsi maatayse kisa roonkal i dhambade. Kidiar yisa mizaqa antaam idar wodayse ina yin ki giyade: “Kurtumbhaabhode. Biraabee budoabe intane; Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 2:8; 22:13. 18 sadanka dahaa intane. Inta diydine; ko dahaannaar shedaa! Rooro wul lay dehea intane; dembhinbee diyaana eenayn dehen raqinbedar isa hayamo daane.
19 “Ta keeda hanin haaponam, ta dohonbee keeda kaara os nivenbeam thaapaa. 20 Mizaqa isa antaadar hanin haapaana tobbhaana eezinnabee shaakan daran wodadhayna worqinka ashkadhaana koymona tobbhaanabesa aachin dhalqinsa bulino yinne: Eezinna tobbhaana misken onna tobbhaanasa ergen eenane; shaakan daran wodadhayna koymona tobbhaanaar tobbhaana misken onnane.

1:8 Wa Shedi 21:6; 22:13.

1:13 Daan 7:13.

1:14 Daan 7:9.

1:15 Daan 10:6.

1:15 Yiz 43:2.

1:17 Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 2:8; 22:13.