2
Epsoon Misken Ooninna
“Epsoon misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Tobbhaana eezinnaam yisa mizaqa antaaka yedaabee shaakan daran wodadhayna worqinka ashkadhaana koymona tobbhaanasa shaarinte yaayeabe yin kida giye: Hasa waadimanbee, qajenbee, darshintanbeam dhesayda dhese. Siyana eenana darshana hanin damaamonbee isa tarjamonnante yittsadhaana dayma, ‘Wodi Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanane’ hamaynaam taysate shedayse buudan giyayna eena kenin dohonam hanin haaponbeam dhesayda dhese. Darshayse hanin wocchimbhenbee isa naabenna hamayse boosimbhima gaale hanin tiyenbeam dhesayda dhese.
“Ko dahaannaar yer kalaa hadar inin haapaa daane; ogonoar ena biron hasa nashimmakkonam ha garade. Ta keeda hamora hanin dhambonam bhocchaa; seeson waadimanam garayse Barjodar maataa; biron hasa waadimanamaar waadadhaa. Ogotay ko hamma, hakal nivayse shaakan daran wodadhen koymon hannonam raqira tiyayda tiye.
“Ko dahaannaar haam inin shawkea yer kalaa daane; ogo inin jibben Niqola eenasa waadimanam yaar jibbidine.
“Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse. Bashayse woyaa Barjoyn ashkon ukunsen raqinte dohon sadan imen hattonsa Pija 2:9; Wa Shedi 22:2. aapin kinin itsoadettsi ida haye.
Semernes Misken Ooninna
“Semernes misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Biraabee budoabe maataa, Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 1:17; 22:13. diyaabee pir sadanka dahaabe yin kida giye: Hasa gaalenbee hasa qambhamonbeam dhesayda dhese; ko dahaannaar ya eedi wodimone. Ayiwd dayma ‘Wodi Ayiwd eedine’ hamayna, Seethaanbesana agayse kalaa maataana, hasa naaben kenin genenam dhesayda dhese. 10 Hadar niven gaalenna kurtumbhaabhode. Marrato! Taysayse yenin shedadhoadettsi yesa iira waani waani eenaam Seethaan dhaxin ooninte kida dhaske; rooro tabhina gaalenam tiyeeda tiye. Hanin diyenka yekka woylamin yindar qajadhea dahaa; sadanam gobshi qoobhedettsi hana imayda ime.
11 “Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse. Bashayse woyaam lansono dembhino kaamehe. Wa Shedi 20:14; 21:8.
Bhergamoon Misken Ooninna
12 “Bhergamoon misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Wulbar taxea halpa cari yisa dahaa yin kida giye: 13 Ya Seethaansa bitamon borkoton dohon raqinte hanin dohonam dhesayda dhese; ko dahaakaar isa naabenam wocchimbhayse ya yedidine; idar woylamin hanin qajenamaar garaatane. Woylamin yindar qajadhaa, isa tarja maataa Antibhaas Seethaanin dohon yesa katamante kiam deesadhon wodanka idar woylamin hanin qajenam garaatane.
14 “Ko dahaannaar tokaa hadar inin haapaa yer daane; ogono Balaamsa timmirinam yedaana yesa shaarinte ke dahade. Agaa Balaam Israveel eena aaninka ashkadhon barjonana machadhon waanam itsintabee sharmucimakko hayntabeka Barjoam kenin garoadettsi Balaaqam kiilaane. Payda 22:4-7; 25:1-3. 15 Yin pir Niqola eenasa timmirinam yedaana eena yesa shaarinte ke dahade. 16 Ta keeda seeson waadimanam garayse Barjodar maataa! Ogotay ko hamma saanawa hakal nivayse isa apora uten halpanka keam uxayda uxe.
17 “Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse. Bashayse woyaana aachimon manna hambhen galanam kina imayda ime; Uti 16:14-15bee 33-34be; Wannis 6:48-51. haali naabe yindar thaapadhon seeni cawli kina imayda ime; naaben ogoam tiyeara eedi ab hayyear dhesehe. Isi 62:2; 65:15.
Tiathiron Misken Ooninna
18 “Tiathiron misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Nuusa laabhinadettsi maaten aapiysa dahaa, nuur arsadhaysaka oydhaa gaw anngamodettsi rooysa dahaa Barjo Naasa yin kida giye: 19 Hasa waadimanbee, hasa nashimmakkonbee, Barjodar woylamin hanin qajenbee, Barjona hanin waadadhenbee, hasa darshayse wocchimbhintanbeam, pir budono hasa waadimano birora sagi konin dohonam dhesayda dhese.
20 “Ko dahaannaar yer kalaa hadar inin haapaa daane; ogonoar ‘Inta Barjokala qansayse eenna giyaynone’ hamen edon Elzaabeelam 1 Binna 16:31; 2 Binna 9:22. marima lay hamayse ha garade. Kodi isa waadadhayna kenin sharmucimoadettsibee aaninka ashkadhaana barjonana machadhon waanam kenin itsoadettsibe dhettsintaka keam koda dhaddhise. 21 Kodi yisa seeson waadimanam garayse idar konin maatoadettsi woda kona i imade; kodiar sharmucimakkon waadimara maatana nashadehe. 22 Marrato! Burqadhada algandar konin wodhoadettsi ida haye; kombesana kinka sharmucimakkon hayaana eena sharmucimakkonam garayse idar ke maataamma, gaale gebhi kedar ida beve. 23 Kosa paanan yivaynaam dembhika ida kayse. Misken onna wul eensa woylaminte dohon qaabonbee anngarmanbeam marmarea inin dohonam dhesa ke dhese; ye wulsa waadimandettsi bazanam yena imayda ime.
24 “Tapir ogo buudan timmirinam tiyaamma wul, ‘Seethaansa aachin dhalqinone’ hamaynasa paanan yivaamma, Tiathiron shaarinte dahaana waani eenana baske ab baskisattine. 25 Ko dahaannaar inin nivenka yekka yesa dohonam wocchimbhayse yedee. 26-27 Bashayse woyaa, isa waadimanam macchinka yekka wocchimbhayse toolaana inta imbakalanka hayamonam inin tiyaadettsi, peen kodar dohon zarsin wuldar hayamo kina ida ime.
Kidi anngamon koolinkaar keam kida wottse; Maz 2:8-9; Wa Shedi 12:5; 19:15.
peera meeshate ashkadhaa koymoyn diyeadettsi paxate keam kida deese;
28 pir sedhiman eeziniam kina imayda ime.
29 “Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse.

2:7 Pija 2:9; Wa Shedi 22:2.

2:8 Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 1:17; 22:13.

2:11 Wa Shedi 20:14; 21:8.

2:14 Payda 22:4-7; 25:1-3.

2:17 Uti 16:14-15bee 33-34be; Wannis 6:48-51.

2:17 Isi 62:2; 65:15.

2:20 1 Binna 16:31; 2 Binna 9:22.

2:26-27 Maz 2:8-9; Wa Shedi 12:5; 19:15.