3
Serdes Misken Ooninna
“Serdes misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Tobbhaana Barjosa manpasinabee tobbhaana eezinnabe yisa dahaa yin kida giye: Hasa waadimanam dhesayda dhese; naabene hasa dohoono, ya diydine. Ogonante qaymaa! Diyota yeskaana shidhaana hasa yerraam wocchinsaa. Harrna hambhidianna, hasa waadimano isa Barjoasa birante gontay konin dohonam inin haaponnane. Ta keeda hamin dahaa timmiri hanin tiyonbee hanin qansonbeam bhocchaa; ogoam toolaa; seeson waadimanam garayse Barjodar maataa. Ha qaymaamma diibidettsi hakal ida nive; hamaa wodaaka hakal inin nivenam ya dhesattane. Maat 24:43-44; Wa Shedi 16:15.
“Ko dahaannaar apalan yinnonam genaamma eena Serdes iinte tokaa eedi hambesana ke dahade; keam konin zaskenna apala cawli qaadhayse imbesana kinka yiva ke yive. Bashayse woyaa kedettsi apala cawli kida qaadhe; kisa naabenamaar dayntan mathaapira kaysattine; kisa naabenam Imbabee kisa gaananabesa birante tarjayda tarje. Maz 69:28; Wa Shedi 20:12; Maat 10:32.
“Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse.
Piladelpia Misken Ooninna
“Piladelpia misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Bitaa Dawtsa qulpin yedaayn bulonam hayyear diithehe; kinin diithonam hayyear bulehe. Kidi gazaabee gon hamaabe yin kida giye: Hasa waadimanam dhesayda dhese. Shedaa! Hayyear diithana damimin bulimon kerinam inta hana imidine. Hasa kantano tokaa ko hannaar isa upsinam ya toolidine; isa naabenam garaatane. Ta keeda Ayiwd dayma ‘Wodi Ayiwd eedine’ hamayse buudan giyayna igina Seethaanbesana agayse kalaa maataana, nivayse hasa roon demente kenin kumpurdhoadettsi keam ida haye; ogoka inin haam nashenam keda dhese. 10 ‘Darshintaka wocchimbhaa’ inin hamon upsinam hanin toolonna, inta peendar dahaana eenaam taysate sheden peen wuldar niven gaalen wodanka haam toolayda toole.
11 “Shedaa! Inta saanawa ida nive; hayyear gobshin bazanam hakalanka tiyoamadettsi hasa dohonam wocchimbhayse yedaa. 12 Bashayse woyaa isa Barjoasa gazan ooninsa turtur kiam ida haye; ogora hamin ko dahaakaar utehe. Isa Barjoasa naabenbee isa Barjoasa kataman naabenbeam kidar ida thaape; ogono katamanoar isa Barjoakala cecira hanchayno hallo Yerusaalemne. Isa naaben haalinam kidar ida thaape. Wannis Shedintono 21:2.
13 “Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse.
Lodoqia Misken Ooninna
14 “Lodoqia misken ooninsa ergen eana yin giyayse thaapaa: Amiin hambhaa, tarja dayntanka eedi gon hamaabee gon tarjeabe, Barjo pijadhina wulin yinka haapadhaa yin kida giye: 15 Hasa waadimanam inta dhesayda dhese; ogonoar ya qaji way oydhitehe. Qaji way oydh ha daana payya ina koda maate. 16 Qaji way oydh dayma suy hama hanin dohonna isa apora haam bulayse maamana ida haye. 17 ‘Inta eedi wodimone; isa thoothi koymo daane; ikalanka joogea yer kala hattear qolehe’ hada hame. Ko dahaannaar gaale eedibee, bashadhaabee, qambhibee, aapi kayabee, pundiribe hanin dohonam dhesaatane. 18 Eedi wodimo maatana nuuka gazisadhoono worqinbee, pundirmakkonam hasa kicana apala cawlibee, shedana hanin damoadettsi aapin dheeshanbeam ikalanka ha shane haam ida kiile.
19 “Inta inin nashayna wulam wacimayse dhabshayda dhabshe. Kam 3:12; Ibra 12:6. Ogonante wocchimbhaa; seeson waadimanam garayse Barjodar maataa. 20 Marrato! Inta mayante woyayse kerinam kokkayda kokke; hayyear isa upsinam qansayse kerinam ina ki bulanna kikal ardayse galan kimbesana kinka ida kumme, kidiar imbesana kinka kida kumme. 21 Inta bashayse Imbabesana kinka kisa bitamon borkotondar inin dooqondettsi, bashayse woyaana imbesana kinka isa bitamon borkotondar kinin dooqoadettsi ida ime.
22 “Qansen qaamiysa dahaa Manpas Gazanin misken onnana giyenam ki qanse” ki hamade.

3:3 Maat 24:43-44; Wa Shedi 16:15.

3:5 Maz 69:28; Wa Shedi 20:12; Maat 10:32.

3:12 Wannis Shedintono 21:2.

3:19 Kam 3:12; Ibra 12:6.