4
Cecinte Dohon Barjosa Bitamon Borkotonbee Kina Goodimaynabe
Ogosa budonte, marrato! Cecinte keri buldhaa i haapade. Thurumbasa upsidettsi giyea inin qansoono birono upsino “Kote tura utaa; os birante maatayna yerraam hana ida dhee” ina ko hamade.
Saanawa Manpas Gazanka i dahade. Marrato! Cecinte bitamon borkotonbee daran dooqaabeam i haapade. Bitamon borkotondar dooqaasa dantano bazaysa detha maataana senna bhalqantayna iyasbhidbee serdiyonbedettsine; bitamon borkotonsa gasante mergid hambhen bazaysa detha seenidettsi maataa zili dahade. Yiz 1:26-28.
Ogo bitamon borkotonsa gasantear eedi kalaa kaysa apo oydi bitamon borkotona ke dahade; bitamon borkotondarar apala cawli qaadhayse yisa metendar worqika ashkadhaa gobshi qoobhe wodaana eedi kalaa kaysa apo oydi donzana dooqayse ke dahade. Kesa shaarinte dohon bitamon borkotorraar bhalqantibee guganat upsibe utite ko dahade. Wa Shedi 8:5; 11:19; 16:18. Bitamon borkotonsa birante kuusha tobbhaa ke shaakade; kediar tobbhaana Barjosa manpasinane. Wa Shedi 1:4.
Bitamon borkotonsa birante mastootdettsibee chechidettsibe bhalqantea baz ko dahade. Bitamon borkotonsa gasante dabi oydi birantebee budontebe thoothi aapiysa dahaana ke dahade. Biraa dabta zobodettsine; lansoa dabta waaki anngidettsine; makkansoa dabtasa aapin kerro eedi aapidettsine; oytsoa dabta pillea shodaradettsine. Yiz 1:5-10. Damma oynna kalaa kalaanasa kaapi lax ko dahade; kesa bishin wuldar thoothi aapi ko dahade. Kediar sootinbee rooronbe
“Gazaa, gazaa, gazaa!
Enaar dahaa, taar dahaa, os birantear dehea
Wulam Wottsea Imbaa Barjone”
hamanam garadehe. Isi 6:2-3; Yiz 10:12.
Dammaar bitamon borkotondar dooqaana rooro wul lay dehea Barjona shawkadhabee dheg hama gobshibe kenin imen wodanka, 10 eedi kalaa kaysa apo oydi donzana bitamon borkotondar dooqaasa birante kumpurdhayse rooro wul lay dehea Barjona keda goodime. Yisa gobshin qoobhenam bitamon borkotonsa birante wodayse,
11 “Imbo, wosa Barjoa, ya yer wulam hanin pijonna,
konin pijadhonbee konin dehenbe hasa bhocchinka konin dohonna,
dheg hama gobshibee kantabe tiya haam koda zaske”
keda hame.

4:3 Yiz 1:26-28.

4:5 Wa Shedi 8:5; 11:19; 16:18.

4:5 Wa Shedi 1:4.

4:7 Yiz 1:5-10.

4:8 Isi 6:2-3; Yiz 10:12.