5
Mathaapinbee Yaatabe
Bitamon borkotondar dooqaasa mizaqa antaadar iinbarbee zulonbarbe thaapadhon mathaap i haapade. Pir ogono mathaapino yettsayse tobbhaa goyt maytam daran qandhoonone.Yiz 2:9-10. Kantaysa daha gaana upsi gebhika “Yettsayse maytamin daran qandhon mathaapinam hattsate bulana damea hayne?” hamayse kinin giyenka i qansade. Peente ko hannaar, cecinte ko hannaar, peensa choobar ko hannaar, mathaapinam bulanabee kosa iir shedanabe damea hayyear qolehe. Mathaapinam bulanabee kosa iir shedanabe damea haapadhaamonna kattsi i eepade.
Ogo wodanka donzanasa kalaa “Eepaabhode! Shedaa! Yiwdasa muldhara maataa Zoboa, kidi Bitaa Dawtsa muldhara maataa bashidine. Kidi yinti mathaapinbee daran yettsadhaana maytamina tobbhaanabeam bulana dama ki dame” ina ki hamade.
Ogosa budonte bitamon borkotonbee oynna dammabesa shaarinte, pir donzanasaar shaarinte, taxadhadettsia Yaataam woyayse ki daaka i haapade.Isi 53:7. Yaata agaasa qoshimbha tobbhaabee aapi tobbhaabe daane. Kediar peen wuldar yittsadhaana tobbhaana Barjosa manpasinane.Zakka 4:2bee 10be.
Yaata nivayse bitamon borkotondar dooqaasa mizaqa antaara mathaapinam ki tiyade. Mathaapinam kinin tiyon wodanka, oynna dammabee eedi kalaa kaysa apo oynna donzanabe Yaatasa birante wotinka yisa ke dhambade. Kedi wul yisa meteka meteka goola yedayse ke dahade; yin pir gazana eenasa miske maaton qunyanMaz 141:2. iir yisa thoothon worqinka ashkadhon koymo yedayse ke dahade. Mazmur haali yin giyayse ke zammarade:
“Mathaapinam tiyanabee kodar yettsadhaana maytammaam
hattsate bulanabe ya dameane.
Harrna hambhidianna, ya taxadhidine;
muldhan wulbee, apon wulbee, peen wulbee, zarsin wulbera
hasa zombhinka eenaam Barjona ya shanidine.
10 Kisa bitimon raqinte kinindar bitimayna
wosa Barjoana waadadhayna gudulla kenin doadettsi keam ya haydine.
Kediar peendar bitima ke bitime”Uti 19:6; Wannis Shedintono 1:6.
ke hamade.
11 Inin shedenka bitamon borkotonbee, dammabee, donzanabesa gasante thoothina gaananasa upsi i qansade. Kesa paydinoar thoothi shiibee miiloonbeka paydadhea ko dahade.Daan 7:10. 12 Upsi gebhikaar
“Taxadhaa Yaatana hayamobee, wodimmakkobee,
pakalmakkobee, kantabee, dheg hama gobshibee,
shawkadhabe kina koda zaske”
ke hamade.
13 Cecintebee, peentebee, peensa choobarbee, bazinsa iinte dahaana pijadhina wulbe
“Bitamon borkotondar dooqaa Barjobee Yaatabena
shawkadhabee, dheg hama gobshibee, hayamobe
rooro wul lay kina ko dee!”
kenin hamenam i qansade. 14 Damma oynnaar “Amiin!” ke hamade; donzanaar kina kumpurdhayse ke goodimade.

5:1 Yiz 2:9-10.

5:6 Isi 53:7.

5:6 Zakka 4:2bee 10be.

5:8 Maz 141:2.

5:10 Uti 19:6; Wannis Shedintono 1:6.

5:11 Daan 7:10.