6
Tobbhaana Maytammayn Buldhoono
Yaata tobbhaana maytammasa biraam kinin bulenka i haapade; damma oynnasa kalaa guganat upsidettsika “Nivaa!” kinin hamenka i qansade. Marrato! Parda cawli i haapade. Pardandar dooqaa paldhe yedayse ki dahade. Gobshi qoobhe kina ko imbhade; bashea maatayse bashana ki utade.
Yaata lansoa maytamam kinin bulon wodanka, lansoa dabta “Nivaa!” kinin hamenka i qansade. Pir parda zoo ab ko utade. Pardandar dooqaa eeno kinka kiam kiam konin deesoadettsi payyamonam peen wuldara kaysana hayamo kina ko imbhade; halpa gebhi kina ko imbhade.
Yaata makkansoa maytamam kinin bulen wodanka, makkansoa dabta “Nivaa!” kinin hamenka i qansade. Marrato! Parda thiya i haapade. Pardandar dooqaa yisa aaninka dethamonam gochate kinin shedea koymo ki bavade. Oynna dammasa shaarinte yin giyea upsi i qansade: “Gazgo mursa kalaa rooro kalaa baza ko dee; mattsi mursa makkam rooro kalaa baza ko dee; zaytbee woynea hattasa aapin cuubadhonbe ko hanna koam kaysaabhode” ki hamade.
Yaata oytsoa maytamam kinin bulon wodanka, oytsoa dabta “Nivaa!” kinin hamenka i qansade. Marrato! Parda galap i haapade. Pardandar dooqaasa naabeno dembhine; diyaana eenayn dohoono ranqoar kisa paanan yivite ko dahade. Kedi peendar dahaana anna oynnasa kalaam banqibee, daaqibee, burqobee, peendar dahaana dammabeka kenin deesoadettsi hayamo kena ko imbhade.
Yaata dongsoa maytamam kinin bulon wodanka, Barjosa upsin giyada kina kenin tarjonna keam deesadhaana eenasa sadanaam marshan machadhen raqinsa demente i haapade. 10 Kediar upsi gebhika “Gazaa, gon hama Imbo, peente dohon eendar hanin pirdiminbee wosa zombhinnaar halon hanin maasiminbe hamaaka yekkane?” hamada ke ilatade. 11 Ke wulna yisa meteka meteka apala cawli ko imbhade; kedettsi deesadhayna kesa waadiman aanammabee imbanaanabesa paydinin thoothenka yekka likka roorona ukunsaate kenin dooqoadettsi kena ko giidhade.
12 Yaata laskoa maytamam kinin bulon wodanka kiam i haapade. Marrato! Gebhi peensa ziga ko maatade; haynoar pee sootidettsi ko thipade; arpinoar zombhidettsi ko zoade. 13 Jibaren gebhonin jibarshenka hatton shaapinsa aapinin diinendettsi cecira wancono peendar ko wavade. 14 Cecinoar salidettsi qurimayse ko kayade; dhukanbee bazinsa shaarinte dahaana peena wulbe kesa raqira ke tiidhade. Isi 34:4; Wa Shedi 16:20.
15 Peensa binnabee, peensa eena gembhabee, banqin kansaynasa hayonabee, wodimma eenabee, kantanka dahaana eenabee, worshona eena wulbee, worsho maataamma eena wulbe qoopanabee dhukansa seenin dementebe ke aadhimbhade. 16 Dhukanabee sennabena “Wodar yiipee! Bitamon borkotondar dooqaasa birarabee Yaatasa wacimerabe woam aachee! 17 Harrna hambhidianna, gembho kesa wacimen roorono* “Gembho kesa wacimen roorono” hambhoono “Barjosa roorono” hamintane. “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. nividine; hayne woyana damea?” ke hamade.

6:14 Isi 34:4; Wa Shedi 16:20.

*6:17 “Gembho kesa wacimen roorono” hambhoono “Barjosa roorono” hamintane. “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.