7
Wotindar Maytamin Yettsadhaana Israveel Eena
Ogosa budonte Barjosa gaanana oynna peensa karra oynnadar woyayse ke daaka keam i haapade. Peendar ko hannaar, bazindar ko hannaar, haaqandar ko hannaar, jibare jibarshoamadettsi oynna goynaka peendar nivayna jibarshayna jibarenam kedi yedidine.
Lay dehea Barjosa maytaminam yedaa ab Barjosa gaana haynsa utambara ki nivaka i haapade. Peenbee bazinbeam kenin kaysoadettsi hayamo kena imbhaana oynna Barjosa gaananana yisa upsin dheg hayayse, “Wosa Barjoana waadimayna eenasa wotindar maytamin wonin qanenka yekka peenam ko hannaar, bazinam ko hannaar, haaqanam ko hannaar kayseebhode!” kena ki hamade.Yiz 9:4-6. Maytamin daran qandhaana eenasaar paydinam i qansade; Israveel eenasa muldhan wulsa maytamin daran qandhaana shii eedi tobbhaa kaysa apo oydi (144,000) ke dahade.
Yiwda muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Roobeel muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Gaad muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Aseer muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Niptaaleem muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Minase muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Simoon muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Lewi muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Yisaakoor muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Zaabloon muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Yoseep muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
Biiniam muldhara shii tabhi lamaa (12,000),
maytamin yindar qandhaana ke dahade.
Apala Cawli Qaadhoono Thoothino Eeno
Ogosa budonte, marrato! Hayyear paydana damima kattsi thoothi eedi i haapade. Kediar zarsin wulbee, muldhan wulbee, peen wulbee, apon wulbera utaanane; apala cawli qaadhayse meetha haccha yisa aanindar yedayse bitamon borkotonbee Yaatabesa birante woyayse ke dahade. 10 Upsi gebhikaar
“Dhacchea bitamon borkotondar dooqaa
wosa Barjoabee Yaatabene!”
hamayse keda ilate.
11 Barjosa gaanana wul bitamon borkotonbee, donzanabee, damma oynnabesa gasante woyayse ke dahade. Bitamon borkotonsa birante kumpurdhayse Barjona goodimada yin ke giyade:
12 “Amiin! Shawkadhabee, gobshibee, pakalmakkobee,
dheg hama gobshibee, hayamobee, kantabe
rooro wul lay wosa Barjoana ko dee; amiin!”
ke hamade.
13 Donzanasaar kalaa ina yi giyna: “Igina apalan cawlin qaadhaana haybene? Hamora ke nivaa?” ki hamade. 14 Intaar “Imbo! Ya dhesaada dhese” kina i hamade. Kidiar ina yin ki giyade: “Igina gebhon gaalera utaana eenane; yisa apalanamaar Yaatasa zombhinka shivayse ke calshade.Daan 12:1; Maat 24:21; Marq 13:19. 15 Ogonante
Barjosa bitamon borkotonsa birante dahayse
sootinbee rooronbe Barjosa gazan ooninte
kina waadadha ke waadadhe.
Bitamon borkotondar dooqaar kesa shipo kida maate.
16 Keeda kaara os kedi daaqardhehe, dheebardhehe;
haynsa oydhamonbee usumenbe keam kaamehe.
17 Harrna hambhidianna, bitamon borkotonsa shaarinte dahaa Yaata keam gishea kida dee;
sadan imen noqon aapin elendar keam kida entse.
Barjoar ermitin wulam kesa aapira kida qode”Maz 23:1-2; Isi 25:8; 49:10; Yiz 34:23.
ina ki hamade.

7:3 Yiz 9:4-6.

7:14 Daan 12:1; Maat 24:21; Marq 13:19.

7:17 Maz 23:1-2; Isi 25:8; 49:10; Yiz 34:23.