8
Tobhsoa Maytamam Buldhoono
Yaata tobhsoa maytamam kinin bulon wodanka, savaat kalaasa zalana cecino lay ko hamade. Barjo birante woyayna tobbhaana gaananaam i haapade; kenaar thurumba tobbhaa ko imbhade.
Worqinka ashkadhon qunyan iir cubshadhen koymonam yedaa ab Barjosa gaanaa nivayse qunyan daran cubshate imbhen raqinsa gasante ki woyade. Uti 30:1-3. Bitamon borkotonsa birante dohon worqinka ashkadhon Barjona qunyan daran cubshate imbhen raqinte gazana eena wulsa miskenbesana kinin imea thoothi qunya kina ko imbhade. Qunyansa cubanoar gazana eenasa miskenbesana Barjo gaanaasa aanira Barjo birante ko utade. Ogosa budonte Barjosa gaanaa qunyan iir cubshadhen koymonam bavate qunyan daran cubshate imbhen raqira nuu qoorate thoosayse peendar ki dhabade. Guganat upsibee, bhalqantbee, peendar zigabe ko maatade. Yiz 10:2.
Thurumbanasa Pugadhidino
Tobbhaana thurumbanaam yedaana tobbhaana Barjosa gaanana pugana ke ashkimbhade. Biraa gaanaa thurumbanam ki pugade. Zombhika worsimaa chechibee nuube peendar ko dhabadhade; peensa nuunka aton antinte haaqanbee shudhin wulbe ko atade.
Lansoa gaanaar thurumbanam ki pugade. Dhuka gaari maatea yer nuuka yedada bazinte ko wavade; ogora bazinsa antino zombhi ko maatade. Bazinte sadanka dohon pijadhinsa antino ko diyade; bazindara sagadhayna gonngallasa antino ko kayade.
10 Makkansoa gaanaar thurumbanam ki pugade. Kuusha nuudettsi yedea eezini gaari cecira ko wavade; konin wovoonoar baynsa antinbee noqona aapinabedarne. 11 Eeziniasa naabeno Thaqima koda hambhe; noqonsaar antino thaqima ko maatade; thaqima konin dohonna thoothino eeno noqonam wucayse ko diyade.
12 Oytsoa gaanaar thurumbanam ki pugade. Haynsa antinbee, arpinsa antinbee, wanconsaar antinbe ko qandhade; ogonante kesa antino sooti ko maatade. Ogodettsi rooronsa antinbee sootinsa antinbe shaaka qolma ko maatade. Isi 13:10; Yuveel 2:31; 3:15.
13 Ogosa budonte shodara kalaa cecindar kinin pillenka i haapade. Kidi upsi gebhika yin ki giyade: “Shidhaana makkamma gaanana keeda thurumbanam kenin pugenka niven gaalen goynka peendar dahaana eenana hay! Hay! Hay!” kinin hamenka i qansade.

8:3 Uti 30:1-3.

8:5 Yiz 10:2.

8:12 Isi 13:10; Yuveel 2:31; 3:15.