9
Dongsoa Barjosa gaanaar thurumbanam ki pugade. Cecira peendar wavaa eezini kalaa i haapade. Kattsi theeri maaton oolonsa kerinam kinin bulea qulpi kina ko imbhade. Kidiar theerin oolonsa kerinam ki bulade; nuu gebhira cuba utendettsi cubano theerin oolora ko utade. Oolora uton cubanka haynbee peenbe ko thipade.Pija 19:28. Cubansa iinka ayki peendar ko utade; peendar dahaana qolponasa kantadettsi maatea kanta kena ko imbhade. Peendar dohoono caagino, shundho ko hannaar haaqano ko hannaar kenin kaysoamadettsi kena ko giidhade; kaysa keam zaskayno kesa wotindar Barjosa maytam yettsadhaamma eenaam bishne.Wa Shedi 7:2-3. Arpi dong keam kenin galshoadettsine, keam kenin deesoadettsi kena giidhadehe; keam kenin galshayno gaaleno qolpo eediam gavayse buccheadettsine. Igina arpinaka eeno dembhinam koda zage, ko dahaannaar haapehe; diyana anngardha ko anngardhe, dembhi kekalanka koda gobe.
Aykinaar banqinna ashkimbhaana pardanadettsine; kesa metendarar worqinka ashkadhoono gobshi qoobhedettsi ko dahade; kesa aapin kerro eedi aapi keridettsine. Maasa sitidettsi maatea siti kesa ko dahade; kesa atsinoar zobosa atsidettsine. Kesa sadandar anngamoka ashkadhaa banqi koymo maatea ko dahade. Kesa kaapinsa upsino banqin raqindar gobayna thoothina pardanabee kenin gochen sargallanabesa*“Sargalla” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. upsidettsine.Yuveel 2:5. 10 Qolposa dubanadettsi maatea dubana kesa ko dahade; kesa dubanantear arpi dongna eediam bucchea davini ko dahade. 11 Kesa bitiar daane; kidiar kattsi theeri maaton oolonsa gaanaane; kisa naabenoar Ibra aponka Abaadon, Girik aponka Abholiyon koda hambhe.“Abaadon” hamintano “kaye raq” hamintane; pir “Abholiyon” hamintano “kayseane” hamintane.
12 Birono gaaleno sagidine; marrato! Ogosa budonte ab gaale lamaa koda nive.
13 Laskoa gaanaar thurumbanam ki pugade. Barjo birante dohon worqinka ashkadhon Barjona qunyan daran cubshate imbhen raqinsa goyna oynnaka dahaana qoshimbhanaka upsi utaka i qansade.Uti 30:1-3. 14 Thurumbanam yedaa laskoa gaanaana “Gebhon bayn Epiraathissa gasante dhaxadhaana oynna gaananaam bulaa!” kina ko hamade. 15 Ogo savaatinbee, ogo rooronbee, agaa arpeabee, agaa leveabena ashkayse wodadhaana oynna gaananaam eedi naasisa antinam kenin deesoadettsi keam ko buldhade. 16 Pardandar dooqaana banqin eenasa paydinoar mato lamaa miiloon konin dohonam i qansade. 17 Pardanabee kedar dooqaana eenabeam Barjokala shedintonka keam inin haapoono yin ko dahade: Nuudettsibee, cecidettsibee, pulantidettsibe maatea banqi koymo yisa sadandar ke qaadhade. Pardanasa metenoar zobosa metedettsi ko dahade; kesa aporaar nuubee, cubabee, qolshinadettsibe koda ute. 18 Igina Barjosa wacimen dhahayna kesa apora uten nuunbee, cubanbee, qolshinandettsibeka eedi naasisa antino ko deesadhade. 19 Pardanasa kantano kesa apontebee kesa dubanantebe ko dahade. Kesa dubanno gunidettsine; pir mete kosa daane; eenam ogoka keda geve.
20 Igina wacimenaka dembhira dhaqaana eedi naas yisa aanin waadimara maatayse Barjodar maatadehe. Beeronabee shedana way qansana way yaayana damimina worqibee, birrebee, gawbee, seenibee, haaqabera aaninka ashkadhaana barjonabena goodiman garadehe.Maz 115:4-7; 135:15-17 21 Yin pir eediam deesintabee, palpala hayntabee, sharmucimakko hayntabee, dimmakkobeam garayse Barjodar maatadehe.

9:2 Pija 19:28.

9:4 Wa Shedi 7:2-3.

*9:9 “Sargalla” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

9:9 Yuveel 2:5.

9:11 “Abaadon” hamintano “kaye raq” hamintane; pir “Abholiyon” hamintano “kayseane” hamintane.

9:13 Uti 30:1-3.

9:20 Maz 115:4-7; 135:15-17