10
Kantaysa Dahaa Gaanaabee Mathaapinbe
Ogosa budonte waa kantaysa dahaa Barjosa gaanaa polonam qaadhayse cecira kinin hanchenka i kiam haapade. Kisa meten gasante zili ko dahade; kisa aapin kerroar haydettsi koda shaake; kisa roonoar nuusa laabhinadettsine. Bulimon mathaapinam yisa aanindar ki yedade. Mizaqa rootam bazindar, warkata rootam peendar ki hayade. Zobo upsidettsi maaten upsinka ki ilatade. Kinin ilatenka tobbhaana guganatina yisa upsinka ke giyade. Tobbhaana guganatina yisa upsinam kenin qansison wodanka inta thaapana i ashkimbhade. Yin ko dahaakaar, “Tobbhaana guganatina kenin giyonam aachika yedaa; thaapaabhode” hamea upsi cecinte i qansade.
Ogosa budonte bazinbee peenbedar woyayse ki daaka inin haapaa gaanaa yisa mizaqa antaam cecindar dhaasayse, rooro wul lay dehea, cecinbee kosa iinte dahaanabe, peenbee kosa iinte dahaanabe, bazinbee kosa iinte dahaanabeam pijaa Barjosa naabenka mallayse yin ki giyade: “Keeda kaara os Barjo kappehe! Ko dahaannaar tobhsoa gaanaa thurumbanam kinin pugen wodanka, kina waadadhayna Barjokala qansayse eenna giyaynana kinin giyondettsi Barjosa aachin dhalqino koda thoothe” ki hamade. Daan 12:7; Amo 3:7.
Cecira inin qansoono upsino “Bazinbee peenbedar woyaa gaanaasa aanindar buldhon mathaapinam yivayse tiyaa” hamayse pir ina ki giyade. Gaanaakal yivayse “Mathaapinam ina imaa” kina i hamade. Kidiar “Tiyayse itsaa. Hasa aponte kuridettsi koda daathe; hasa iinaam buccha ko bucche” ina ki hamade.
10 Intaar mathaapinam gaanaasa aanira tiyayse i itsade. Isa aponte kuridettsi ko daathade; inin itsonsa budonte isa iinaam ko bucchade. 11 Ogosa budonte, “Thoothin peen eenbee, zarsinbee, apo waana waanaka giyenbee, binnabesa pir Barjokala qansayse giidhenam giya haam koda zaske” ina ko hambhade.

10:7 Daan 12:7; Amo 3:7.