11
Lamaana Tarjana
Ogosa budonte koolidettsi maataa yinka kindadhea piiqa ina ko imbhade. Ina yin ko giidhade: “Dhaabhayse Barjosa gazan ooninbee marshan machadhen raqinbeam kindaa; ogote Barjona goodimayna eenaamaar paydaa. Yiz 40:3; Zakka 2:1-2. Gazan ooninsa mayante dohon raqinam yeekinsaabhode; ogo raqinam peen wulir dohon zarsinna konin imbhonna yeekinsaabhode. Peen wulir dohon zarsinna gazan katamanam eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi* “Eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane. koam yisa kantanka keda wottse. Luq 21:24.
“Lamaana isa tarjanana hayamo ida ime; kediar eepin apalan qaadhayse shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobena “Shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobe” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane. Barjokala qansayse eenna keda giye” ina ki hamade. Kediar peensa Imba maataa Barjo birante woyayna lamaana haaqana rimitinabee lamaana shaakan daran wodadhayna koymonabene. Zakka 4:3bee 11-14be. Hayyear kedar yer siya bovota yi zaganna, nuuno kesa apora utayse kesa banqin eenaam koda koqe. Kedar yer siya bovota zagayna wul kenin diyayno ogodettsinkane.
Igina eena Barjokala qansayse eenna kenin giyen wodanka doobi qanoamadettsi cecinam diithana kesa hayamo daane; yin pir noqonaamaar zombhi hayayse ookana kesa hayamo daane; pir kenin zagen wodan wulka Barjosa wacimenka peenam ashana kesa hayamo daane. Uti 7:17-19; 1 Binna 17:1.
Yisa tarjamonam kenin macchonsa budonte kattsi theeri maaton oolora utea dabta kembesana kinka banqi uxayse keam kida bashe; keam kida deese. Daan 7:7bee 21-22be; Wa Shedi 13:5-7; 17:8. Kesa leesinaar kamsika eldhenka Sodoom way Gibth hambhen gebhon katamansa bhookante keda wodadhe; ogono katamano kesa Imbaam masqalindar konngayse ziitadhoonone. Peen wulrabee, muldhan wulrabee, apon wulrabee, zarsin wulrabe maataana rooro makkambee zalabena kesa leesinaam keda shede; kesa leesinaamaar duukadhoamadettsi keda mare. 10 Igina lamaana Barjokala qansayse eenna giyayna peendar dahaanaam kenin galshonna peendar dahaana kesa dembhinka keda wozadhe; bavaala rooroaka yiigadhendettsi hayayse keda yiige; kinka kinaar iminto keda ime.
11 Rooro makkambee zalabe sagonsa budonte Barjokala sadaka daadhenam imayno upsino kesa iir ko ardade; kediar roonka ke woyade. Keam shedayno eenoar kattsi ko kurtumbhade. Yiz 37:10. 12 Ogosa budonte lamaana Barjokala qansayse eenna giyayna “Kote utee” hamea upsi gebhi cecira ke qansade. Keam jibbayna keam kenin haapenka polonka cecindar ke yivade.
13 Ogo wodanka gebhi peendar ziga ko maatade; katamansa aan tabhi kalaa ko kottsimade; peenin zigimenka eedi shii tobbhaa ko diyade. Dembhira dhaqaanaar kattsi ke kurtumbhade; cecinte dahaa Barjoamaar ke gobshade.
14 Lansono gaaleno sagidine; marrato! Makkansono gaalenoar saanawa koda nive.
Tobhsoa Thurumbaasa Pugadhidino
15 Tobhsoa gaanaar thurumba ki pugade. Cecintear
“Peenam wottsano Imbaa wontea Barjobee
kinin qadhaa Kiristoosbesa ko maatade;
kidi rooro wul lay bitima ki bitime!”
hamayna upsina gembha ke qansimade. Uti 15:18; Daan 2:44; 7:14bee 27be. 16 Barjo birante bitamon borkoton yinnondar dooqaana eedi kalaa kaysa apo oydi donzana yisa wotinka yirk hamayse Barjona ke goodimade. 17 Yin ke giyade:
“Enaar dahaa, taar dahaa, Wulam Wottsea Imbaa Barjo,
gebhon hasa kantanam yedayse
hanin bitimonna haam woda gobshe.
18 Peen wulir dohoono zarsino ko wacimade;
hasa wacimenoar ko nivade.
Diyaanadar hanin pirdayno pirdin wodanoar nividine.
Hana waadadhayna hasa ergenam hakala qansayse eenna giyaynabee, gazana eenabee, hasa naabenam gobshaynabena,
likkanabee gebhi maataana eenabena
kesa bazanam hanin imayno wodano,
peen kaysaynaam hanin kaysayno wodano yeskidine”
ke hamade. Maz 2:1bee 5be; 110:5; 115:13.
19 Cecinte dohoono Barjosa gazano onnoar ko bulimade; kisa mallan upsinsa taabootinoar gazan ooninte ko haapadhade. Bhalqantbee, guganat upsibee, peensa zigabee, gebhi chechibe ko maatade.

11:1 Yiz 40:3; Zakka 2:1-2.

*11:2 “Eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane.

11:2 Luq 21:24.

11:3 “Shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobe” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane.

11:4 Zakka 4:3bee 11-14be.

11:6 Uti 7:17-19; 1 Binna 17:1.

11:7 Daan 7:7bee 21-22be; Wa Shedi 13:5-7; 17:8.

11:11 Yiz 37:10.

11:15 Uti 15:18; Daan 2:44; 7:14bee 27be.

11:18 Maz 2:1bee 5be; 110:5; 115:13.