12
Edonbee Qaariabe
Ogosa budonte gebhi maatea milkit cecindar ko haapadhade: Hay qaadhoono, arpinam yisa roon demente hayoono, tabhi lamaa wanconaam yisa metendar gobshi qoobhedettsi wodoono maa kallo ko haapadhade. Kodiar sirma dahayse adhima burqo koam yedaysaka gaalite koda ilate.
Ogora milkit ab cecinte ko haapadhade: Tobbhaa metebee tabhi qoshimbhabe yisa dahaa gebhi qaari zoo ki haapadhade; kisa metendarar tobbhaa bitsa gobshi qoobhe ko dahade.Daan 7:7. Yisa dubanankaar wanconsa aan makkamra aan kalaam cecira gochate peendar ki dhabade.Daan 8:10. Adhanna hayen edonin adhen wodanka kosa naasaam manngana qaabayse qaaria kosa birante ki woyade.
Edonoar zarsin wulam anngamo koolika wottsea naasi anngiMaz 2:9; Wa Shedi 2:26; 19:15. ko adhade; kosa naasaamaar Barjobee daran kinin dooqon bitamon borkotonbekal ko tiidhade. Edonoar darandar gobate ko yivade. Shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobe*“Shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobe” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane. ogote koam payya hayayse toolada koam kenin kunsoadettsi Barjo kona raq ki ashkade.
Cecintear banqi ko dhaabhade. Mikaveelbee kisa gaananabe qaariabee kisa gaananabe kidar dhaabhayse banqi ke kansade.Daan 10:13bee 21be; 12:1; Yiwda 1:9. Ko dahaannaar qaariabee gaananabe ke bashadhade; keeda kaara os cecinte kena raq haapadhadehe. Peendar dohon een wulam dhaddhisea, daabilos way Seethaan hambhea gebhaa qaaria, ena biraa guniam peendar ko dhabadhade; kisa gaananaamaar kimbesana kinka peendar ko dhabadhade.Pija 3:1; Luq 10:18.
10 Ogosa budonte gebhi upsi cecinte i qansade; ogonoar
“Keeda wosa Barjoasa dhacchintanbee, kantanbee, bitamonbe
pir, kinin qadhaa Kiristoossa hayamono nividine.
Harrna hambhidianna, sootinbee rooronbe wosa Barjoa birante
imbanaanaam bersea cecira dhabadhidine.Iyoob 1:9-11; Zakka 3:1.
11 Kedi Yaatasa zombhinbee kesa tarjamonbeka kiam ke bashade;
sadanna yisa burqadhima dembhinna yiam saskayse ke imade.
12 Ogonante cecinbee kosa iinte dahaana wulbe, wozadhee!
Peenbee bazinbena hay! Harrna hambhidianna,
Seethaan likka rooronin shidhonam dhesayse gebhi dhagadhayse yedar hanchidine”
ko hamade.
13 Qaaria yiam peendar dhabadhonam yinin haapenka naasa anngiam adhon edonam oytayan ki yedade. 14 Edono qaariasa birara pillate darante kona ashkadhon raqindar konin yivoadettsi gebhi shodara kaapi lamaa kona ko imbhade. Ogotear leve makkambee zalabe koam toolayse gidir ko kunsadhade.Daan 7:25; 12:7. 15 Qaaria edonam noqonin itsoadettsi baynte mirsen noqoaddha maatea noqo yisa apora kosa budobar ki laalade. 16 Peenoar bhaqayse edonam kelshota qaaria apora laymon noqonam ko wucade. 17 Qaariar edondar kattsi wacimayse shidhaana kosa muldhanabesana kinka banqi kansota ki yivade. Kediar Barjoyn giyonam toolaynabee Yesusna gon eedi maatayse tarjaynabene. 18 Qaariar bazinsa gasante shaamindar ki woyade.

12:3 Daan 7:7.

12:4 Daan 8:10.

12:5 Maz 2:9; Wa Shedi 2:26; 19:15.

*12:6 “Shii kalaabee, mato lamaabee, eedi makkam kaysa roorobe” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane.

12:7 Daan 10:13bee 21be; 12:1; Yiwda 1:9.

12:9 Pija 3:1; Luq 10:18.

12:10 Iyoob 1:9-11; Zakka 3:1.

12:14 Daan 7:25; 12:7.