13
Damma Lamaana
Ogosa budonte dabi kalaa bazira kinin utenam i haapade. Kisa qoshimbha tabhibee mete tobbhaabe dahade; Wa Shedi 17:3bee 7-12be. kisa qoshimbhandarar tabhi bitsa gobshi qoobhe, kisa metendarar iirime* “Iirime naabe” hambhoono Barjoam bagana qaabayse Barjosa naabenaam yisa metendar thaapayse kinin wodonam koda giye. naabe ko dahade. Inin haapaa dabtaar shawdettsi ki dahade; kisa roonoar dib roodettsine; kisa aponoar zobo apodettsine. Qaariar yisa kantanbee, yisa bitamon borkotonbee, gebhi hayamobeam kina ki imade. Daan 7:3-7. Dabtaasa metea kalaadarar dembhidar yeskisea hajimi konin dohonam i haapade; dembhindar yeskisayno hajiminoar paashidine. Peendar dohoono eeno wul targadhada dabtaasa paanan yivan ko yedade. Dabtaana hayamonam kinin imonna qaariana ko goodimade. “Dabtaam maatea hayne? Kimbesana kinka banqi kansana damea hayne?” hamada kumpurdhayse dabtaana ke goodimade.
Dabtaana pormakkobee iirime apobeka kinin giyoadettsi kina ko imbhade; eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi “Eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane. kinin wottsoadettsi hayamo kina ko imbhade. Barjobee, Barjosa naabenbee, kinin dohon raqinbee, cecinte dahaanabeam iiran ki yedade. Daan 7:8bee 25be; 11:36; 2 Tese 2:3-4. Gazana eenaam banqi kinin uxoadettsibee keam kinin bashoadettsibe hayamo kina ko imbhade. Muldhan wulbee, peen wul eenbee, apon wulbee, zarsin wulbedar hayamo kina ko imbhade. Daan 7:21. Ena peen pijadhorra yedayse taxadhaa Yaatasa dayntan mathaapinte Maz 69:28.naabensa thaapadhaamma eena peendar dahaana wul dabtaana keda goodime. Qaami yisa dahaa ea ki qanse.
10 Uxate tiidhota dahaa uxate kida tiidhe;
halpaka deesadhota dahaa halpaka kida deesadhe. Erme 15:2; 43:11.
Ta keeda gazana eenasa darshintanka wocchimbhintanbee Barjodar woylamin qajintanbeyn haapadhayno ogo wodankane.
11 Dabi ab peera kinin utenka i haapade. Yaatisa qoshimbha maatayna lamaa kisa qoshimbha ke dahade; kisa dhalqinoar qaaridettsine. 12 Kidi biraa dabtaasa birante yer wulam kisa hayamoka kida waadadhe. Dembhindar yeskisayno kisa hajimino paashaa biraa dabtaana peenbee peendar dahaana eenabe kina kenin goodimoadettsi ki haysade. 13 Eensa birante nuunam cecira peendar yinin nittsenka yekka kattsi tarshen yerinam kida waadadhe. 14 Biraa dabtaasa birante kinin waadadhoadettsi kina imbhaana milkitinadara dhaabhoono peendar dahaana eenaam kida dhaddhise. Halpanka uxadhaysaka hajimbhayse paashaa sadanka maatayse dhaabhaa dabtaasa kamsinam peendar dahaana eenana kenin ashkoadettsi ki giyade. 15 Lansoa dabta biraa dabtaasa kamsinna upsi kinin imoadettsi hayamo kina ko imbhade. Ogo goynka kisa kamsi giyanabee kina goodimimina wulbeyn deesadhoadettsi haysea kanta ki haapade. 16 Lansoa dabtaar likkanabee, gebhi maataanabee, wodimbhaanabee, qambhinabee, worshonabee, worsho maataammabe, eena wul mizaqa antaasa way yisa wotindar milkit kenin haydhoadettsi keam ki haysisade. 17 Dabtaasar naabe way kisa naabensa paydin dohon milkitin yisa qolma eedi hayyear shananabee shanshanabe kinin damimonam ki giyade.
18 Pakalmakko konin zaskayno ogodarne; meskeysa dahaa eedi dabtaasa paydinam ki bhocche: Kisa paydinin dhahayno eediamne; kisa paydinoar mato laxbee eedi makkam kaysa apo laxbene (666).

13:1 Wa Shedi 17:3bee 7-12be.

*13:1 “Iirime naabe” hambhoono Barjoam bagana qaabayse Barjosa naabenaam yisa metendar thaapayse kinin wodonam koda giye.

13:2 Daan 7:3-7.

13:5 “Eedi lamaa kaysa apo lamaa arpi” hamintano “leve makkambee zalabe” hamintane.

13:6 Daan 7:8bee 25be; 11:36; 2 Tese 2:3-4.

13:7 Daan 7:21.

13:8 Maz 69:28.

13:10 Erme 15:2; 43:11.