14
Yaatabee 144,000 Eenbe
Ogosa budonte, marrato! Yaata Thiyoon dhukandar woyayse ki daaka i kiam haapade. Kimbesana kinkaar kisa naabenbee kisa Imbaasa naabenbe kesa wotindar thaapadhaana shii eedi tobbhaa kaysa apo oydi (144,000) eena ke dahade.Yiz 9:4-6; Wa Shedi 7:3. Gebhi noqo upsidettsibee gebhi guganatsa upsidettsibe maatea upsi cecira i qansade; inin qansoono upsinoar goolan qanayna kenin qanenka oolen upsin ko maatade.
Bitamon borkotonbee, oynna dammabee, donzanabesa birante haali mazmur ke zammarade. Peen wulra shandhoono shii eedi tobbhaa kaysa apo oydin (144,000) eerra eedi ab ogo mazmurinam dhesana damea qolehe. Ogono eeno maabesana sharmucimakko hayntaka yiam minngisaammo eeno duudinone. Yaatanin yiven raqin wulir kisa paananka yivayna kedine; Barjobee Yaatabena imbhaana birana kenin doadettsi eensa shaarira shandhaana kedi iginane. Yisa aponka buuda giyayse dhesehe; siya yer kedar qolehe.Sopa 3:13.
Barjosa Pirdinam Dhettsisayna Makkamma Gaanana
Ogosa budonte peendar dohon zarsin wulbee, muldhan wulbee, apon wulbee, peen wulbena kinin giyoadettsi rooro wul lay dohon Barjosa dhacchintan upsinam yedaa Barjosa gaana ab cecinte kinin pillenka i haapade. Upsin gebhikaar “Barjoam kurtumbhee! Gobshiar kina imee! Harrna hambhidianna, kisa pirdin wodano nividine. Cecinbee, peenbee, bazinbee, noqon aapinbeam pijaa Barjona goodimee!” ki hamade.
Pir lansoa gaanaa “Barjosa wacimenam beven minngisen sharmucimakkon waadadhensa woynin cuubadhonam zarsin wulam wushoono gembho Baabiloon katamano ko dhambade! Ko dhambade!” hamada biraa gaanaasa paanan ki yivade.Isi 21:9; Erme 51:7-8; Wannis Shedintono 18:2-3.
Pir makkansoa gaanaa upsi gebhika yin giyada kesa paanan yivite ki dahade: “Dabtaabee kisa kamsinbena goodimea, wotindar yisa way antaasa kisa milkitinam tiyea hay ki hannaar, 10 Barjo wacimensa wucadhenam kida wuce; ogono wucadhayno yer ab iir worsadhaammo Barjo wacimensa wucamon koymonka qolbhadhoonone. Gaza maataana Barjosa gaananabee Yaatabesa birante nuuntebee qolshinantebeYiz 38:22. kida gaale. 11 Keam galshen nuura utayno cubanoar rooro wul lay koda ute; dabtaabee kisa kamsinbena goodimayna kisa naabensaar milkitinam tiyayna wul sootinbee rooronbe kesa ukunse qolehe” ki hamade.Isi 34:10. 12 Barjo yinin giyonam toolayna, Yesusdar woylamin qajintaka wocchimbhayna gazana eenasa darshintanin haapadhayno ogo wodankane.
13 Ceciraar “ ‘Keeda kaara os Imbaa wontea Yesuska diyayna gobshadhaana eenane!’ hamayse thaapaa” hamea upsi i qansade. Manpas Gazanoar “Gonne; yisa waadimara ke ukunse kesa waadimano kesa paanan koda yive” koda hame.
Barjosa Wacimeno Peendar Konin Nivoono
14 Ogosa budonte, marrato! Polo cawli i haapade; ogo polondar eedi naasiam maateaDaan 7:13 dooqayse ki dahade. Kisa metendarar worqinka ashkadhon gobshin qoobhenam ki hayade; yisa aaninkaar paten halpa cari yedidine. 15 Ab Barjosa gaana cecinte dohon Barjosa gazan oonira utayse, agaa polondar dooqaana “Peendar dohon isininsa patan wodano saanidine; ogona hasa paten halpanam yittsayse pataa!”Yuveel 3:13. hamayse upsi gebhika ki giyade. 16 Polondar dooqaar patan halpanam peendar ki yittsade; peendar dohon isininam ki buurade.
17 Ab Barjosa gaanaa cecinte dohon Barjosa gazan oonira ki utade; kidi cari maaton patan halpan ki yedade. 18 Nuudarar hayamoysa dahaa ab Barjosa gaanaa Barjona marshan machadhen raqira utayse carin halpan yedaana “Woynin hattonsa aapino ushidine; ogona patan halpan hannonam yittsayse peendar dohon woynin hattonsa aapinam patayse pucchaa!” hamayse upsi gebhika kina ki giyade. 19 Barjosa gaanaar patan halpanam peendar ki yittsade; peendar dohon woynin hattonsa aapinam patayse ki pucchade; gebhon Barjosa wacimenam cuubadhensa iir ki dhabade. 20 Katamansa mayante dohon woynin hattonsa aapin cuubadhente ogoam ko cuubadhade; ogo raqira utoono zombhino eedi tabhi dong kaysa kilometir maatea pardansa aponka yekka ko mirsade.Isi 63:3; Wannis Shedintono 19:15.

14:1 Yiz 9:4-6; Wa Shedi 7:3.

14:5 Sopa 3:13.

14:8 Isi 21:9; Erme 51:7-8; Wannis Shedintono 18:2-3.

14:10 Yiz 38:22.

14:11 Isi 34:10.

14:14 Daan 7:13

14:15 Yuveel 3:13.

14:20 Isi 63:3; Wannis Shedintono 19:15.