15
Macchin Barjosa Wacimenam Yedaana Gaanana
Ab gebhi tarshea yer tura cecindar i haapade; ogonoar tobbhaana gembha burqonaam yedaana tobbhaana Barjosa gaananaam i haapade. Igina tobbhaana burqona Barjosa wacimenin kanka thoothenna macchina burqonane.
Pir nuu yindar yedea mastoot maatea baz i haapade; dabtaabee, kisa kamsinbee, kisa naabensa paydinbeam bashaanaam i haapade. Barjo kena imon goolanam yedayse, mastoot maaten bazinsa aponte kedi woydine. Barjosa waadiman ea Musesa mazmurinbee Yaatasa mazmurinbeam yin giyada ke zammarade:
“Wulam Wottsea Imbaa Barjo,
hasa waadimano gebhibee tarsheabene.
Eena binna wulsa bitaa,
hasa goynoar tipabee gonbene.
Imbo, haam kurtumbhimaabee
hasa naabenam gobshimaabe hayne?
Harrna hambhidianna, gazaa ya bisheane.
Tipamon waadimano hasa konin haapadhonna
zarsino wul hasa birante nivayse hana koda goodime.” Erme 10:7; Maz 86:9.
Ogosa budobar i haapade; marrato! Cecinte dohoono tarja maaten apalan ooninsa iinte dohoono Gazisadhoono Ranqo ko bulimade. Tobbhaana burqonaam yedaana tobbhaana gaanana ogo oonira ke utade. Bhalqantea apala cawli kedi qaadhidine; sadandar worqika ashkadha yer kedi dhaxidine. Oynna dammasa kalaa rooro wul lay dehea Barjosa wacimen iir thoothaana tobbhaana worqinka ashkadhaana koymona igina tobbhaana Barjosa gaananana ki imade.
Barjosa gobshinbee kantanbeka dhaabhoono cubano ogo Gazisadhon Raqinte ko thoothade; tobbhaana Barjosa gaanana kenin yedaana igina tobbhaana Barjosa wacimenam eshkayna gembha burqonayn thoothenka yekka eedi hayyear ogo Gazisadhon Raqinte ardana damea qolehe. Uti 40:34-35; 1 Binna 8:10-11; 2 Haydhon 5:13-14; Isi 6:4.

15:4 Erme 10:7; Maz 86:9.

15:8 Uti 40:34-35; 1 Binna 8:10-11; 2 Haydhon 5:13-14; Isi 6:4.