16
Barjosa Wacimenam Yedaana Koymona
Ogosa budonte igina tobbhaana Barjosa gaananana: “Yivayse Barjosa wacimenam yedaana tobbhaana koymonaam peendar laalee!” hamea upsi gebhi ogo Gazisadhon Raqinte i qansade.
Biraa gaanaa yivayse Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam peendar ki laalade. Dabtaasa milkitin yisa dahaanadar, kisa kamsinna goodimayna eenadar siya galshea hajimi ko utade. Uti 9:10.
Lansoa gaanaar Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam bazinte ki laalade. Bazinoar eedi diyaasa zombhidettsi ko maatade. Bazinte sadanka dohoono wul ko diyade.
Makkansoa gaanaar Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam baynabee noqona aapina elaynabedar ki laalade. Kediar zombhi ke maatade. Noqondar hayamoynsa dahaa Barjosa gaanaa yin ki giyaka i qansade:
“Enaar dahaa, taar dahaa, gazaa Imbo,
yin giyayse hanin pirdenka ya tipane.
Harrna hambhidianna, gazana eenabee hakala qansayse
eenna giyaynabesa zombhinam kenin laalonna,
keam zombhi ha wushade; ogono keam zaskaynone”
ki hamade. Marshan machadhayno ranqo
“Gonne, Wulam Wottsea Imbaa Barjo,
hasa pirdino gon hamabee tipabene”
konin hamenka i qansade.
Oytsoa gaanaar Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam hayndar ki laalade. Haynoar nuudettsi kattsi eenam konin koqoadettsi kanta kona ko imbhade. Eeno kattsi koqimen haynka ko atade. Igina wacimenadar kantaysa dahaa Barjosa naabenam ko iirade; gobshi kina imana seeso waadiman yinnonam garayse Barjodar maatadehe.
10 Dongsoa gaanaa Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam dabtaasa bitamon borkotondar ki laalade. Dabtaasa bitamon ranqo thipa ko maatade. Eeno gebhon gaalera dhaabhonka atabhin yinnonam ko gavade. 11 Kosa gaalenbee hajiminbera dhaabhonka cecinte dahaa Barjoam ko iirade; seeson waadiman yinnonam garayse Barjodar maatadehe.
12 Laskoa gaanaar Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam gebhon bayn Epiraathisir ki laalade. Haynsa utambar nivayna binnana goyti ashkota bayno ko dikade. 13 Qaariasa aporabee, dabtaasa aporabee, buudaka “Barjokala qansayse eenna inta giyeane” hameasa aporabe panqadettsina makkamma beerona kenin utenka i haapade. 14 Kedi tarshen yerinam hayayna beeronane; igina makkamma beerona Wulam Wottsea Barjosa kattsi gebhon rooronin* “Wulam Wottsea Barjosa kattsi gebhon roorono” hambhoono “Barjosa roorono” hamintane. “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. yeskenka banqin uxota eenaam pucchana peendar dahaana binna wulkal niva ke nive.
15 “Marrato! Inta diibidettsi ye dhesima ida nive. Pundiri yinin doamadettsibee pundirmakkonam eedinin haapoamadettsibe qaymayse apalan yinnonam qaadhayse toolea gobshadhaane” ki hamade. Maat 24:43-44; Luq 12:39-40; 1 Tese 5:2bee 4be; Wa Shedi 3:3.
16 Igina beerona peensa binnaam Ibra aponka Armagedon “Armagedon” Ibra aponka “Megedo dhuka” hamintane. 2 Binna 23:29bee Zakka 12:11be shedaa. hambhen ranqinte banqina keam ke pucchade.
17 Tobhsoa gaanaa Barjosa wacimenam iir yedon koymon yinnonam jibarendar ki laalade. Barjosa Gazisadhon Raqinte “Ta keeda thoothidine” hamayno upsi gebhi Barjosa bitamon borkotora ko utade. 18 Bhalqantibee, guganat upsibee, gebhi peendar zigabe ko maatade; peensa zigimano kattsi gebhi konin dohonna eedin peendar pijadhorra yedayse ogodettsi peendar ziga zigimayse dhesehe. Wa Shedi 6:12; 8:5; 11:13bee 19be. 19 Gembho katamano raq makkamdar ko kashimade; peen wulir dahaana katamanaar ke dhambade. Barjo gebhon Baabiloon katamanam ki bhocchade; kattsi kisa wacimenin thoothon wucadhenam konin wucoadettsi koam ki hayade. 20 Bazinsa shaarinte dahaana peena wul gobayse ke yivade; dhukanaar yinin dohon raqinte haapadhadehe. Wa Shedi 6:14. 21 Chechino eendar doobidettsi ko qanade; ogo chechin kalaa kalaanasa kilono eedi lamaa kaysa apo dongne. Ogono Barjosa wacimenam dhahayno chechino kattsi galshayno konin dohonna, eeno ogo chechin wacimen goynka Barjoam ko iirade. Uti 9:23-24; Wa Shedi 11:19.

16:2 Uti 9:10.

*16:14 “Wulam Wottsea Barjosa kattsi gebhon roorono” hambhoono “Barjosa roorono” hamintane. “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

16:15 Maat 24:43-44; Luq 12:39-40; 1 Tese 5:2bee 4be; Wa Shedi 3:3.

16:16 “Armagedon” Ibra aponka “Megedo dhuka” hamintane. 2 Binna 23:29bee Zakka 12:11be shedaa.

16:18 Wa Shedi 6:12; 8:5; 11:13bee 19be.

16:20 Wa Shedi 6:14.

16:21 Uti 9:23-24; Wa Shedi 11:19.