17
Gembho Sharmucimakkon Hayayno Edono
Tobbhaana Barjosa wacimenam yedaana tobbhaana Barjo gaananasa kalaa ikal nivayse, “Kote nivaa, thoothin noqondar dooqon sharmucimakkon hayen gebhon edondar yesken pirdinam hana ida dhee.Erme 51:12-13. Peendar bitimaanaar kombesana kinka kedi sharmucimidine; peendar dahaana kombesana kinka sharmucimakko hayntaka wucamonka kedi bardhidine” ina ki hamade.Erme 51:7.
Barjosa gaanaa Manpasinka darandar iam ki tiyade. Iirime naabe*“Iirime naabe” hambhoono Barjoam bagana qaabayse Barjosa naabenaam yisa metendar thaapayse kinin wodonam koda giye. yikal thoothaa tobbhaa metebee tabhi qoshimbhabeysa dahaa zoa dabtadar dooqon mayn i haapade.Wa Shedi 13:1. Edonoar apala zoo qaadhayse worqibee, kattsi bazaysa detha maataa seenibee, bazira kambhen inqubeka ko goobade. Kosa aanintear siyon yerinbee sharmucimakko waadimaka minngimon yerinbeka thoothon worqinka ashkadhon wucadhen koymonam yedidine. Wotindarar aachi dhalq dahaa naabe
“Gembho Baabiloon, sharmucimakkon hayaynabee
peendar dahaana minngina yerrabesa indanone”
hamayse ko thaapadhade.
Edonoar gazana eenasa zombhinbee Yesussa tarja maataanasa zombhinbeka bari konin bardhonam i haapade; inin haapenka kattsi haali yer ina konin dohonna i targadhade. Barjosa gaanaar ina yin ki giyade: “Harrnaa targadhaa? Edon goynsa aachin dhalqinam pir, koam baskea tobbhaana metenabee tabhi qoshimbhanabeysa dahaa dabtaasa aachin dhalqinam hana ida giye.
“Hanin haapaa dabta ena daa, taaki qolehe; budobar kattsi theeri maaton oolora kida ute, kayendar kida yive. Naaben yinnonamaar ena peen pijadhorra yedayse naaben yisa dayntan mathaapinte thaapadhaamma peendar dahaana eena dabta ena dahaa, taaki qolma, budobar nivaa kinin dohonam kenin shedenka targadha ke targadhe.Maz 69:23.
“Pakalmakkoysa dahaa meskenin zaskayno kaatene: Tobbhaana edonin yindar dooqaana metena tobbhaana dhukanane. 10 Pir tobbhaana binnane; igina binna tobbhaanasa dongna kesa dhambidine, kalaa kesa daane; waa akar nivadehe. Kinin nivenka likka wodana kappa kiam koda zaske. 11 Ena birayse dahaa, taaki qolma dabta lankaysoa bitaane. Kidi tobbhaanasa kalaane; kayendar kida yive.
12 “Hanin shedaana tambha qoshimbhana akar bitimaamma tambha binnane; ko dahaannaar dabtaabesana savaat kalaana kinka bitamonsa hayamonam keda tiye.Daan 7:24. 13 Igina tambha binnasa qaabono kesa kalaane; kedi yisa kantanbee hayamonbeam dabtaana keda ime. 14 Kedi Yaatabesana banqi keda kanse. Yaata imbanasaar Imbaabee binnasaar Bitaabe yinin dohonna keam kida bashe; kimbesana kinka dahaana, eelayse kambhaana, yidar woylamin qajadhaana eenane” ki hamade.
15 Barjosa gaanaa ina yin ki giyade: “Sharmucimakkon hayayno edono daran ko dooqaka hanin haapaana noqona pee waana waana eedibee, thoothin eenbee, zarsi waana waanabee, apo waana waanaka dhalqayna eenabene. 16 Hanin shedaana tambha qoshimbhanabee dabtaabe sharmucimakkon hayen edonam jibba ke jibbe; kaye kodar keda beve; pundiri koam keda shiishe; waanam kosa itsa ke itse; nuukaar koam koqa ke koqe. 17 Kisa qaabonam kenin thoosoadettsi qaabonam kesa woylaminte wodaa Barjone. Ogonante Barjosa upsinin thoothenka yekka kinka qaabo kalaaka maatayse yisa bitamonsa hayamonamaar dabtaana keda ime.
18 “Hanin shedoono edono peendar dahaana binnadar bitimayno gembho katamanone” ina ki hamade.

17:1 Erme 51:12-13.

17:2 Erme 51:7.

*17:3 “Iirime naabe” hambhoono Barjoam bagana qaabayse Barjosa naabenaam yisa metendar thaapayse kinin wodonam koda giye.

17:3 Wa Shedi 13:1.

17:8 Maz 69:23.

17:12 Daan 7:24.