18
Baabiloon Katamanin Dhamboono
Ogosa budonte gebhi hayamoysa dahaa ab Barjosa gaanaa cecira kinin hanchenka i haapade. Kisa gobshin shaakanka dhaabhoono peen wul ko shaakade. Upsi gebhika yin giyayse ki ilatade:
“Gembho Baabiloon katamano ko dhambade! Ko dhambade!
Beeronasaar wodhinta raq ko maatade;
rumina wulsa wodhinta raq ko maatade;
siyanabee nashadhimina aptina wulbesa wodhinta raq ko maatade. Isi 13:19-21; 21:9; Erme 50:39; 51:8-9; Wa Shedi 14:8.
Harrna hambhidianna, peen wulir dahaana eena Barjosa wacimenam beven minngisen sharmucimakkon konin waadadhensa woyninam kedi wucidine;
peensa binnaar kombesana kinka kedi sharmucimidine;
peendar gaban gabimaynaar peen kogayn yerinam thoosota konin nashenna kedi wodimbhidine” Erme 51:7.
ki hamade.
Cecira ab pir yin giyen upsi i qansade:
“Inna eenato, kosa seesonka yenin wormoamadettsi,
kodar yesken Barjosa wacimenam dhehen burqonam yenin tiyoamadettsi kosa iira utee! Isi 48:20; Erme 50:8; 51:6bee 45be.
Harrna hambhidianna, seesono kosa cecin yeskidine;
Barjoar ee konin hamaamon goynka wacimana bhocchidine. Erme 51:9.
Konin imaadettsi maasate konaar imee;
konin hayon waadimara saskayse koam dhabshee;
konin worson wuciman koymonte wucadhenamaar saskayse kona worsee. Maz 137:8; Erme 50:29.
Yiam gobshintabee peen kogayn yerinam yinante thoosintabeka konin dahaadettsi,
ogodettsi gaalebee eepibeam thoosayse kona imee.
Harrna hambhidianna, kodi woylaminka yisa
‘Bitimayse inta dooqidine; inta qambhitehe;
eepi hamin ko dahaakaar idar yeskehe’ hamada erima ko erime.
Ogonante Barjosa wacimeno, ogonoar dembhibee, eepibee, daaqardhabe rooro kalaaka kodar koda yeske;
nuukaar koam koda koqadhe.
Harrna hambhidianna, kodar pirdea Imbaa Barjo gebhi kantaane”
ko hamade.
Kombesana kinka sharmucimakkon hayaynabee peen kogayn yerinam thoosintaka dahaanabe peendar dahaana binna koam koqadhenka uten cubanam kenin haapenka kona ilataate keda eepe. 10 Kosa gaalenam kurtumbhada pegeka woyayse,
“Ya kantanka dohoono gembho katamano Baabiloono,
hadar pirdino savaat kalaate konin nivonna hay! Hay!”
keda hame.
11 Bazindara sagadhen gonngalante candhon yerinam kenante shanea eedinin qolmonna, peendar dahaana gaban gabimayna kona eepada keda ate. 12 Candhoono koymonoar worqibee, birrebee, kattsi gobshadhaana sennabee, inqubee, kattsi agen apalanbee, apala zoobee, gommakkonna qaadhadhen apalanbee, shittoysa dohon haaqan wulbee, dongarsa atsinka ashkadhaana koymona wulbe; pir kattsi agayna haaqanarabee, gawrabee, anngamorabee, cawli chechidettsi maataana sennarabe ashkadhaana koymona wul; 13 pir gaamen shittonna maaten haaqansa opiribee, woothi dheeshabee, gaamea haaqabee, kerbe hambhen gaamea shittobee, qunyabee, woynin cuubadhonbee, zaytbee, dhiilibee, gazgobee, yaatibee, waakibee, pardabee, sargallabee* “Sargalla” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa., worshonabee, banqira uxate baadhaanabene.
14 Igina gaban gabimaynaar “Hanin anngardhayno payyano yerro wul hakalanka pegadhayse yividine; hasa wodimmakkonbee gommakkonbe wul hakalanka yividine; ta keeda kaara os igina wulam hamin ko dahaakaar haapattane” hamayse kona keda giye. 15 Igina yerra wulam kona shanshayse wodimbhaana gaban gabimayna gebhi kosa gaalenam kurtumbhaate pegeka keda woye. Eepadabee burqadhadabe,
16 “Kattsi agen apalanbee apalan zoonbe qaadhayno,
worqibee, bazaysa detha maataa seenibee, inqubeka ashkadhoono,
gommakkonka gebhoono katamano, hay! Hay!
17 Harrna hambhidianna, ogoaddha hasa dohoono koymono savaat kalaate ko kayade”
hamayse kona keda giye.
Bazindara sagadhen gonngalanasa hayonabee, kanka yivayna eena wulbee, kosa iir waadadhayna wulbee, bazindar gaban gabimayna wulbe pege ke woyade. 18 Konin atenka kosa iira uten cubanam yinin haapenka, “Ogo gebhon katamandettsi maatea katama ab dook?” hante ke ilatade. 19 Metendar yisa silalinam ke kahade; eepadabee burqadhadabe,
“Bazindara sagadhayna gonngalla yisa dahaana wul
kosa koymonka ke wodimbhade;
ogono gembho katamano savaat kalaate konin kayonna hay! Hay!”
hante ke ilatade.
20 Cecino, gazana eenabee, Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaynabee, Barjokala qansayse eenna giyaynabe,
konin dhambonna wozadhee!
Yedar konin waadadhon goynka Barjo kodar pirdidine. Yiggi 32:43; Erme 51:48.
21 Ogosa budonte kantanka dahaa Barjosa gaana kalaa deesime seeniaddha hama seeni tiyayse yin giyayse bazinte ki dhabade:
“Gembho Baabiloon katamano
yin kattsi kantaka kupadhaysaka koda dhambe;
keeda kaara os hamin ko dahaakaar haapadhehe. Erme 51:63-64.
22 Goolan yiigaynabee, gaadin anngammam qanaynabee,
malkan pugaynabee, thurumban pugaynabesa upsino
keeda kaara os hasa iinte qansimehe.
Yer ashkintaka pakalmakkon dhesaynasa
pakala eedi kala hattear keeda kaara os haapadhehe;
deesime deesadhensa upsiar keeda kaara os hamin ko dahaakaar qansimehe.
23 Shaakayno shaakanoar keeda kaara os hasa iinte shaakehe;
gaydon upsino keeda kaara os hamin ko dahaakaar hasa iinte qansimehe. Isi 24:8; Erme 7:34; 16:9.
Hasa iir gaban gabimaynaar peen wulir gebhi maataana eena ke dahade;
palpalan hannonka zarsin wulam ya dhaddhisidine.
24 Kataman ogote Barjokala qansayse eenna giyaynabee, gazana eenabee, peendar deesadhaana eena wulbesa zombhino gidir ko haapadhade”
ki hamade. Erme 51:49.

18:2 Isi 13:19-21; 21:9; Erme 50:39; 51:8-9; Wa Shedi 14:8.

18:3 Erme 51:7.

18:4 Isi 48:20; Erme 50:8; 51:6bee 45be.

18:5 Erme 51:9.

18:6 Maz 137:8; Erme 50:29.

*18:13 “Sargalla” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

18:20 Yiggi 32:43; Erme 51:48.

18:21 Erme 51:63-64.

18:23 Isi 24:8; Erme 7:34; 16:9.

18:24 Erme 51:49.