19
Cecinte Barjona Gobshi
Ogosa budonte eedi thoothisa upsidettsi maatea upsi gebhi cecinte i qansade:
“Hale luya! Dhacchintabee, gobshibee, kantabe wontea Barjoana koda zaske.
Harrna hambhidianna, kisa pirdino gon hamaabee tipabene.
Ogona peenam sharmucimakkon waadimanka yisa minngison gebhon edondar pirdidine;
koam dhabshintaka yina waadimaynasa zombhin bazanam kidi maasidine”
ke hamade. Pir,
“Hale luya! Iira utayno cubanoar rooro wul lay uta ko ute!”
hamayse ke giyade.
Eedi kalaa kaysa apo oydi donzanabee damma oynnabe bitamon borkotondar dooqaa Barjona wotinka yisa dhambayse “Amiin, hale luya!” hamada kina ke goodimade.
Yaatasa Gaydono
Ogosa budonte,
“Yedi kiam kurtumbhayna, kina waadadhayna wul,
tokaa maataana eenabee gebhi maataana eenabe
wosa Barjoam gobshee!”
hamea upsi bitamon borkotora ko utade.
Thoothin eensa upsidettsibee, noqo gebhisa upsidettsibee, guganatsa upsi gebhidettsibe maatea upsi yin giyaka i qansade:
“Hale luya! Wulam Wottsea wosa Imbaa Barjo bitimidine.Maz 93:1; 97:1; 99:1.
Yaatasa gaydonin yeskonnabee uutano yiam konin ashkonnabe kattsi wo wozadhe;
gobshiar Barjona wo ime.
Kattsi agen apala cawli konin qaadhoadettsi kona ko imbhade”
ke hamade. Ogono kattsi agayno apallo gazana eenasa tipamon waadimanone.
Ogosa budonte gaanaa “ ‘Yaatasa gaydon raqinte yiam eldhaana gobshadhaana eenane’ hamayse thaapaa” ina ki hamade. Ogoraar “Kono gon Barjo upsine” ina ki hamade.
10 Inta kina goodimota kisa roon demente i dhambade. Kidiar “Garaa, yin hayaabhode! Inta hambee Yesusin tarjonam yedaana hambanaanabesana kinka Barjona waadadhea eedine; Barjona goodimaa! Yesusin tarjoono Barjokala qansayse eenna giyaynasa tarjamondettsine” ina ki hamade.
Pardan Cawlindar Dooqaa Ea
11 Ogosa budonte cecin bulimaysaka i haapade; marrato! Parda cawli i haapade. Pardandar dooqaa eedi Gon Hamaabee Gonne yiam hambhaabene. Kidi tipamoka kida pirde; tipamokaar banqi kida kanse.Maz 96:13; Isi 11:4. 12 Kisa aapinoar nuunsa laabhinadettsi koda maate;Daan 10:6. kisa metendarar bitsa gobshi qoobhe thoothi daane. Kikalanka eedi abinin dhesaammo naabe kidar thaapadhoono daane. 13 Kidi zombhika tittsadhaa apala ki qaadhade. Kisa naabenoar “Barjosa Upsi” koda hambhe.
14 Pardana calladar dooqayse cecinte banqin kansayna kattsi agea daka yindar qolma apala cawli qaadhayse, kisa paanan ke yivade. 15 Zarsin wulam yinka kinin taxayno halpa cari kisa apora koda ute; kidiar anngamo koolika keam kida wottse.Maz 2:9; Wa Shedi 2:26; 12:5. Kidi Wulam Wottsea Barjosa gebhon wacimenam eshkayno woynin aapinam iir cuubadhen raqinte aapinam iir kida tige.Isi 63:3; Wa Shedi 14:20. 16 Kisa apalanbee kisa gubeezinbedar “Binnasaar Bitaa, Imbanasaar Imbaa” hamea naabe thaapadhidine.
17 Ogosa budonte hayndar woyaa gaanaam i haapade. Kidi cecinte pillayna aptina wulna upsi gebhika yin ki giyade: “Barjoyn ashkon gebhon galan raqindar nivayse bukee; 18 binnabee, banqin kansaynasa hayonabee, kantanka banqin kansaynabee, pardanabee, pardandar dooqayse banqin kansaynabee, worshonabee, worsho maataammabee, tokaanabee, gembha eenabee, een wulbesa waanam nivayse itsee” ki hamade.Yiz 39:17-20.
19 Dabtaabee, peen wuldar dahaana binnabee, kesa banqin kansaynabe pardandar dooqaabee kisa banqin kansaynabeam banqi kansana bukayse ke daaka keam i haapade. 20 Ogora dabtaa ki yedadhade; kisa naabenka tarshea yer hayada dabtaasa milkitinam tiyaana kisa kamsinnaar goodimaynaam dhaddhisea, buudamoka “Barjokala qansayse eenna inta giyeane” hameam kimbesana kinka ki yedadhade. Ke lamaanaamaar sadaka ke daaka nuusa baz maaten qolshinante keam ko dhabadhade.Wa Shedi 13:1-18. 21 Shidhaanaamaar pardandar dooqaasa apora uton halpanka keam ko deesadhade; aptina wul kesa waanam itsayse ke mishade.

19:6 Maz 93:1; 97:1; 99:1.

19:11 Maz 96:13; Isi 11:4.

19:12 Daan 10:6.

19:15 Maz 2:9; Wa Shedi 2:26; 12:5.

19:15 Isi 63:3; Wa Shedi 14:20.

19:18 Yiz 39:17-20.

19:20 Wa Shedi 13:1-18.