20
Kiristoos Shii Levena Kinin Bitimayno
Kattsi theeri maaton oolonam bulen qulpinbee gebhi sansalabe yisa aaninka yedaa Barjosa gaanaa cecira kinin hanchenam i haapade. Qaariam yedayse shii levena ki dhaxade; agaa qaaria daabilos way Seethaan hambhea ena biraa guniane. Pija 3:1. Kiam dhaxayse kattsi theeri maaton oolonte ki dhabade; keeda kaara os shii levenin maqenka yekka zarsinam kinin dhaddhisoamadettsi oolonsa aponam kidar diithayse maytam daran ki qanade. Ogosa budonte likka wodana kiam bula koda zaske.
Pir bitamon borkotonabee kedar dooqaanabeam i haapade; pirdi kenin pirdoadettsi hayamo kena ko imbhade. Yesusna kenin tarjonnabee Barjosa upsinam kenin giyonnabe yisa qorcin taxadhaanasa sadanaam i haapade. Igina eena dabtaabee kisa kamsinbena goodimadehe; kisa milkitinamaar wotinbee aaninbedar yisa hayaammane. Dembhira dhaabhayse Kiristoosbesana shii leve ke bitimade. Daan 7:9bee 21-22be. Ogono birono dembhira dhaabhintanone. (Shidhaana diyaana eena shii levenin thoothenka yekka dembhira dhaabhadehe.) Biron dembhira dhaabhintanam haapayna wul gobshadhaanabee gazaanabene; lanson dembhinsa kedar hayamo qolehe. Kedi Barjobee Kiristoosbesa gudulla keda maate; Kiristoosbesana shii leve keda bitime.
Seethaanin Bashadhoono
Shii leven maqanna Seethaan dhaxira kida buldhe. Peen wulir dohon zarsinam, Googbee Maagoogbe Yiz 38:2-3. hambhen zarsinam, dhaddhisanabee banqi kenin kansoadettsi keam pucchanabe kida ute; kesa paydinoar bazinsa gasante dohon shaamindettsi koda dee. Kedi peen wulir utayse gazana eena iir dohon nashadhon katamanam ke karade. Ko dahaannaar cecira nuu hanchayse keam koqate ko kaysade. 10 Keam dhaddhisaa Seethaan dabtaabee buudaka “Barjokala qansayse eenna inta giyeane” hameabeyn dohon nuusa baz maaten qolshinante kiam ko dhabadhade; rooro wul lay sootinbee rooronbe iir keda gaale.
Macchino Pirdino
11 Ogosa budonte gebhon cawlin bitamon borkotonbee kodar dooqaabeam i haapade. Cecinbee peenbe kisa birara ke gobade; raqaar kena haapadhadehe. 12 Diyaana tokaanabee gembhabe bitamon borkotonsa birante woyayse ke daaka keam i haapade. Mathaapinoar ko buldhade; mathaap ab ko buldhade, ogonoar dayntan mathaapinone. Diyaana eenaar mathaapinte thaapadhon kesa waadimandettsi pirdinam ke tiyade. Daan 7:9-10. 13 Bazinoar iinte yisa dahaana diyaanaam ko imade; dembhibee diyaana eenayn dohon raqinbe iinte yisa dahaana diyaanaam ke imade. Eedi kalaa kalaana kisa waadimandettsi pirdinam kina ko pirdadhade. 14 Dembhibee diyaana eenayn dohon raqinbeam nuun bazinte ko dhabadhade. Ogono nuun bazino lansono dembhinone. 15 Dayntan mathaapinte naaben yisa thaapadhaamma wul nuun bazinte ke dhabadhade.

20:2 Pija 3:1.

20:4 Daan 7:9bee 21-22be.

20:8 Yiz 38:2-3.

20:12 Daan 7:9-10.