21
Haalin Cecinbee Haalin Peenbe
Ogosa budobar haali cecibee haali peebe i haapade. Harrna hambhidianna, ena biron cecinbee peenbe sagidine; baz keeda kaara os qolehe. Isi 65:17; 2 Bhethi 3:13. Gazano katamano hallo Yerusaalem geshoaka yisa kembhota yiam ashkon uutandettsi maatayse cecira Barjokalanka ko hanchaka i haapade. Isi 61:10; Wa Shedi 3:12.
Gebhi upsi bitamon borkotora “Marrato! Barjosa onno eensa shaarintene; kidi kembesana kida dee. Kediar kisa eedi keda maate; Barjo kidi yinti kembesana kinka maatayse kesa Barjo kida maate. Yiz 37:27; Lewi 26:11-12. Kesa ermitin wulam aapira kida qode. Dembhi keeda kaara os qolehe; siibee, eepibee, burqadhintabe keeda kaara os qolehe. Harrna hambhidianna, ena hammo yerro sagidine” Isi 25:8; 35:10; 65:19; Wa Shedi 7:17. hamayse kinin giyenka i qansade.
Bitamon borkotondar dooqaa “Marrato! Yer wulam haali ida haye” ki hamade. Inaar “Igina dhalqina shidhiminabee gon maataanabe kenin dohonna keam thaapaa” ki hamade. Ogosa budonte ina yin ki giyade: “Keeda thoothidine! Biraabee maccheabe, Wa Shedi 1:8; 22:13. yedinbee macchinbe intane. Dheebardhaana sadan imen elen noqora sun inta kina imayda ime. Isi 55:1. Bashayse woyaa ogo wulam kida tiye; kisa Barjoa ida maate, kidi isa naasi kida maate. Ko dahaannaar kurtumbhaynabee, Barjodar woylamin qajiminabee, gemmaanabee, eediam deesaynabee, sharmucimakkon hayaynabee, palpalan hayaynabee, aaninka ashkadhaana barjonana goodimaynabee, buuda giyayna wulbe, ke wulsa ranqo nuusa baz maaten qolshinantene; ogono lansono dembhinone” ina ki hamade.
Hallo Yerusaalem
Tobbhaana macchin burqonaam yisa koymonka thoosayse yedaana tobbhaana Barjo gaananasa kalaa nivayse, “Kote nivaa; Yaatasa maa maaton uutanam hana dhaayda dhee” ina ki hamade. 10 Gaanaa kattsi gudubh maaton dhukandar Manpasinka iam bavate yivayse, gazano katamano Yerusaalem cecira Barjokalanka hanchite ko daaka ina ki dhahade. Yiz 40:2. 11 Katamano Barjosa gobshinka shaakite ko dahade; konin shaakayno shaakano mastootdettsi bhalqantea bazaysa detha maataa iyasbhid seenidettsi ko dahade. 12 Keriysa tabhi lamaa dohoono kattsi gudubh kermi kosa ko dahade. Tabhi lamaa kerradar tabhi lamaa Barjosa gaanana woyayse ke dahade. Kerra iginadarar tabhi lamaa Israveel eena muldhanasa naabe thaapadhidine. 13 Haynsa utambar keri makkam, haynsa wavambar keri makkam, peensa warkatambar keri makkam, peensa mizaqimbar keri makkam kosa ko dahade. Yiz 48:30-35. 14 Kataman kerminsa ashkadhidino tabhi lamaana sennadarne; senna iginadar Yaata yisa tarjamonnante kinin yittsaana tabhi lamaana eenasa naabenam thaapadhidine.
15 Ina giyea Barjosa gaanaa katamanbee, kosa kerminbee, kosa kerinbeamaar yinka kinin kindayno worqika ashkadhaa piiqa kisa aaninte ko dahade. Yiz 40:3. 16 Katamansa gudumbhakkonbee workamonbe kiaddha maataa raq oydi kosa ko dahade. Barjosa gaanaa kinden piiqanka kinin kindenka, kosa gudumbhakkono shii lamaabee mato oydibe (2400) kilometir ko maatade; kosa workamonbee kosa woyntanbe ogodettsi ko maatade. 17 Barjosa gaanaar eedi kindendettsi kerminam ki kindade; kinin kindate shedenka kermino eedi tobbhaa kaysa apo oydi dhundhuma ko maatade. 18 Kerminsa ashkadhidino iyasbhid hambhen seeninkane; katamano mastootdettsi bhalqanten payya maaton worqinka ko ashkadhade.
19 Kataman kerminsa woysadhidino seeni waana waanaka gobshayse ko ashkadhade. Birono senno iyasbhid, lansono senno senper, makkansono senno kelqedon, oytsono senno mergid, 20 dongsono senno serdoniks, laskono senno serdiyon, tobhsono senno kirstilobe, lankaysono senno birile, salsono senno wurawure, tabhsono senno kirsbhirasis, tabhi kalsono senno yakinit, tabhi lansono senno ametesthinos koda hambhe. 21 Kerra tabhi lamaana tabhi lamaa bazira kambhaana inqunane; kerra kalaa kalaana inqu kalaara ke ashkadhade. Katamansa goynoar agen mastootdettsi maaten payyan worqinka ko ashkadhade. Isi 54:11-12.
22 Wulam Wottsea Imbaa Barjobee Yaatabe gaza kosa ooni kenin dohonna, ab gaza ooni iir haapaatine. 23 Katamannaar Barjosa gobshinin shaakennabee kona shaaka maataa yaata kinin dohonnabe, haynbee arpinbe kona konin shaakoadettsi zaskehe. Isi 60:19-20. 24 Peen wuldar dohoono zarsino kosa shaakante koda yaaye; peensa binnaar yisa gobshinam kona keda beve. 25 Kosa iinte sootinin qolmonna kosa kerro rooro wul diithadhehe. Isi 60:3bee 11be. 26 Peendar dahaana binnasa gebhamonbee gobshinbeam kodar keda beve. 27 Yaatasa dayntan mathaapinte naabeysa thaapadhaanakalanka siya maataana yerra wulbee, minngin yerinaam waadadhaynabee, buudan giyaynabe kosa iinte ardehe. Isi 52:1.

21:1 Isi 65:17; 2 Bhethi 3:13.

21:2 Isi 61:10; Wa Shedi 3:12.

21:3 Yiz 37:27; Lewi 26:11-12.

21:4 Isi 25:8; 35:10; 65:19; Wa Shedi 7:17.

21:6 Wa Shedi 1:8; 22:13.

21:6 Isi 55:1.

21:10 Yiz 40:2.

21:13 Yiz 48:30-35.

21:15 Yiz 40:3.

21:21 Isi 54:11-12.

21:23 Isi 60:19-20.

21:25 Isi 60:3bee 11be.

21:27 Isi 52:1.