22
Ogosa budonte Barjosa gaanaa Barjobee Yaatabesa bitamon borkotora uten payya maaton mastootdettsi bhalqanten, sadan imen baynsa noqonam ina ki dhahade. Yiz 47:1; Zakka 14:8. Ogo baynsa noqono katamante dohon goynsa shaarinka taxate koda yive. Baynsa saabarbee kobarbe arpinka arpinka ushada, levensa iinte tabhi lamaa goyt aapi ushayno sadan imayno hattono ko dahade. Kosa hacchano zarsinam pacchayno ko dahade. Pija 2:9; Yiz 47:12. Keeda kaara os ashime dehehe. Barjobee Yaatabesa bitamon borkotono kataman ogosa iir koda dee; kina waadadhaynaar kina keda goodime. Kisa wotinamaar keda shede; kisa naabenoar kesa wotindar koda dee.
Keeda kaara os sooti dehehe; Imbaa Barjoar kedar kida shaake; ogonante shaakabee haynsa shaakanbe keam zaskehe. Rooro wul lay keda bitime. Isi 60:19; Daan 7:18.
Yesussa Maatate Nivintano
Ogosa budonte Barjosa gaanaa ina yin ki giyade: “Igina dhalqina shidhiminabee gon maataanabene. Manpasin yinnonam yikala qansayse eenna giyaynana imea Imbaa Barjo likka roorosa budonte maatayna yerraam yisa waadimaynana dhoota iam ki nittsade” ina ki hamade.
Yesusaar “Marrato! Inta saanawa ida nive. Mathaapin kote thaapadhon Barjosa ergen upsinam toolea gobshadhaane” ki hamade.
Ogo yerinam haapaabee qansaabe inta Wannisne. Igina yerraam inin qansonbee inin haapon wodankabe, igina yerraam ina dhahaa Barjosa gaanaana goodimana kisa roonkal i dhambade. Kidiar “Garaa, yin hayaabhode! Inta hambee, Barjokala qansayse eenna giyayna hambanaanabee, mathaapin kosa upsinam toolaynabesana kinka Barjona waadadhea eedine; Barjona goodimaa!” ina ki hamade.
10 Ogoraar ina yin ki giyade: “Rooronin yeskonna mathaapin ogote thaapadhon Barjosa ergen upsinam eedinin nabbaboamadettsi daran maytamka qanayse diithaabhode. 11 Keeda kaara os seeso waadadhea seesonam ki haye; Daan 12:10. minngamon waadadhear minngamonam ki haye. Tipamon waadadhea tipamon waadimanka ki wocchimbhe; gazaar gazamoka mete yisaam ki gishe” ina ki hamade.
12 Yesusaar “Marrato! Inta saanawa ida nive. Een wulna yisa meteka meteka kesa waadimandettsi kena inin kashayno bazano ikal daane. Isi 40:10; 2 Qoro 5:10. 13 Biraabee maccheabe, Wa Shedi 1:8; 21:6. biraabee budoabe Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 1:17; 2:8., yedinbee macchinbe Wa Shedi 21:6. intane. 14 Sadan imen hattorra Pija 2:9. kamate itsanabee kosa kerinka katamandar ardanabe hayamo kesa doadettsi apalan yinnonam shivayna gobshadhaana eenane. 15 Qaskidettsi gobayaynabee, palpalan hayaynabee, sharmucimakkon hayaynabee, eediam deesaynabee, aaninka ashkadhaana barjonana goodimaynabee, buudaam nashaynabee, ogoam giyaynabe wul katamansa oo mayante keda shidhe.
16 “Inta Yesus ogo tarjamonam misken ooninte dahaana yena kinin giyoadettsi isa gaanaam i yittsade. Dawtsa muldhara dahaa, shaakea eezinia intane” kida hame. Isi 11:1bee 10be; 2 Bhethi 1:19.
17 Manpas Gazanbee uutanbe “Nivaa!” keda hame. Ogoam qansear “Nivaa!” ki hame. Dheebardhaar ki nive; nashaa sadan imen noqonam baza qolma ki wuce. Isi 55:1.
Macchino Kiilimeno
18 Mathaapin kote thaapadhon Barjosa ergen upsinam qansayna wulna inta tarjayda tarje: Hayyear upsin kodar kala hattear arsidi ki hanna, Barjo mathaapin kote thaapadhaana wacimenam kidar kida beve. 19 Hayyear mathaapin kote thaapadhon Barjosa ergen upsinasa kala hattear shiishea ea, mathaapin kote thaapadhon sadan imen hattorrabee gazan katamarrabe kina yeskenam Barjo kikalanka kida shiishe. Yiggi 4:2; 12:32.
20 Igina yerrana tarjea “Gon, saanawa ida nive” kida hame. Amiin, Imbaa wontea Yesuso, nivaa!
21 Imbaa wontea Yesussa sunin imintono wo wulbesana* “Wo wulbesana” hamenam ena mathaapin waani waanir “wulbesana” konin hamenka, waani “gazana eenabesana” keda hame; “gazana eena wulbesana” hamaynaar daane. ko dee; amiin.

22:1 Yiz 47:1; Zakka 14:8.

22:2 Pija 2:9; Yiz 47:12.

22:5 Isi 60:19; Daan 7:18.

22:11 Daan 12:10.

22:12 Isi 40:10; 2 Qoro 5:10.

22:13 Wa Shedi 1:8; 21:6.

22:13 Isi 44:6; 48:12; Wa Shedi 1:17; 2:8.

22:13 Wa Shedi 21:6.

22:14 Pija 2:9.

22:16 Isi 11:1bee 10be; 2 Bhethi 1:19.

22:17 Isi 55:1.

22:19 Yiggi 4:2; 12:32.

*22:21 “Wo wulbesana” hamenam ena mathaapin waani waanir “wulbesana” konin hamenka, waani “gazana eenabesana” keda hame; “gazana eena wulbesana” hamaynaar daane.