Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa
Bhethiroosin
Thaapoono Birono Warqanno
Ardinta
Kaa warqatasa thaapadhidino oytadhan goynka wanthimayse dahaana, Barjodar woylamin qajaanana konin dehenka, Bhethiroos gaalesa thoothi kida dhettse. Oytaydhabee gaalebe konin thoothenka Barjodar woylamin qajaa eedi har ki haye? Har ki bhocche? Bhethiroos kaa oysimeana malsin kinin maasenka yer qaabe haydheasa thoothi kida giye. Barjo kodettsin gaalen wodar ko yeske kinin hayenka payyamonbee goninbeysa dohon bhocchi konin dohonam kida giye.
Bhethiroos Galila peente Beetesaydar dehea kaaran qazaate yisa ooninam wottsea eedine. Kisa kana Indirias Yesusbete kiam ki dhettsisade. Yesus tabhi lamaana kisa paanan yivaynaam yinin kamenka, igina iinte Bhethiroos kidi kalaa dahayse leve makkamna Yesussa kattsi nasho maatayse ki dahade. “Waani wul haam ke garaakaar inta haam garattine” hamayse yinin odimonsa budonte makkam goyt “Inta kiam dhesattine” hamayse Yesusam ki marimade. Ko dahaannaar Yesus dembhira kinin dhaabhonsa budonte Bhethiroosam yidar maasayse kisa tarjabee entsabe ki hayade. Yerusaalemir woysadhon misken ooninsa entsa gebha ki maatade.
Bhethiroos warqatinam kinin thaapoono 52-56 levensa iintene hamayse koda bhocchadhe. Warqatam thaapadhon wodanka Bhethiroos thoothi leve Imbaa Yesusna waadadhayse ki gecchade. Imbaa Yesus Bhethiroos sadante gon hama gishiman gishea maatidine. Kidar woylamin qajayna waanina gon hama gishiman gishea kinin dohonam Bhethiroos kida giye. Ogonante waana waana taysate shedadhente gaalayna eenana kinin thaapenka, keam galshen bhocchin wulam Imbaa Yesusdar kenin dhaboadettsi kida bhocchise. Pir gon hamma maatayse waani Barjodar woylamin qajaana eenaam kenin gishoadettsi kida giye.
Kaa mathaapaam raq tobbhaadar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Gaalen iinte wosa dohon qaabe haydhenam yedinta (1:3–2:10)
3. Gaalen iinte Barjosa bhocchinam haynta (2:11–4:6)
4. Gaalen iinte Barjona waadadhinta (4:7-11)
5. Gaalen iinte tarjinta (4:12-19)
6. Gaalen iinte wonin dhahayno wosa wotino (5:1-11)
7. Macchin nagaymakkono (5:12-14)
Barjodar woylamin qajaana wonin dohonna gaalena wodi eldhidine. Harrna hambhidianna, Kiristoos wona hamayse gaalayse kisa paanan yivintaka wonin gaaloadettsi kamsi kidi maatidine (2:21). Gaalen wodar nivenka Barjo dhesa ki dhese; wona payya ki qaabade. Gaalensa iinte yer payya haya ko woam zaske. Wonin gaalonsa budonte Barjo gonin eena woam kida haye; wocchinsa ki wocchinse. Harrna hambhidianna, kisa gobshinam wo kashime kidi woam eelidine (5:10).
Gaalena eelime wodar konin yeskenka lay dehen qaabe hayana Barjoka wonin adhadhonam woda dhese (1:3). Woylam wonin hayayno Barjobee kisa sunin imintonbekane (1:13bee 21be; 3:5). Barjo Kiristoosam dembhira kinin dhaasaadettsi woamaar dembhira dhaasa ki dhaase; rooro wul lay dehen kaymon raqinam cecinte wona kida ime (1:4). Wonin qaabe hayonam kidar woylam qajayse wonin yedenka, wosa gasante dohoono eeno haapayse targadhaate wosa qaabe haydinsa koda oyse (3:15). Ogodettsi wonin tiyayno gaaleno Kiristoossa wonin tarjoadettsi baali koda hapse. Ogona Barjona wosa daano elqimayse wona imbhon waadimankane. Barjona ee hamaate kina wosa dohon nashimmakkonam woda dhee.
1
Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa i Bhethirooskala, eedi pee eedi maataana Bhanthoosbee, Galatiabee, Qebhedoqiabee, Isiyabee, Bitaaniabe gidir wanthimayse dahaana Barjona kambhaanana nittsadhoono warqannone. Barjo Imbaa ena birayse qaabayse yeam ki kamade; Manpas Gazanoar yeam ko gazisade. Ogoka Yesus Kiristoosna ee ye hame kisa zombhinka ye yiithadhade. Barjosa sunin imintonbee payyamonbe yena ko thoothe.
Lay Dahayno Qaabe Wonin Hayayno
Imbaa wontea Yesus Kiristoossa Imbaa Barjo ki gobshadhe. Kidi kattsi eedina garea yinin dohonna, Yesus Kiristoosin dembhira dhaabhon goynka lay dehen qaabe haydhenna woam haali adhayse, cecinte kaymabee, gemmimabee, gecchima raqbena woam ki ashkade. Yediar macchin rooroaka haapadhen dhaqintanna Barjodar woylamin yenin qajen goynka Barjosa kantanka toldhite ye dahade. Woda likkana taaki waana waana taysayse shedaynaka yeam gaale zaskidi ko hannaar, ogono yeam kattsi koda wozise. Ogono yesa taysate shedadhidino Barjodar woylamin yesa qajidinsa gonamonam shedanane. Worqi kayayno ko dahaakaar nuunte dhabayse koda shedadhe. Worqira sagi maatoono Barjodar woylamin yesa qajidinsa gonamono Yesus Kiristoosin haapadhen wodanka gobshinbee shawkadhanbeam koda hapse. Yesus Kiristoosam ye haapaammaar kiam nasheeda nashe; taaki kiam haapimina ye hannaar kidar woylamin qajeeda qaje; apoka giyana damadhimin gobshadhon wozanka yeda wozadhe. Harrna hambhidianna, kidar woylamin qajayse yenin toolen yesa sadansa dhaqintanam yenin haapennane.
10 Yena imbhen Barjosa sunin imintonsa kikala qansayse giyaana eena ko dhaqintan goynsa kattsi payya hayayse ke marmarade. 11 Kesa iinte dohoono Kiristoossa Manpasinoar kidar yesken gaalenbee ogosa budonte kinin haapen gobshinbeam ena birayse giydine. Kediar kono wul hamaa wodakabee hamin dahaa goytikabe konin maatenam may dhesana ke marmarade. 12 Ogo yerinsa kenin giyenka kenin waadadhayno yenane, yimetensa kenin waadadhiminam Barjo kena may haydine. Taar cecira nittsadhon Manpas Gazansa kantanka Barjosa dhacchintan upsinam yena giyaanakalanka yedi qansidine; igina yerram Barjosa gaananaar shedana anngardhite ke dahade.
Gazamoka Daynta Zaskayno
13 Ogonante yesa woylaminka qaymayse waadadhana ashkimbhee; yeam zaskaadettsi dehee; Yesus Kiristoosin haapadhen wodanka yenin tiyen Barjosa sunin imintondar qothimima qaabe hayee. 14 Barjona ee hamayna maatayse, ena birayse dhesima yenin dohon siyon anngarmanka yiveebhode. 15 Ko dahaannaar yeam eelaa Barjo gaza kinin dohondettsi, yediar dayntan yennon wulka gaza maataana eena dehee. 16 Harrna hambhidianna, “Inta gaza inin dohonna yediar gazana eena maatee” Lewi 11:44; 19:2; 20:7. hamayse thaapadhidine.
17 Eedisa woti shedima een wulna yisa meteka meteka kesa waadimandettsi pirdeam “Imbo” hamayse eelayna ye hanna, ko yesa chocchamon wodanka kurtumbheka dehee. 18 Harrna hambhidianna, yedi ena yesa eykenakalanka yenin tiyon ko pootimon dayntara yenin shandhoono kayen birre way worqika konin dahaamonam yedi dheseeda dhese. 19 Yenin shandhoono yer siyabee wobobe yindar qolmaa yaatidettsi maataa Yesus Kiristoossa gobshadhon zombhinkane. 20 Kinin dhesimoono peen pijadhima birayse ko hattaka, taaki wodansa macchinte yena hamayse ki haapadhade. 21 Kiristooska dembhira kiam dhaasaa, gobshin kina imaa Barjodar woylamin yeda qaje; ogonante yesa woylamin qajidinbee qaabe haydinbe Barjodarne.
22 Maltamoka dayma imbanaasdettsi kinka kiam kiam yenin nashoadettsi goninna ee hamada yesa woylaminam yedi gazinsidine. Ogonante kinka kiam kiam yesa woylaminka payya hayayse nashee. 23 Lansi yenin adhadhoono rooro wul lay dehen Barjo upsin goynka kaya kayma bheetakalankane; kayea bheetakalankatehe.
24 “Eedi wul shudhidettsine;
kesa gobshinoar shudhisa aamadettsine.
Shundhoar waqaqa ko waqaqe, aamanoar diina ko diine.
25 Barjosa upsino ko hanna, rooro wul lay daa ko dee” Isi 40:6-8.
hamayse thaapadhondettsine. Barjosa dhacchintan upsinsa yena giidhoono ogonone.

1:16 Lewi 11:44; 19:2; 20:7.

1:25 Isi 40:6-8.