5
Wodimmana Imbhoono Wacimeno
Ta keeda yedi wodimbhaanato, yedar yesken gaalenna ilataate eepee! Yesa wodimmakkono kaydine; yesa apalanamaar ulavulo itsidine. Yesa worqinbee birrenbe boydhidine; boynoar yedar tarja koda maate; yesa waanam nuudettsi koda koqe. Macchina rooronaka thoothi koymo yena ye pucchade. Yesa haaminte isinin patada haaqaana eenana bazanam yenin kashaamonna keda ilate; isininam buuraana eenasa ilatinam Kantan Wul Yisa Dahaa Barjo qansidine. Peendar yenin dehenka yena ko agaysaka yesa waanam wozisada, taxana yiam durpisadhaana qolladettsi yesa waanam yedi durpisidine. Tipa eadar buudamoka pirdayse yedi deesidine; kidiar yeam jibbehe.
Yesusin Lansi Maatate Nivenam Darshayse Toola Zaskayno
Ta keeda imbanaanato, Imbaa wontea Yesusin nivenka yekka darshayse toolee. Marrato! Haamin koyea ea doobin bironbee budonbe qanenka yekka darshayse payyan peensa aapinam kida toole. Yediar ogodettsi darshayse toolee; yesa woylaminam wocchinsee. Harrna hambhidianna, Imbaa wontea Yesussa nivintano theedidine. Imbanaanato, yedar pirdadhoamadettsi kinka kinka kidar gundumeebhode. Marrato! Pirdea kerinte woydine.
10 Imbanaanato, Barjokala qansayse kisa naabenka eenna giyaynadar yeskon gaalenam darshayse kenin tiyoono yena kamsi konin maatonam shedee. 11 Marrato! Darshayse wocchimbhaana eena “gobshadhaanane” keam woda hame. Iyoob hamin darshayse kinin wocchimbhonbee Imbaa Barjo kina hayonbeam yedi qansidine. Ogoka Imbaa Barjo eedina kattsi burqadheabee kesa seesonam ko shidhe hamea kinin dohonbeam yedi haapidine.
12 Imbanaanato, yer wulsa birayse peenka ko hannaar, cecinka ko hannaar, way yer abka ko hannaar, malleebhode. Yesa dhalqinam “Yin ko dee” hamidi ye hanna “Yin ko dee” hamee; “Yintehe” hamidi ye hanna “Yintehe” hamee. Yin ko dahaamma yedar koda pirdadhe.
Barjodar Woylam Qajayse Miskinta
13 Yesa iira gaale yindar yeskaa daa ki hanna Barjoam ki miske. Wozadhea daa ki hanna Barjoam gobshaate ki zammare. 14 Yesa iira hajadhaa daa ki hanna, misken ooninsa donzanaam yikal ki eele; kediar Imbaa wontea Yesussa naabenka kidar waqatinam* “Waqati” hamenam Girik aponka thaapadhoono mathaapino “zayt” koda hame. Haalin Mallan wodanka eeno zaytinam bishi tuqaadar koda qadhe. Banen eeno bishi tuqaadar waqati konin qadhenna “zayt” hamenam “waqati” ko hambhade. qadhayse kina Barjoam ke miske. 15 Barjodar woylamin qajintaka kiam miskadhidianna, hajadhaam Barjo kida pacche; kisa burqora kiam kida dhaase. Seeso haydi ki hannaar kina kida gare. 16 Ogonante yenin paashoadettsi kinka kina yesa seesonam buuthaate kinka kina Barjoam miskee. Tipaa easa miskeno thoothi yer waadadhana kanta kosa daane. 17 Eelias wodettsi eedi ki dahade; doobinin qanoamadettsi wocchimbhayse Barjoam ki miskade; ogona peendar doobi qanima leve makkambee arpi laxbe ko kappade. 18 Ta pir Barjoam kinin miskenka, cecira doobino ko qanade; peenoar yer wulsa aapinam ko baqalsade.
19 Imbanaanato, yesa iira kalaa gonin goyra dhaddhismidianna, waa ea kiam gonin goyndar maasidi ki hanna, 20 seeson eam kinin dhaddhismon goyra maasea ea kisa sadanam dembhira kinin dhacchenbee thoothin kisa seesonsa garintanam kina kinin hapsenbeam ki dhese.

*5:14 “Waqati” hamenam Girik aponka thaapadhoono mathaapino “zayt” koda hame. Haalin Mallan wodanka eeno zaytinam bishi tuqaadar koda qadhe. Banen eeno bishi tuqaadar waqati konin qadhenna “zayt” hamenam “waqati” ko hambhade.