2
Bhawloos Teselonqe Gidir Kinin Waadadhoono Waadimano
Imbanaanato, wosa yekal nividino sun konin dahaamonam yedi yenti dheseeda dhese. Yenin dhesendettsi Pilbhisoos katamante wonin dohonka gaalebee iirimebe wodar yeskidine. Ko dahaannaar wonin giyoamadettsi woam mardhaakaar, Barjosa dhacchintan upsinam yena wonin giyoadettsi Barjo woam ki wocchinsade. Harrna hambhidianna, yeam wonin kiiloono wobonbee minngimon qaabonbeka entsadhayse yeam taysanatehe. Kalonar Barjo yisa dhacchintan upsinam wonin giyoadettsi wodar woylamin qajintaka kinin elqimaadettsi woda giye. Ogonoar wonin hayayno wosa woylaminam marmarea Barjoam wozisanane; eediam wozisanatehe. Eediam walshintabee koymoam anngardhintabeka wonin giyaamonam yedi dheseeda dhese; Barjoar wosa tarjane. Yekalankaar waani eenkalankaar gobshi zagootone. Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana wonin maatonna woam zaskenam yekalanka oysana damooda dame. Ko dahaannaar inda yisa naasina konin burqadhendettsi, yena burqadhayna wo maatade. Yin pir kattsi yeam wonin nashenna, Barjosa dhacchintan upsinam yena giynta bish dayma, wosa nashimmakkondara dhaabhonka wosa sadanam yena imana ashkimbhayse wo dahade.
Imbanaanato, hamin wonin waadadhonbee wonin qajadhonbe yena bhoqa ko bhoqe. Barjosa dhacchintan upsinam yena wonin giyenka, yesa iira eedi kaladar hattear baske wonin maatoamadettsi sootinbee rooronbe waadadhaate wo dahade. 10 Ye Barjodar woylamin qajaynasa shaarinte wonin dehenka hamin dahaa gazamobee, tipamobee, siya yer yindar haapadhiminabe maatayse wonin dohonsa yedi wosa tarjanane; Barjoar wosa tarjane. 11 Imba yisa naasina kinin hayendettsi wodiar ye wulna yesa meteka meteka wonin waadadhonam dheseeda dhese. 12 Yeam kiiladabee yeam wocchinsadabe, yisa bitamonbee yisa gobshinbedar yeam eelaa Barjoam wozisen goynka yenin doadettsi yena giyte wo dahade.
13 Tapir yennon goynsa garma Barjoam woda gobshe. Harrna hambhidianna, wonin giyen Barjosa upsinam yenin tiyen wodanka, eedin giyendettsi dayma gon Barjosa upsindettsi hayayse ye tiyade; kodi gon Barjosa upsine. Ogono upsino Barjodar woylamin qajayna yesa iinte waadadhaynone.
14 Imbanaanato, yediar Yiwda peente Yesus Kiristooska dahaana Barjosa misken onnasa kamsinka ye yivade. Harrna hambhidianna, kedi Ayiwd eenkalanka gaale kenin tiyondettsi, yediar yesa peen eenkalanka gaale ye tiyade. 15 Igina Ayiwd eena Imbaa wontea Yesusbee Barjokala qansayse eenna giyaynabeam ke deesade; woamaar ke oytayade. Kedi Barjoam wozinsiminabee een wulam jibbayna eenabene. 16 Ayiwdtay hamma eena ke dhaqe Barjosa upsinam kena wonin giyoamadettsi woam keda mare; ogoka seesodar seeso waadadhaate kedi yividine. Ogonante Barjosa wacimeno kedar macchi yeskidine.
Bhawloos Teselonqe Eenaam Pir Shedana Kinin Zagoono
17 Imbanaanato, bhocchika dayma, waaka likka wodana yekalanka wonin edimonna, yeam aapika shedana kattsi anngardhite wo dahade. 18 Yekal nivana wodi zagidine; inta Bhawloos yekal nivana thoothi woda i zagade; ko dahaannaar Seethaan woam ki marade.
19 Ta keeda Imbaa wontea Yesus Kiristoosin niven wodanka, kisa birante woninkay yindar qaabe hayaynabee, wozadhaynabee, yinka wonin erimaynabe yeditayu? 20 Gon yedi wosa gobshinabee wosa wozanabene.