Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Teselonqe Eenana
Kinin Thaapoono Birono Warqanno
Ardinta
Bhawloos Barjosa upsinam raq waana waanar yeskisota kinin yiven lansonka, Teselonqe kataman ki yeskade. Teselonqe Moqodoonia peensa katamano gembhone. Bhawloosbesana Sillaasbee Thimaatoosbe ke dahade. Keam birayse eeno payyamoka ko tiyade. Budobar Ayiwd eensa waani waani eena woogintaka kedar ke dhaabhade. “ ‘Yesus hambhea ab bit daane’ haamaate Roome bitaasa upsinam keda jibbe” hamayse keam ke bersade. Ogo wodanka Bhawloosbeam Teselonqe katamara ke oytadhade.
Bhawloos Teselonqera ki yivaysaka, Teselonqer dahaana Barjodar woylamin qajaana eenadar oytaydha ko yeskade. Bhawloos Qorontoos kataman kinin yeskonsa budonte, kaa warqataam ki thaapade. Yivayse keam shedana yi anngardhaakaar, shedana damadehe (2:17-18). Thimaatoos keam shedayse Barjodar woylamin kesa qajidino wocchi konin dohonam Bhawloosna kinin giyenka, Bhawloos Barjoam ki gobshade (3:6-10).
Haalin Mallante haapadhayna warqatinasa Bhawloosin birayse thaapaa Bira Teselonqene. Ogono 42-43 levensa iinte konin thaapadhaa hayayse koda qaabadhe. Kaa warqatasa iinte Bhawloos macchin wodansa, kattsika Yesussa lansi maatate nivansa ki thaapade. Barjodar woylamin qajaana eena Kiristoossa nivintanam qaabe hayayse kenin toolenka kesa dayntanbee, bhocchinbee, waadimanbeka haapadha keam konin zaskenam thaapidine.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1)
2. Gobshino (1:2-10)
3. Bhawloossa waadimano (2:1–3:13)
4. Barjodar woylamin qajaana eenasa dayntano (4:1–5:24)
5. Macchin nagaymakkono (5:25-28)
1
Barjo Imbaabee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa eeda maataana Teselonqe misken ooninte dahaana eenana, i Bhawloosbee, Sillaasbee, Thimaatoosbekalanka nittsadhoono warqannone. Barjosa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Teselonqe Eenasa Sadanbee Barjodar Woylamin Qajintanbe
Rooro wul Barjoam wonin miskenka yeam bhocchada Barjoam woda gobshe. Barjodar woylamin yenin qajenka hamin yenin waadadhenbee, yesa nashimmakkonka hamin yenin qajadhenbee, Imbaa wontea Yesus Kiristooska yesa qaabe haydino kattsi wocchimbhoono konin doadettsibe, Imbaa wontea Barjosa birante garma woda bhocche.
Barjoyn nashayna imbanaanato, Barjo yeam kinin kamonam dhesooda dhese. Harrna hambhidianna, yena wonin giyayno Barjosa dhacchintan upsino apoka bish dayma Barjosa kantanbee, Manpas Gazanbee, qothime qolma tipamobeka ko nivade. Yekal wonin dohon wodanka, yena hamayse hamin wonin dohonam dheseeda dhese. Yedi Barjosa upsinam thoothi gaaleka, Manpas Gazankala haapadhen wozanka yenin tiyonna, wombee Imbaa wontea Yesusbeam maatayna eena ye maatade. Ogonante Moqodoonia peenbee Akaya peentebe dahaana Barjodar woylamin qajayna wulna payya kamsi ye maatade. Imbaa wontea Yesus goynsa giyayno upsino yekalanka utayse konin qansimoono Moqodoonia peenbee Akaya peentebe bish dayma, Barjodar woylamin yenin qajoono raq wulir dhesimidine; ogona yerin ogosa yer kalaar giya woam zaskehe. Harrna hambhidianna, yekal wonin nivon wodanka hamin woam yenin tiyonam, pir aaninka ashkadhaana barjonana goodiman garayse sadanka dehea, gonin hama Barjodar hamin yenin maatonam kedi yinti yennon goynsa keda tarje. 10 Tapir Barjo dembhira kiam kinin dhaasaa, niven wacimera woam dhacchea, Naasa kintea Yesussa cecira nivintanam hamin yenin toolenam tarja ke tarje.