4
Yedi wottsaynato, yedi pir cecinte yeam wottseayn dohonam dheseeda dhese; ogonante worshona yennaam tipamoka edima wottsee.
Bhawloossa Kiilimeno
Rooro wul wocchimbhayse Barjoam gobshaate garma miskee. Inta inin dhaxadhoono Kiristoossa aachin dhalqinam inin giyonnane. Ogona pir Kiristoossa aachin dhalqinam wonin giyoadettsi Barjo wona goyti ki bule miskee. Intaar iam zaskaadettsi may i giye ina Barjoam miskee.
Yenin damen payyan waadiman wulam waadadhada, Barjodar woylamin qajiminasa shaarinte pakalmakkoka dehee. Eedi kalaa kalaanana hamin malsi maasa yeam zaskenam yenin dhesoadettsi, yesa dhalqino rooro wul eedina agea daatha ko dee.
Nashadhaa imbanaasabee, eedi gon hama waadima eedibee, imbesana kinka Imbaa wontea Yesussa waadima eedibe maataa Tikiqoos isa dayntan wulam yena giya ki giye. Kiamaar yekal inin yittsoono wonnon goynsa yena kinin giyoadettsibee yeam kinin wocchinsoadettsibene. Kimbesana kinka peen yennon eedi maataa, eedi gon hamaa, nashadhaa imbanaasa Anasmosam yekal inta yittsidine. Kedi raqin kote dohon yerin wulam yena giya ke giye.
Macchin Nagaymakkono
10 Imbesana kinka dhaxadhaa Aristhirokoos yena “Nagaya” kida hame. Barnabaassa aaraka naasa Marqoosaar yena “Nagaya” kida hame; yekal nividi ki hanna, kiam yenin tiyoadettsi yedar eedi abka apo wo yittsade. 11 Iyosthos hambhea Iyaaso yena “Nagaya” kida hame. Ayiwd eensa shaarira Barjo bitamonna imbesana kinka waadadhayna igina bishne; iamaar kedi wocchinsidine.
12 Peen yennon eedi maataa Yesus Kiristoossa waadiman ea Ebhapira yena “Nagaya” kida hame. Barjosa bhocchin wulam hayada kidar woylamin yesa qajidinka wocchimbhaate yenin woyoadettsi kidi rooro wul yena Barjoam miskada kida qajadhe. 13 Yennon goynka, pir Lodoqiabee Yiraapolis katamante dahaana eenabe goynka kattsi kinin qajadhenam inta kina ida tarje.
14 Nashadhaa akkimea Luqaasbee Deemaasbe “Nagaya” yena keda hame.
15 Lodoqia katamante dahaana imbanaanabee, Nimpabee,* “Nimpabee” hamenam waani waani mathaapinasa iir “Nimpisbee” koda hame. kosa ooninte bukayna Barjodar woylamin qajaynabena “Nagaya” wona kena hamee.
16 Warqatin koam yena nabbabadhonsa budonte, Lodoqia katamante dohon misken ooninte pir nabbabadhoadettsi hayee; ogora yediar Lodoqia eenana inin thaaponam kekala tiyayse nabbabee.
17 Arkibhaasnaar “Imbaa wontea Yesusbar hanin tiyon waadimanam hanin macchoadettsi mete hasaam gishaa!” kina hamee.
18 Nagaymakkon koam isa aaninka thaapaa inta Bhawloosne. Inin dhaxadhonam bhocchee. Barjosa sunin imintono yembesana ko dee.

*4:15 “Nimpabee” hamenam waani waani mathaapinasa iir “Nimpisbee” koda hame.