3
Kiristooska Haapadhayno Hallo Sadano
Keeda Kiristoosbesana kinka dembhira ye dhaabhidianna, Kiristoos Barjo Imbaasa mizaqinte dooqayse kinin dohon bhaa cecinte dohonam kattsi anngardhee. Bhaa cecinte dohonam qaabee; peendar dohonam qaabeebhode. Harrna hambhidianna, yedi diydine; sadan yennonamaar Kiristoosbesana Barjokal ko wodadhade. Yesa sada maataa Kiristoosin haapadhen wodanka, yediar kimbesana kinka gobshinka yeda haapadhe.
Gecchoa Eabee Haalia Eabesa Sadano
Ta yesa iinte dohon peen kosa anngarman wulam deesee; iginaar sharmucimakkobee, minngamobee, sharmucimakko waadima zagabee, siya yeram anngardhintabee, “Yer wul inti ko dee” hamintabene. “Yer wul inti ko dee” hamea kidi aaninka ashkadhaana barjonana goodimea eadettsine. Yerra igina goynka Barjosa wacimeno ee hamimina eenadar niva ko nive. Yediar ena birayse ee hamimina eenasa shaarinte yenin dehenka, yerra iginaam hayaate ye dahade.
Keeda yedi wacimebee, dhagabee, gadimmakkobee, iirimebee, ooshinsea dhalqbe, igina wulam yekalanka kaysee. Kinka kikal buudimeebhode; harrna hambhidianna, gecchoa eam kisa waadimanbesana yekalanka kiam yedi kaysidine. 10 Yedi haalia eam qaadhidine; kidi yiam pijaa Barjo kamsi kinin maatoadettsi dhesintonka haalimbhada yiveane.
11 Ogoka Girik eedibee Ayiwd eedibe, qaamaysa taxadhaabee taxadhaamabe, gilon dhesaabee gilon dhesaamabe, worshobee worshotay hamabesa shaarinte edime qolehe. Kiristoos bishne yer wulka dahaa.
12 Ta keeda Barjoyn kamaana gazana eenabee nashadhaanabe yenin maatonna, eedina burqadhintabee, lemmakkobee, mete toskintabee, payyamobee, payya eedi maatintabee, darshintabeam qaadhee. 13 Kinka kina kina darshee; yenin kinka gemmaa yer dahaanna kinka kina garee. Imbaa wontea Yesus yena garaadettsi, yediar pir yin kinka kina garee. 14 Igina wulsa bhaabar macchi keam kidar kala hayayse dhaxana damea nashimmakkoam qaadhee. 15 Kiristoossa payyamono yesa woylaminam ko shane; harrna hambhidianna, yeam eldhoono waa kalaa maatayse payyamoka yenin doadettsine. Barjoamaar gobshayna maatee. 16 Kiristoossa upsino yesa woylaminte thoothi ko dee; pakalmakkon wulka kinka kiam kiam dhettsaate kiilee; tapir mazmurbee, Manpas Gazan yena imen upsinbeka zammaraate Barjoam yesa woylamin wulka walshee. 17 Barjo Imbaam Yesuska gobshada, yesa dhalqinbee yesa waadiman wulbeam Imbaa wontea Yesussa naabenka hayee.
Barjodar Woylamin Qajayna Oonin Eenasa Dayntano
18 Yedi maanato, Imbaa wontea Yesuska yeam zaskendettsi yesa annginana ee hamee.
19 Yedi annginato, yesa maanaam nashee; kena burqadhimina maateebhode.
20 Yedi naanato, yer wulka yesa imbanabee indanabena ee hamee; ogono Imbaa wontea Yesuska Barjoam wozisaynone.
21 Yedi imbanato, kesa wozan kayoamadettsi yesa naanaam dhagattseebhode.
22 Yedi worshonato, eediam wozisana eedina haapadhota dayma, woylam wulka Imbaa wontea Yesusam kurtumbhada yeam wottsayna eenana yer wulka kena ee hamee. 23 Eedina dayma, Imbaa wontea Yesusna hamayse yenin hayen yer wulam yesa dohon woylamin wulka hayee. 24 Cecinte dohon “imayda ime” kinin hamon imintonam Imbaa wontea Yesuskalanka yenin tiyenam dheseeda dhese. Yenin waadadhayno yesa Imbaa Kiristoosnane. 25 Siyon waadadhear siyon yinin waadadhonsa bazanam kida tiye; Barjo eedisa woti shedayse waadadhehe.