2
Yembee, Lodoqia katamante dahaana eenabee, iam haapaamma eena wulbena hamaaka yekka mashimaate inin dohonam yenin dhesoadettsi ida nashe. Inin mashimaynoar kesa woylammo wocchimbhayse, nashimmakkokaar kinka dhaximbhayse, gonin wulam bhocchaate wodimbhaana maatayse kenin doadettsine. Ogoka Barjosa aachi upsi maataa Kiristoosam kenin dhesoadettsine. Pakalmakkonbee dhesintonbesa wodimmakkono wul aachimayse konin dohoono Kiristooskalne. Hayyear taysen dhalqinka yeam kinin dhaddhisoamadettsi yena ida giye. Yekala waanka i edimaakaar manpasinka yembesana kinka i dahade; payya goytika yesa dayntanbee Kiristoosdar woylamin yenin qajonka wocchimbhayse yenin woyonbeam inin shedenka kattsi wozadhite i dahade.
Kiristooska Haapadhayno Dayntano
Ta keeda Imbaa wontea Yesus Kiristoosam yenin tiyondettsi kanka dehee. Caaci yittsayse kanka wocchimbhee; yeam dhettsadhondettsi kidar woylamin yenin qajonka wocchimbhayse woyee; Barjona kattsi gebhi gobshi imaate dehee.
Kiristoossa timmirindettsi dayma, eenin bulon gilondettsibee peen kodar dohon yiggindettsibe, sun shidhen dhalqinka hayyear yeam taysayse yidar kinin maasoamadettsi mete yesaam gishee. Harrna hambhidianna, Kiristooska Barjosa dayntano wul joogima waanka koda haapadhe. 10 Yediar joogaamon sadanam yenin haapoono Kiristooskane; kidiar wottsinbee hayamon wulbesa meteane.
11 Yedi Kiristooska qaamanam ye taxadhade. Ogono yenin qaaman taxadhoono yesa waansa seeson dayntanam yedara marana Kiristooska haydhoonone; eedi aanka haydhoonotehe. 12 Yesa shiidhimenka kimbesana kinka ye duukadhade; pir dembhira Kiristoosam dhaasaa Barjosa kantan waadimanam gonne hamayse yenin tiyenka kimbesana kinka yedi dhaabhidine. 13 Yedi seeson waadadhaynabee Ayiwdtay hamma Muse yigginam tooliminabe yenin maaton goynka diyaana ye daaka, Barjo Kiristoosbesana dembhira dhaasayse yena sadanam ki imade; wosa seeson wulamaar wona ki garade. 14 Barjo woam bersen Muse yigginka wodar dohon bazansa thaapin warqatinam ki shiishade. Kidiar masqalindar konngayse ogoam ki marade. 15 Kiristoos masqalindar diyntaka wottsaynabee hayamoynsa dahaanabeam bashayse kenin dhaximbhon banqin koymonam yinin bulonsa budonte, uxate baadhaana maatayse may kenin haapadhoadettsi keam ki hayade.
16 Ta galanbee wucadhenbe way bavaalinbee, arpin gobshadhenbee, ukunsen rooroam gobshadhen goynbeka hayyear yedar ki pirdabhoode. 17 Igina os birante nivanna dahaana yerrasa shipone; gonin haapadhayno Kiristooskane. 18 Buudamoka yisa metenam toskotabee Barjosa gaananana goodimota nasheabe eedi hayyear sun guuri yeam kinin shiishoamadettsi mete yesaam gishee. Ogodettsi hayea ea “Barjokalanka i haapade” hamayse yinin haapon shedintonka erimada waa bhocchika sun kida poorimbhe. 19 Ogodettsin hayea ea mete maataa Kiristooskalanka edimidine; mete bishin wulam jiininka kidar yettsada hayayse kunseane. Barjo bishin wulam kinin gettsayno ogokane.
Dhaddhisen Timmirinkalanka Mete Gishinta
20-21 Kiristoosbesana diyayse peen kodar dohon yigginkalanka edimaana ye daana, ta peen kodar dehen eendettsi maatayse “Yedaabhode; lavaabhode; kaamaabhode” hamayna upsinana harrnee ee hame? 22 Igina wul eedin bulaa sharqabee timmiribedar woyaa kenin dohonna, waadimadar yinin haaqonsa budonte kaysana ashkadhaanane. 23 Igina upsina Barjosa gaananana goodimintabee, buudamoka meten yisaam toskintabee, yisa waanam gancisintabeka pakalmakko yisa dahaana keda maate; ko dahaannaar waansa anngarmanam marana damehe, poota pootiminane.