Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Qolasias Eenana
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Bhawloos Roome peente dhaxadhayse ko warqatinam Qolasias eenana ki thaapade (1:24; 4:18). Kinin thaapoonoar 52-54 levensa iintene. Bhawloos yinti Qolasias misken ooninam woysadehe. Epsoon gidir woda gebhina dooqayse yinin waadadhenka kimbesana kinka waadadhayna eenasa kalaa Qolasiasdar yivayse Kiristoossa giyma garadehe. Ebhapira hambhea ea Qolasias peen eedi dahayse Bhawloosbesana kinka waadadhite ki dahade. Bhawloos Qolasias eena Ebhapirakalanka Barjosa dhacchintan upsinam kenin qansonbee Manpas Gazanka kinka kesa dohon nashimmakkon goynsa Ebhapirayn giyonbeam ki thaapade (1:7-8).
Qolasias Epsoon katamandettsi thoothi eedin dahaa, kattsi dhesadhaa katamatehe. Laykis baynsa aponte ko dahade. Lodoqiabee Yiraapolis katamanbe Qolasiaskal theedine.
Thoothino eeno naggadanba Qolasias katamanka hayayse koda sage. Ogote siya maata upsibee waana waana hama timmiribe koda giidhe. Ogonante Bhawloos Kiristoos hay kinin dohonsa thoothi kena thaapidine (1:14-20); Kiristoosin kena kashon bazanbee, Barjodar woylamin qajaa easa dayntanbesa, pir buudan timmirinkalanka mete yisaam kenin gishoadettsi ki giyade (2:6–3:4). Qolasias gidir dohoono buudan timmirino eeno Barjodar woylamin qajintaka dayma yigginka entsadhayse konin yivoadettsi giyada Kiristoosbee kisa waadimanbeam koda toskise. Qolasias gidir yittsadhon warqatinsa aapino “Kiristoos yer wulka bira kinin doadettsine” hamaynone (1:18).
Kaa mathaapaam raq lankaydar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Barjoam gobshadhoono (1:3-8)
3. Qolasias eenana miskadhoono (1:9-14)
4. Kiristoossa yer wuldara bhaabar daydino (1:15-23)
5. Bhawloos Barjo eenana kinin anngardhoono (1:24–2:5)
6. Bhawloos Barjo eenam kinin kiiloono (2:6–4:6)
7. Bhawloosin Qolasiasdar yittsaana eena goyno (4:7-9)
8. Macchin nagaymakkono (4:10-18)
Qolasias eenana thaapadhon warqatinbee Epsoon eenana thaapadhon warqatinbe kiam kamea ko hannaar, Epsoon eenana thaapadhoono warqatino misken ooninsa dayntanam konin giyenka, Qolasias eenana thaapadhoono warqatino Kiristoossa gebhamonam koda giye. Kiristoossa gebhamonam giyayna ranqa gembha 1:12-23bee 2:6–3:4bedarne. Bhawloos Kiristoos yer wulsa bhaabar kinin dohonam kida dhee:
1. Kiristoos Barjobesana dohon theedamon goynka yer wulsa bhaabarne;
2. Kiristoos pijadhinbesana dohon theedamon goynka yer wulsa bhaabarne;
3. Kiristoos misken ooninbesana dohon theedamon goynka yer wulsa bhaabarne;
4. Kiristoos zombhin laalidinka pijadhin wulam Barjobesana kinin qaashison goynka yer wulsa bhaabarne.
Ogora Bhawloos kesa buudan timmirinsa kinin giyayno Kiristoossa gembhakonam wo walidianna, wosa sadano konin gemmenam kida bhocchise.
Macchinte wosa haalin dayntanna haali entsa konin zaskenam Bhawloos kida bhocchise (3:5-17). Kiristoossa upsinin thoothi yisa iinte dahaa ea kidi haali dayntanam kida dhee. Ogono haalin dayntano zelen eenbesana wosa dohon theedamonka koda haapadhe (3:18–4:1). Ogona Kiristoosam wosa timmirinka bish dayma, wosa dayntan wulka bira maasa woam koda zaske.
1
Barjo bhocchinka Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa i Bhawloosbee wosa imbanaasa Thimaatoosbekalanka Qolasias gidir dahaana Kiristooska gazabee gonin hamma wombanaanabena nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjosa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Bhawloos Qolasias Eenana Barjoam Gobshayse Kinin Miskoono
Yena Barjoam wonin miskenka, wosa Imbaa Yesus Kiristoossa Imba dahaa Barjoam rooro wul woda gobshe. Harrna hambhidianna, Yesus Kiristoosdar woylamin yenin qajenbee Barjo eena wulna yesa dohon nashimmakkonbeam wodi qansidine. Gonin hammo Barjosa dhacchintan upsino birayse yekal ko yeskaysaka Kiristooskal dohon qaabe haydhenam yedi qansidine. Ogono woylam yindar haydhayno cecinte ashkadhaysaka yeamaar toolaynone. Barjosa dhacchintan upsinam qansayse kisa sunin imintonsa goninam bhocchaate yenin dheson wodara yedayse, ogono Barjosa dhacchintan upsino yennon shaarinte konin dahaadettsi yin pir peen wuldar aapi ushaate gebhaate ko dahade. Ogo Barjosa dhacchintan upsinam wombesana kinka Barjosa waadima eedi maataa nashadhaa Ebhapirakalanka yedi qansidine; kidiar eedi gon hama Kiristoosna wonnon oolonte* “Wonnon oolonte” hamayno waani waani mathaapinasa iir “yennon oolonte” koda hame. waadadhea eedine. Pir Manpas Gazanka yesa dohon nashimmakkonam kidi wona giydine.
Wodi ogoam wonin qansaa rooroara yedayse yedi Manpas Gazansa pakalmakkonkabee qaabon wulbeka Barjosa bhocchinam thoothi yenin dhesoadettsi yena Barjoam miskintanam garootone. 10 Yin ko dahaakaar Imba Yesusna zaskaa goyteaka dahaate yer wulka Barjoam yeda wozise; payyan waadiman wulam waadadhintaka aapi ushaate Barjoam dhesintonka gebhada yenin yivoadettsi woda miske. 11 Barjo yisa gebhon kantanka wocchimbhen wulam yena ki ime. Darshintanka yer wulam damana ashkimbhaana maatee. 12 Pir shaakan bitamon raqinte Barjo eenabesana kinka yenin kashimoadettsi yeam dandisea Barjo Imbaam wozaka gobshee. 13 Barjo woam thipan wottsira dhacchayse, nashadhaa yisa Naasasa bitamon raqinte woam ki arsade. 14 Barjo Naasa wosa seesonsa baza kashadhea kinin maatonna, wosa seesonsa garintonam wo haapade.
Kiristoos Yer Wuldara Sagi Kinin Maatoono
15 Barjo Naasa haapadhima Barjosa gon hama kamsine; kidiar pijadhin wulsa bhaabar hama biraane. 16 Harrna hambhidianna, peendar dohonbee cecindar dohonbe, haapadhenbee haapadhimonbe, cecinte kantaysa dahaanabee wottsaynabe, binnabee hayonabe, yerra wulin pijadhoono kankane. Yer wulam Barjoyn pijoono kankabee kinabene. 17 Kidiar yer wulsa birayse ki dahade; yer wul yedimayse konin woyoono kankane.
18 Kiristoos yisa bishi maaton misken ooninsa metene; koam woysaa kidine. Yer wulka bira kinin doadettsi dembhira dhaabhintakaar biraane. 19 Ogonoar yin konin dohoono Barjo yisa Naasaka kisa dayntano wul konin haapadhoadettsi Barjo Imbasa qaabe konin maatonnane. 20 Barjo Kiristooska cecinbee peenbedar dohon yer wulam yikal ki qaashinsade; Kiristoos masqalindar kinin laalon zombhin goynka Barjo payyamonam ki hayade.
21 Ena birayse Barjokalanka pegadhayse ye dahade; yesa qaabonbee yesa siyon waadimanbeka yedi Barjosa banqi eedine. 22 Keeda yisa Naasasa waan dembhinka Barjo yeam yimbesana kinka qaashinsidine; ogoam yin kinin hayoono gazanabee seeso yindar qolminabe maasayse yisa birante yeam woysanane. 23 Ogonoar yin konin maatoono payya hayayse yenin woyenkabee Barjosa dhacchintan upsinam qansayse “Tiyooda tiye” hamayse woylamin yenin hayora jugimima Barjodar woylamin yenin qajenka wocchimbhayse yenin dehenkabene. Kono upsino cecinsa choobar dohon pijadhin wulna giidhoonone. Inta Bhawloosaar Barjosa dhacchintan upsinsa waadima eedine.
Bhawloos Kiristoosin Yittsaa Maatayse Kinin Waadadhoono
24 Ta yena inin tiyen gaalenka ida wozadhe; kisa bishi maaton misken ooninna Kiristoosin tiyon gaalenam idar tiyayse ida thoose. 25 Barjo upsin wulam joshkima yena inin giyoadettsi Barjo ina kinin imon hayamonka misken ooninna waadadhea i maatade.
26 Ogono Barjosa upsino ena wodara yedayse eedi naasina aachimayse dohoono, ta Barjo yisa eenana may kinin dhohoono aachin upsinone. 27 Ogo aachin upsinsa gobshinbee wodimmakkonbe peendar dohon zarsin wulsa shaarinte hamin gebhi konin dohonam Barjo yisa eenna dhettsana ki zagade. Ogo aachin upsinka Kiristoos yesa iinte kinin dohonna, “Barjosa gobshinam woda kashime” hamayse qaabe hayayse yeda toole. 28 Een wulam Kiristooska gebhaana maasayse Barjo birante keam woysota pakalmakko wulka eedi wulam kiiladabee dhettsadabe Kiristoossa woda giye. 29 Barjo yisa gebhon kantanka isa iinte kinin waadadhenna, ogo kisa kantanka dhalqin koam thoosana gebhi mashimaate ida qajadhe.

*1:7 “Wonnon oolonte” hamayno waani waani mathaapinasa iir “yennon oolonte” koda hame.