4
Macchino Kiilimeno
Keeda inin nashaynabee kattsi inin bhocchaynabe imbanaanato, pir ininka wozadhaynabee isa waadimansa aapi maataanabe, yedi Imbaa wontea Yesuska wocchimbhayse woyee.
Ewodiabee Sinthikibe kinka kinka Imbaa wontea Yesuska agayse kenin doadettsi keam ida miske. Yaar gonin ea, imbesana kinka waadadhea imbanaasa, igina maanaam hanin kelshoadettsi ida miske. Kedi imbesana waadadhaana Qeleminthoosbee waani eenabesana kinka maatayse Barjosa dhacchintan upsinam eenna yeskisana kedi mashimidine. Ke wulsa naabenaam dayntan mathaapinte thaapadhidine.
Rooro wul Imbaa wontea Yesuska wozadhee. Pir yena ida giye: Wozadhee! Yesa lemmakkonam rooro wul eedi wulna dhehee. Imbaa wontea Yesussa maatate nivano saanidine. Yer wulka Barjoam gobshika miskaate yesa oysimenam kina dhettsisee. Yer kalaaka hattear qaabite gaaleebhode. Eedisa bhocchi wulra sagi maatoono Barjosa payyamono yesa woylaminbee yesa qaabonbeam Yesus Kiristooska koda toole.
Macchinte, imbanaanato, gonbee, gobshibee, tipabee, gazabee, nashadheabee, shawkadheabeam bhocchee; kattsi payya way gobshadhayno ko hanna, igina wulam maasite maasite bhocchee. Ikala yenin timmironbee yenin tiyonbe, ogonoar inin giyenka yenin qansonbee inin hayenka yenin haaponbeam hayee. Payyamon Barjoa yembesana kida dee.
Bhawloos Kina Nittsadhon Imintonna Kinin Gobshoono
10 Thoothi wodansa budonte tapir isa gaalen goynka yenin bhocchonna, Imbaa wontea Yesuska kattsi ida wozadhe. Ta koka yekka yenin qaabonam waadimaka dhaana goyti payya haapeetene; isa gaalenna qaabite ye dahade. 11 Pir ogoam inin giyayno isa dayntanna zaskayno qolmakatehe. Harrna hambhidianna, “Isa dayntano ina yeeka ko yeeke” hambhenam inta timmiridine. 12 Bashadhintanam ko dahaannaar, thoothika haapintanam ko dahaannaar, dhesayda dhese. Raq hamote ko hannaar, hamaa wodakaar mishintabee, daaqardhintabee, haapintabee, kaysintabeam inta dhesidine. 13 Kantanam ina imea Kiristooska yer wulam damayda dame.
14 Ko dahaannaar isa gaalenam imbesana kinka kashimayna yenin maatonna, payya ye hayade. 15 Ogonoar Barjosa dhacchintan upsinam yesa shaarinte giyan inin yedenka, Moqodoonia peera inin uten wodanka, ye Pilbhisoos gidir dahaana eena yesa misken oonira ab ina koymon imintakabee tiyntakabe iam kelshaa misken ooni qolmonam yedi dheseeda dhese. 16 Teselonqe katamante inin dohonka, ina zaskenam lamaa goyt yedi nittsidine. 17 Yesa imintonam anngardhayse dayma, yesa imintonsa aapino kalon yena konin thoothoadettsi anngardhayse ida giye. 18 Iam zaskenbee iam zaskenbesa bhaabar hamon ina yenin yittson imintonam Ebhapirooditoskalanka inta tiydine. Ogono imintono Barjoyn tiyayse kanka wozadhen payya gaamen shittonka thoothon marshandettsine. 19 Isa Barjoa yisa gobshinka dohon thoothin wodimmakkorra Yesus Kiristooska yena zasken wulam kida ime. 20 Wosa Imbaa Barjona rooro wul lay gobshi kina ko dee; amiin.
Macchin Nagaymakkono
21 Yesus Kiristooska dahaana gazana eena wulna “Nagaya” hamee. Imbesana kinka dahaana imbanaana yena “Nagaya” keda hame. 22 Gazana eena wulbee kattsika Roome peen bitaasa waadiman eenabe yena “Nagaya” keda hame.
23 Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintono yembesana ko dee.