4
Barjoam Wozisayno Sadano
Ta keeda shidhon goynsa, imbanaanato, Barjoam wozisana hamin daa yeam konin zaskenam wokalanka yedi dhesidine; taar yenin dahayno ogodettsine. Imbaa wontea Yesussa naabenka yeam wonin miskenbee kiilenbe kalon keeda Barjoam wozisaate yenin doadettsine. Imbaa wontea Yesussa naabenka hamin dahaa upsi yena wonin imonam yedi dheseeda dhese. Barjosa bhocchino yenin gazimbhoadettsine; ogonoar sharmucimakkokalanka yenin pegadhoadettsine. 4-5 Barjoam dhesimina eena sharmucimakkonam kenin anngardhendettsi dayma, yedi wul meteka meteka yesa bishinam gazamobee gobshibeka toolayse yenin yedoadettsine. Dhalqin ogoka eedi hayyear imbanaasaam taysate ki genabhoode. Kosa birayse yena wocchinsayse wonin giyonbee tarjonbedettsi igina yerraam waadadhayna eenadar Barjo halon kida maase. Harrna hambhidianna, Barjo woam kinin eeloono gazamoka wonin doadettsine; minngamoka wonin doadettsitehe. Ogonante kiilimen koam jibbea ea kinin jibbayno yinnon Manpas Gazanam yena imea Barjoamne, eediamtehe.
Kinka kiam nashintanam yedi yenti Barjokalanka yenin dhesonna, ogo goynsa hayyear yena thaapoadettsi zaskehe. 10 Harrna hambhidianna, Moqodoonia peen wulir dahaana imbanaana wulam nasheeda nashe; ko dahaannaar imbanaanato, ta yeam wonin kiilayno kalon keam yenin nashoadettsine. 11 Payyamoka daanabee, yennon bhocchinam thoosanabee, kosa birayse yena wonin giyondettsi yennon aaninka waadadhanabe yenin wocchimbhoadettsi yeam woda kiile. 12 Yin ye hayanna, Barjodar woylamin qajiminakal shawkadhaana yeda maate; eedi haydar baske maatattene.
Yesusin Nivenka Sadanka Dahaanabee Diyaanabe Goyno
13 Imbanaanato, qaabe yindar haydheaysa qolmina waani eenadettsi qaabonka yenin atoamadettsi, diyaana goynsa ye dhese woda zage. 14 Yesusin diyonbee dembhira kinin dhaabhonbeam gonne hamayse wonin tiyenna, Yesusdar woylamin qajayse diyaanaam Yesusbesana kinka Barjoyn bevenam dhesooda dhese.
15 Imbaa wontea Yesussa upsinka yena yin woda giye: Imbaa wontea Yesusin nivenka yekka wodi sadanka dahaana eena diyaanaam birattone. 16 Barjo yinti upsin kinin imenkabee, gaananasa hayoa upsin kinin imenkabee, Barjosa thurumban pugadhenkabe Imbaa wontea Yesus yinti cecira kida hanche; Kiristoosdar woylamin qajayse diyaana eenaar dembhira birayse keda dhaabhe. 17 Ogora wodi sadanka dahaana eena kembesana kinka Imbaa wontea Yesusbesana jibarendar keerana polonka woda tura tiidhe. Yin rooro wulna Imbaa wontea Yesusbesana woda dee. 18 Ogonante upsin ogoka kinka kiam wocchinsee.