5
Yesusin Nivenam Ashkimbhayse Toldhen Goyno
Imbanaanato, ogo yerin yin maaten wodanbee levenbesa yena thaapa zaskehe. Harrna hambhidianna, Barjosa rooronin* “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. nivayno diibi sootika nivendettsi konin nivenam yedi yemal payya hayayse dheseeda dhese. Eeno wul “Payyane, gaale qolehe” konin hamen wodanka, adhima burqo mayn sirmanam konin yedendettsi kaye dhesadhima kedar koda nive; hamin ko dahaakaar kedi dhaqehe.
Imbanaanato, yediar thipansa iinte yenin dahaamonna, ogono roorono diibidettsi yedar nivehe. Harrna hambhidianna, yedi wul shaakanbee rooronbesa iinte dahaana eenane; wodi sootinbee thipanbesa iinte dahaana eenatehe. Ta keeda qaymayse wosa metenam wottsintaka wo dee; waani eendettsi wo raatabhoode. Harrna hambhidianna, raatayna sootinka keda raate; barin bardhaynaar sootinka keda bardhe. Wodiar shaakansa iinte wonin dohonna, wosa metenam wottsintaka wo dee; Barjodar woylamin qajintanbee nashimmakkonbeam qaashidettsi wo qaadhe; dhaqintansa qaabe yindar haydhenam wonnon metendar qoobhedettsi wo wode. Barjo woam kinin kamoono woam wacimana dayma, wosa Imba maataa Yesus Kiristooska dhaqinta wonin haapoadettsine. 10 Kiristoosin wona diyoono sadaka dahaa wo hannaar wo diydiannaar kimbesana kinka wonin doadettsine. 11 Ogonante yedi keeda ta yenin hayendettsi, kinka kiam kiam kiilaate wocchinsee.
Macchin Kiilimeno
12 Imbanaanato, yesa shaarinte Barjosa waadimanka qajadhaate Imbaa wontea Yesuska yeam wottsaynabee kiilayna eenabeam yenin gobshoadettsi yeam woda miske. 13 Kesa waadiman goynka kattsi nashimmakkoka keam gobshee. Kinka kinkaar payyamoka dehee.
14 Imbanaanato, “Boosona eenaam wacimee; kurtumbhaynaam wocchinsee; eena kantaysa qolminaam kelshee; een wulna darshee” hamayse yeam woda kiile. 15 Hayyear eedina siya raqate siya kinin hayoamadettsi mete yesaam gishee; ogora sagi rooro wul kinka kinkabee een waani wulbena payya yer hayota wocchimbhee.
16 Rooro wul wozadhee; 17 garma Barjoam miskee; 18 yer wulka Barjoam gobshee. Harrna hambhidianna, Barjosa bhocchino Yesus Kiristooska ogoam yenin hayoadettsine.
19 Manpas Gazansa waadimanam mareebhode; 20 Barjokala qansayse eenna giidhenam bageebhode. 21 Yer wulam taysayse shedee; payya maatonamaar yedee. 22 Siya yer wulkalanka pegadhee.
23 Payyanam imea Barjoa yinti yer wulka yeam ki gazise; yesa manpasinbee, yesa sadanbee, yesa bishin wulbeam Imbaa wontea Yesus Kiristoosin niven wodanka siya yer yindar haapadhimina hayayse yeam ki toole. 24 Yeam eelaa gon hama kinin dohonna, ogoam kida haye.
Macchin Nagaymakkono
25 Imbanaanato, wona Barjoam miskee. 26 Imbanaana wulam gonin nashimmakkonka sunqintaka “Nagaya” kena hamee. 27 Warqatin koam imbanaana wulna nabbabadhoadettsi Imbaa wontea Yesussa naabenka yena ida giye.
28 Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintono yenka ko dee.

*5:2 “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.