Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Teselonqe Eenana
Kinin Thaapoono Lansono Warqanno
Ardinta
Bhawloos bira warqatam Teselonqe eenana kinin thaaponsa budonte, oysime ab dhaabhidine. Ogonoar “Imbasa roorono* “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. yeskidine” hamea upsi qansintaka waani waani qothimidine. Imbasa rooronsa Bhawloosin thaapaana makkamma bhocchina guttsaynane:
1. Barjosa wacimeno peendar nivima birayse thoothino eeno gonin hamon Barjodar woylamin qajadhenam gara ko gare (2:3); haynaar ee hamima eedi nivasane (2:3); pir ta wodan koka haynaar ee hamima easa kantanam mardha ko mardhe (2:6-7).
2. Barjodar woylamin qajaana qaymayse kesa gasante dohon yerinam dhesayse Barjodar kesa woylamin qajidinka yisa metenam wocchisinta keam koda zaske. Yin kenin hayenka ke dhesima kedar niven siyon yerinam marana ashkimbhaana keda maate.
3. Barjo wulam kinin shedenna, yisa bhocchinam thoosite ki dahade. Barjodar woylamin qajaana kisa aaninte toldhaanane.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Imbasa rooronam bhocchika toolintasa (1:3-12)
3. Imbasa roorono hambhoono hamin giynta konin dohoono (2:1-17)
4. Imbasa rooronam bhocchada miskebee kina zaskaadettsi dayntabe konin zaskayno (3:1-15)
5. Macchin nagaymakkono (3:16-18)
Bira warqatadar thaapate kinin yittsaadettsi, Bhawloos macchindar dayntana zaskea kiilime kida ime. Waadima waadadhintaka yisa dayntanna koymo kenin haapoadettsi kida giye. Harrna hambhidianna, waani waani “Imba saana maatasane” hamayse bhocchintaka waadiman garayse waanina baske maatayse ke dahade. Bhawloos “Waadadhana nashima ki itsabhoode” ki hamade (3:10).
1
Wosa Imba maataa Barjobee Imba wontea Yesus Kiristoosbeka Teselonqe katamante dohon misken ooninna i Bhawloosbee, Sillaasbee, Thimaatoosbekalanka nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Kiristoosin Niven Rooronka Yeskayno Pirdino
Imbanaanato, yennon goynka rooro wul Barjoam gobshano woam zaskaynone; ogonoar Barjodar woylamin yenin qajayno kattsi gebhadabee ye wulsa kinka kinka nashimmakkono thoothadabe konin yivennane. Yedar yeskoono oytaydhanbee gaalen wulbeka yenin wocchimbhonnabee Barjodar woylamin qajayse yenin woyonnabe, Barjosa misken onnasa shaarinte yenka woda erime.
Ogono yer wul Barjosa pirdino tipa konin dohonam may koda dhee. Ogonante Barjo yisa bitamonte ardana damayna eena yeam kida haye; gaalenamaar yenin tiyayno kisa bitamon goynnane. Barjo yeam galshaynadar gaalenam maasana kisa pirdino tipane. 7-8 Pir taaki gaalen haapayna yembee wombeam ukunsisanane. Ogonoar yin konin maatayno Imbaa wontea Yesus kantanka dahaana yisa gaananabesana kinka nuunsa laabhinanka cecira kinin niven wodankane. Ogo wodanka Barjoam dhesiminabee Imbaa wontea Yesussa dhacchintan upsinna ee hamiminabedar kida pirde. Kedi Imbaa wontea Yesus birantebee kantan kisa gobshinbekalanka edimayse rooro wul lay kayensa pirdika keda dhabshadhe. 10 Keam dhabshadhaynoar Imbaa wontea Yesusin nivea rooroakane. Ogono kinin nivayno yisa gazana eena kiam kenin gobshoadettsibee kidar woylamin qajayna wul kanka kenin targadhoadettsibene. Wosa tarjamonam qansayse gonne hamayse yenin tiyonna, yediar kembesana yeda paydadhe.
11 Ogoam bhocchintaka yena rooro wul Barjoam wonin miskayno, Barjo yeam kinin eelonna yeekayna yeam kinin hayoadettsibee payya waadadhana yesa dohon qaabonbee kidar woylamin qajintaka yenin waadadhen wulbeam yisa kantanka yena kinin thoosoadettsibene. 12 Yin wonin miskayno Imbaa wontea Yesussa naabeno yenka konin gobshadhoadettsibee wosa Barjo maataa Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintonka kanka yenin gobshadhoadettsibene.

*^ “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.