2
Haynaar Ee Hamima Ea
Imbanaanato, Imbaa wontea Yesus Kiristoossa nivintanbee wodi kidar wonin buken goynbesa yin giyayse woda yeam miske: “Inta Barjokala i qansade” hamayse giyntaka way wonin apoka giyate yittsaadettsi way wokalanka warqat thaapate yittsadhaadettsi hayayse een waanin giyenka, “Barjosa roorono* “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. yeskidine” hamayse yedi saanawa yesa bhocchinam ookeebhode, kurtumbheebhode. Eedi hayyear yer harkaar yeam ki taysabhoode. Harrna hambhidianna, birayse “Barjona ee hamattone” hamayna dhaabhimabee haynaar ee hamima, agaa kayendar yivea ea haapadhimabe ogono Barjosa roorono nivehe.
Agaa haynaar ee hamima ea “barjone” hambhayna wulbee yina goodimbhayna wulbeam jibbada kedara yiam bhaabar hayayse Barjosa gazan ooninte dooqayse, “Inta Barjone” kida hame. Ena yembesana kinka inin dohon wodanka, ogo inin yena giyonam yedi bhocchattenu? Yinnon wodanka kinin haapadhoadettsi ta kinin nivoamadettsi kiam marayno har ko hannaar dheseeda dhese. Harrna hambhidianna, ta aachimaa ko hannaar, haynaar ee hamima easa kantano taar waadadhite ko dahade. Kisa kantanam marea daane; agaa maream goyra mardhenka yekka kisa kantano aachika koda waadadhe. Agaa maream goyra mardhen wodanka, haynaar ee hamima ea may kida haapadhe. Imbaa wontea Yesus aponka uten upsinka kiam bashayse kida deese; pir tarshen nivintan yinnonka kiam kida kayse.
Haynaar ee hamima ea kinin nivayno Seethaansa kantanka, eediam dhaddhisana tarshea yerbee, milkitbee, kattsi gebhi yerbeam waadimintakane. 10 Yin pir kayendar yivayna eenaam siyon yerin wulka taysite kida waadadhe. Eena igina kenin kayaynoar dhaqana keam yeskisen goninam nashayse kenin tiyaamonnane. 11 Ogona buudanam gonne hamayse kenin tiyoadettsi Barjo keam dhaddhisen yerinam kedar kida yittse. 12 Ogonoar goninam “tiyattone” hamayse siyonka wozadhayna wuldar pirdadhoadettsine.
Kenin Dhaqoadettsi Kambhaana Eena
13 Imbaa wontea Yesusin nashayna imbanaanato, wodiar yennon goynka Barjoam rooro wul gobsha woam koda zaske. Wonin gobshaynoar yedi Manpas Gazanka yenin gazimbhenbee goninam yenin tiyen goynbeka yenin dhaqoadettsi Barjo yisa birana eena hayayse yeam kinin kamonnane. 14 Barjo yena wonin giyon dhacchintan upsinka ye dhaqe yeam kinin eeloono Imbaa wontea Yesus Kiristoossa gobshinam yenin kashimoadettsine.
15 Ogonante imbanaanato, wocchimbhee; wonin giyoono ko dahaannaar, wonin thaapoono ko dahaannaar, yena wonin dhettson timmirin wulam payya hayayse yedee. 16 Kidi yinti wosa Imba maataa Yesus Kiristoosbee woam nashaa, yisa sunin imintonkaar rooro wul lay wocchisintanbee qaabe haydhenbeam wona imaa wosa Imbaa Barjobe 17 yesa woylaminam ke wocchinse; payya maaton wulam yenin hayoadettsibee yenin giyoadettsibe kantanam yena ke ime.

*2:2 “Barjosa roorono” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.