Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Thimaatoosna
Kinin Thaapoono Birono Warqanno
Ardinta
Bhawloos Barjosa dhacchintan upsinam giyota birayse kinin yivenka, Galatia peente dohon eenna kinin Barjosa upsinam giyenka, Thimaatoos naasi likka dahayse Barjodar woylamin ki qajade hamayse koda giidhe. Bhawloos lanson yinin yivenka, Galatia peensa Listhira katamante Thimaatoosam haapayse kimbesana kinka kinin yivoadettsi kiam ki hayade. Thimaatoossa indano Ayiwd eedi konin dohonna, kidi naasamora yedayse Ena Mallan Mathaapinsa iinte thaapadhon Barjo upsinam nabbabite yinin dohonna, Barjo upsinam dhesa ki dhese. Barjosa dhacchintan upsinam giyota Bhawloosbesana kinka kida yaaye. Budobar Epsoon katamante dohon misken ooninte timmirinbee wottsin wottsadhenbe goynsa gaale gidir dhaabhonna, Thimaatoos kesa entsa maatayse kida waadadhe.
Bhawloos Thimaatoosna biraa warqataam 55-59 levensa iinte ki thaapade. Kinin thaapoonoar Thimaatoossa dayntanbee waadimanbesa kiam kiilanane. Tapir misken ooninna zasken timmirinbee wottsinbe goynsa thoothi kiilime kida ime.
Kaa mathaapaam raq tobbhaadar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Thimaatoosna imbhoono elqimeno (1:3-20)
3. Misken ooninsa dambin goynsa (2:1-15)
4. Misken ooninsa entsana goynsa (3:1-13)
5. Kiristoossa aachin dhalqin goynsa (3:14-16)
6. Thimaatoossa dayntanbee, waadimanbee, misken ooninsa wottsin goynbena imbhoono kiilimeno (4:1–6:21)
7. Macchin nagaymakkono (6:21)
1
Woam Dhacchea Barjobee wonindar woylamin hayea Yesus Kiristoosbesa upsinka Yesus Kiristoossa tarjamonnante nittsadhaa i Bhawlooskalanka Barjodar woylamin qajintaka gon isa naasi maataa Thimaatoosna nittsadhoono warqannone. Barjo Imbaabee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee, garintonbee, payyamonbe hana ko dee.
Buudan Timmirin Dhettsaynakalanka Mete Gishinta
Moqodoonia peendar inin yiven wodanka inin hana elqimondettsi Epsoon katamante dooqaa; ogote dahaana waani waani eena buudan timmirinam eenna kenin dhettsoamadettsi, eerin giidhenbee macchiysa qolmon eykenasa caacin paydada giidherrabe kenin maatoadettsi kena giyaa. Iginadettsina yerra palimenam keda beve; Barjodar woylamin qajayse waadadhadhen Barjosa waadimanna pootehe. Ogoam kena hanin giyayno gazamo woylamkabee, payya qaabokabee, gon Barjodar woylamin qajintabeka haapadhen nashimmakkonka kenin doadettsine. Waani waani eena igina yerrakalanka dhaddhismayse sun pootima waraqadhadhendar ke maatade. Ogoam kenin hayaynoar Musesa yigginam dhettsayna eena maatana zagaysene. Ko dahaannaar yinin giyenam kedi dhesehe; “May wodi dhesidine” yinin hamenamaar bhocchehe.
Ko dahaannaar eedi zaskaadettsi yiggika ki waadadhina, yiggino payya konin maatonam dhesooda dhese. Yigginam imbhoono tipana eenana konin dahaamonam dhesooda dhese. Yigginam imbhoono yigginam tooliminabee, ee hamiminabee, Barjona goodimiminabee, seesaynabee, gazamoysa qolminabee, Barjo waadimanam bagaynabee, imbanabee indanabeam deesaynabee, eediam deesaynabee, 10 sharmucimakkon hayaynabee, anngi dahayse anngika wodhaynabee, eediam shanshaynabee, buudan giyaynabee, buudamoka mallaynabee, tipa maaton timmirinam jibbayna yerin waani wulamaar waadadhaynabenane. 11 Ogono tipa maatoono timmirino konin haapadhayno gobshadhaa Barjosa gobshinam giyen dhacchintan upsirane. Ogono dhacchintan upsino ina elqimayse imbhoonone.
Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
12 Iam “Eedi gon hamaane” hamayse waadiman yinnonna iam kinin kamonna, kantan yinnonam ina imaa Imbaa wontea Yesus Kiristoosam ida gobshe. 13 Ena birayse Kiristoosam iireabee, oytayeabee, eediam ooshinseabe i dahaakaar, kidi ina ki garade. Harrna hambhidianna, ogo wulam ina kinin garoono kidar woylamin qajimabee kiam dhesimabe inin hayonnane. 14 Wosa Imbaasa sunin imintonam Yesus Kiristooska dohon Barjodar woylam qajintanbee nashimmakkonbeka thoosayse ina ko imbhade. 15 “Yesus Kiristoos seeson eenam dhacchana peen kodar ki nivade” hamayno upsino gonin hammobee eedi wulin tiyoadettsi zaskeabene. Seeson een wulra sagi seesoysa dahaa ea intane. 16 Ko dahaannaar rooro wul lay dehen sadan haapana kidar woylamin qajayna eenana kamsi konin maatoadettsi Yesus Kiristoos i seeson waadimanka sagaam yisa darshintan wulam dhaana ina ki garade. 17 Kidi yimal Barjo maataa, diymabee haapadhimabe rooro wul bit maataa Barjona rooro wul lay gobshi kina ko dee; amiin.
18 Isa naasa Thimaatoos, ena birayse Barjokala qansayse giyayna eena hasa kenin giyon upsinam banqi koymo hayayse kanka payyan banqinam kansaa hamayse hana ida elqime. 19 Barjodar woylam qajintabee payya qaabobe hasa ko dee. Waani waani eena payyan qaabon yinnonam garayse bazindara sagadhen gonngalanam wuranin qunthate kaysendettsi Barjodar woylamin yinin qajenam ke kaysade. 20 Kesa iira Hemenoosbee Iskindirosbe ke dahade. Kedi Barjoyn iiradhiminam kenin dhesoadettsi Seethaanna saskate keam i imade.