2
Barjodar Woylamin Qajaynasa Miskeno
Ta keeda een wulna Barjoam gobshada yenin miskoadettsi yer wulsa birayse yeam ida kiile. Barjodettsi dayntabee kinka kiam gobshintabeka gaale qolma payyamonka wonin doadettsi, binnabee hayamoysa dahaana wulbena miskee. Ogono yer payyabee woam Dhacchea Barjosa birante woziseabene. Harrna hambhidianna, Barjoyn zagayno eedi wulin dhaqoadettsibee goninam kenin dhesoadettsibene. Barjo kalaane; pir Barjobee eedibesa shaarinte dahayse qaashinsea kalaane; kidiar eedi maataa Yesus Kiristoosne. Een wulsa seeson bazanam kashana yiam ki imade; ogonoar gonin hamon wodan yeskaysaka Barjosa dhacchintan waadimanam dhettsisayno tarjamonone. Ogonante Barjo Ayiwdtay hamma eenana Kiristoossa tarjamonnante yittsana iam kamidine; iam kinin yittsoono yisa dhacchintan upsinam giyayse Barjodar woylamin qajintanbee goninbeka inin dhettsoadettsine. Ogoam inin giyenka goninam ida giye, buuda giyattine!
Keeda raq wulir dahaana eena anngina wacimenbee palimenbeam yikalanka pegisayse, yisa gazisadhon aaninaam dhaasayse Barjoam kenin miskoadettsi ida zage. Ogodettsi maana yisa sitinam ashkadhintakabee, worqibee inqu hambhea bazaysa detha maataa yerraam qorcindar qaadhintabee, bazaysa gebhi maaton apala qaadhintabeka bishin yinnonam gobshana dayma, kurtumbhebee meten yinnonam wottsintabeka maana zasken apalan ke qaadhe ida zage. 10 “Barjona woda goodime” hamayna maana hayan keam zaskendettsi payyan waadimanka ke goobe. 11 Maana lay hamayse ee hamintaka timmirinam ke tiye. 12 Maa anngiam konin dhettsoadettsibee anngidar kosa hayamo doadettsibe giyattine; lay hama koam koda zaske. 13 Harrna hambhidianna, birayse Addaam ki pijadhade; Hewaan budobar ko pijadhade. 14 Tapir taysadhayse Barjosa yigginam kottsoono Hewaanne; taysadhaa Addaamtehe. 15 Ko dahaannaar maa Barjodar woylamin qajintabee, nashimmakkobee, gazamobee, mete yisaam shanintabeka ko daana, naasi adhintaka dhaqa ko dhaqe.* Buudan timmirinam dhettsayna “Maa naasi adhidi yi hanna, dhaqana damehe” hamayse keda dhettse.

*2:15 Buudan timmirinam dhettsayna “Maa naasi adhidi yi hanna, dhaqana damehe” hamayse keda dhettse.