6
Eedina Waadadhaynana Imbhoono Kiilimeno
Barjosa naabenbee timmirinbe konin irdhoamadettsi, eedina waadadhayna wul yiam wottsaynana gobshin wulam ima keam zaskendettsi hayayse ke bhocche. Keam wottsaynaar Barjodar woylamin qajayna ke hanna, waadadhayna Yesuska kesa imbanaana kenin dohonna keam ke bagabhoode. Kalon waadimanka agenam haapayna Barjodar woylamin qajaynabee nashadhaanabe kenin dohonna, ena birara sagi ke waadadhe. Yerra kinaam dhettsaate keam kiilaa.
Buudan Timmirinbee Gonin Hamon Koymonbe
Imbaa wontea Yesus Kiristoossa payyan upsinbee Barjodettsi maasen gonin hamon timmirinbesana agimon abin timmirinam hayyear dhettsea ki hanna, pormakkonka purdhaa, yer kalaar dhesimaane; ko dahaannaar dhalqka palimanabee sun goore dhaasea upsi giyanabe siya anngarma kisa daane. Iginarankaar woogintobee, goorebee, iirimebee, eedidar siya qaabintabee, gara garma palimebe koda ute. Igina kinka palimayna yisa qaabon gemmaanabee gonin yikalanka kayaana eenabene; iginadettsina eenasa Barjoam gobshintano koymo kenin haapeasa goyti kena koda maate.
“Isa dohoono ina yeeka ko yeeke” hamea eana gon Barjoam gobshintano koymo kenin haapeasa goytine. Harrna hambhidianna, peen kodar yer kala hattear bavate nivootone; peen kora yer kala hattear bavate yivana damattone. Wonin itsenbee wonin qaadhenbeam wo haapidianna wona yeeka ko yeeke. Wodimbhota zagayna eena taysadhayse thoothi malgimmakkonbee keam genen anngarmanbesa zaaninte keda yedadhe; ogono kesa anngarmano keam genayse koda kayse. 10 Harrna hambhidianna, koymo nashinta seeso wulsa caacine. Waani waani eena koymo anngardhintaka Barjodar woylamin yinin qajerra dhaddhismayse thoothi gaalesa iir ke ardade.
Bhawloos Thimaatoosna Kinin Imon Kiilimenbee Elqimenbe
11 Ya Barjo ea, igina yerrakalanka pegadhaa. Tipamobee, Barjodettsi dayntabee, Barjodar woylamin qajintabee, nashimmakkobee, darshayse wocchimbhintabee, lemmakkobeka gebhana zagaa. 12 Barjodar woylamin qajadhen goynna banqinam bashana payya hayayse kansaa. Thoothi tarjaynasa birante payyan tarjamonam hanin tarjon wodanka hanin yedoadettsi haam eldhon rooro wul lay dehen sadanam yedaa.
13 Yer wulna sadanam imea Barjobee Bhenthenaawi Bhilathoossa birante payyan tarjamonam tarjaa Yesus Kiristoosbesa birante hana ida elqime: 14 Imbaa wontea Yesus Kiristoos maatayse kinin nivenka yekka upsin koam genimabee bagime yindar qolmabe maatayse toolaa.
15 Kiristoossa nivintano Barjo yinti kinin giyon wodanka koda maate. Barjo gobshadhaabee yimal bish wottsea maataabee, binnasaar Bitaabee imbanasaar Imbaabe kidine. 16 Kidi bish dembhi diymane; hayyear theedana damimon shaakante deheane. Hayyear kiam haapadehe, haapanaar damehe. Gobshibee rooro wul lay dehea kantabe kina ko dee; amiin.
17 Ta wodan koka wodimo maataana eena kenin erimoamadettsi way kayen koymondar woylam kenin hayoamadettsi kena giyaa. Kenin qaabe hayayno woam ko wozise hamayse yer wulam thoosayse imea Barjodar konin doadettsi kena giyaa. 18 Pir payya yer eenna kenin hayoadettsi, payyan waadimanka wodimbhaana kenin maatoadettsi, kedi imanabee yisa dohonam eenbesana kinka kashimanabe ashkimbhaana kenin doadettsi kena giyaa. 19 Yin hayada gonin dayntanam haapana niven wodanna maatea kaya kaymin koymonam yinante keda pucche.
20 Thimaatoos, hana elqimbhonam toolaa. Kesa buudan dhesintonam “gon dhesintone” hambhen peen kona agen pootimon waraqinbee palimenbekala pegadhaa. 21 Waani waani eena “Ogodettsi wosa dhesinto daane” hamada Barjodar woylamin yinin qajenam kedi garidine.
Barjosa sunin imintono hambesana kinka ko dee.