Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Thimaatoosna
Kinin Thaapoono Lansono Warqanno
Ardinta
Bhawloos Thimaatoosna kaa lansoa warqataam yinin thaapen wodanka Roome peente raq siyar dhaxadhayse dembhi pirdi kidar pirdadhaysaka yisa dembhinam toolite ki dahade (4:6). Ogonante Haalin Mallan mathaapinte Bhawloosin thaapaana warqannasa kaa macchea warqataane. Kaa warqatasa iinte Bhawloos Thimaatoosna Kiristooska kisa dohon dayntan goynsa kina kiilime thoosayse ki thaapade.
Kaa mathaapaam raq tobbhaadar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Thimaatoosna Bhawloos Barjoam kinin gobshoono (1:3-18)
3. Thimaatoosna kiilimenbee wocchimbhenbe imbhoono (2:1-26)
4. Thimaatoosna “Mete gishaa” hambhoono (3:1-17)
5. Thimaatoosna imbhoono elqimeno (4:1-8)
6. Bhawloos Thimaatoosna kisa dayntanna zasken goynna kinin elqimoono (4:9-18)
7. Macchin nagaymakkono (4:19-22)
Thoothi woda giidhayno Mathaap Gazansa gonamonbee payyamonbeam bhocchisea upsi gidir koda haapadhe (3:14-17). Kono thaapadhoono Barjoyn giyoono konin dohonna, gonamoka kisa upsinam koda giye; eediam dhaqintondar entsanabee waadimana kiam ashkanabe aga ko age. Bhawloos yinti Kiristooska bashaa maatayse Barjoyn imenam tiyota qothimima woylam wulka yinin toolenam kida giye (4:7-8). Wodi wulatte ogodettsi wo maate.
1
Yesus Kiristooska haapadhen lay dehen sadanam haapooda haape hamen qaabe yindar haydhenkabee Barjosa qaabon goynkabe Yesus Kiristoossa tarjamonnante nittsadhaa i Bhawlooskalanka nashadhaa isa naasa Thimaatoosna nittsadhoono warqannone. Barjo Imbaabee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbekalanka sunin imintonbee, garintonbee, payyamonbe hana ko dee.
Thimaatoosna Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
Rooro wul sootinbee rooronbe Barjoam inin miskenka walma haam inin qaabenka, eykena wonnayn hayaadettsi payya meskeka inin yina waadadhea Barjoam ida gobshe. Hasa ermitinam inin bhocchenka, kattsi inin wozadhoadettsi haam shedana ida anngardhe. Ya gon Barjodar woylamin hanin qajenam ida bhocche. Ogonoar Barjodar woylamin qajintano ena birayse haaka Loydibee handa Ewniqebekal dohoonone; ta hakalar konin dohonam inta dhesidine. Ogo goynka isa aaninam hadar inin woden wodanka nuudettsi hasa iinte yeden Barjosa imintonam hanin dhaasoadettsi hana ida bhocchise. Harrna hambhidianna Barjo kantabee, nashimmakkobee, meten wonnonam wottsadhenbesa manpas wona ki imade; kurtumbhesa manpas wona imadehe.
Ta keeda wosa Imbaa Kiristoosna tarjanabee kinnon goynka dhaxadhaa imbena ooshimbhaabhode; ko dahaannaar Barjo hana imen kantanka kisa dhacchintan upsinna imbesana kinka gaalen tiyaa. Kidi wonin waadadhon payyan waadimanna dayma, yisa qaabonbee sunin imintonbeka woam dhacchayse gazana kisa eena maatayse wonin doadettsi woam ki eelade. Ogo Barjosa sunin imintonam ena wodan kosa birayse Yesus Kiristooska wona ko imbhade; 10 taaki woam Dhacchea Yesus Kiristoossa nivintanka ko haapadhade. Kidi dembhinsa kantanam kaysayse Barjosa dhacchintan upsin goynka dembhi qolma rooro wul lay dehen sadanam wona ki dhahade.
11 Intaar ogo Barjosa dhacchintan upsinam eenna i giyebee i dhettsebe Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa maatayse i kambhade. 12 Ko gaalenam ogonante tiyte i dahade. Ko dahaannaar ooshimbhattine; haydar woylamin inin qajonam dhesayda dhese; inin kina imon elqimenamaar macchin rooroaka yekka toolana kinin damenam inta dhesidine. 13 Yesus Kiristooska dohon Barjodar woylamin qajintanbee nashimmakkonbeka ikalanka hanin qanson tipa maaton upsinam kamsidettsi hayayse toolaa. 14 Hana imbhon payyan elqimenam wodar dohon Manpas Gazanka toolaa.
15 Isiya peente dahaana wul iam kenin garonam dhesaada dhese; kesa shaarinte Pigelusbee Yermogenesbe ke dahade. 16 Imbaa wontea Yesus Onesipoorsa oonin eenana yisa payyan waadimanam kena ki waadadhe. Harrna hambhidianna, kidi thoothi wodana iam ki wocchinsade; pir inin dhaxadhenkaar kidi ooshimbhadehe. 17 Tapir Roome gidir yinin nivon wodanka gebhi zagayse iam ki haapade. 18 Macchin rooroaka Imbaa wontea Yesus yisa payyan waadimanam kina ki waadadhe. Epsoon gidir hamaaka yekka ina kinin waadadhonam ya payya hayayse hada dhese.