2
Kiristoosna Gaalenam Tiya Zaskayno
Ta keeda isa naasa, ya Yesus Kiristooska haapadhen Barjosa sunin imintonka wocchimbhaa. Thoothina tarjanasa birante ikalanka hanin qanson timmirinam waani eenaamaar dhettsana damayna gon hamma eenana elqimayse imaa.
Ya Yesus Kiristoosna payya banqi eedi maatayse gaalenam imbesana kinka tiyaa. Banqi eedi banqin eensa entsaam wozisana kida zage; een waani waadadhen waadimanka yiam dhaxehe. Yin pir galangacchon raqindar gobea gobadhen dambindettsi yi gobaamma, bashintansa gobshin bazanam tiyehe. Wocchimbhayse haamin koyea yinin waadadhorra haapadhen biron aapinam tiya kiam koda zaske. Imbaa wontea Yesus yer wulka bhocchi hana kinin imenna, inin hana giyenam qaabaa.
Dembhira dhaabhaa Dawtsa muldha maataa Yesus Kiristoosam bhocchaa. Inin giyayno Barjosa dhacchintan upsino konone. Ogo Barjosa dhacchintan upsinam inin giyenna, siya waadadhaadettsi inin dhaxadhenka yekka gaale tiyte i dahade; ko dahaannaar Barjosa upsino dhaxadhehe. 10 Ogonante kediar Yesus Kiristooska haapadhen dhaqintanbee rooro wul lay dehen gobshinbeam kenin haapoadettsi Barjoyn kamaanana hamayse yer wulka darshite i dahade. 11 Yin giyayno upsino gon hammone:
Kimbesana kinka wo diyanna,
kimbesana kinka sadaka woda dee.
12 Darshayse wo wocchimbhidianna,
kimbesana kinka woda bitime;
kiam wo garanna, kidiar woam gara ki gare.
13 Wodiar gon hamma wo maataamma,
kidi yiam garana kinin damimonna,
rooro wul gon hama maatayse kida dee.
Ooshimbhima Waadiman Ea
14 Kina yerram eenna bhocchisaa; dhalqinka kenin palimoamadettsi Barjo birante keam kiilaa. Harrna hambhidianna, ogo dhalqinka palimano qansayna eenaam koda kayse; yer harrnaar pootehe. 15 Gonin hamon upsinam tipa giyada ooshimbhima waadima eedi maatayse Barjo birante taysate shedadhaa doota wocchimbhaa. 16 Peen kogayn sun waraqaate dhalqadhenkalanka pegimbhaa; harrna hambhidianna, ogodettsin maatoono dhalqino eenaam Barjokalanka kalon kenin pegimbhoadettsi keam koda haye. 17 Kesa dhalqino paasha paashima hajimidettsi workaate koda yive. Ogodettsin yerin hayayna eenasa shaarinte Hemenoosbee Pilithosbe daane. 18 Igina eena “Diyaana eenayn dhaabhayno ena sagidine” hante palimada gonirra kedi dhaddhismidine; waani waani eenasa Barjodar woylamin kenin qajenam ogo dhalqinka ookite ke dahade. 19 Ko dahaannaar, “Barjo Imbaa yinti maataanam dhesa ki dhese” tapir, “Barjo Imbaasa naabenam eelayna wul tipa maataamon waadimara ke pegadhe” hamayno milkit yindar dohoono shoa shoymino Barjoyn ashkayse woysoono turturro wocchimbhayse koda dee.
20 Oonin gebhonte worqibee birrebera ashkadhoono koymo bish dayma, haaqabee dhoqalabera ashkadhoono koymo gidir daane. Iginasa antino gobshadhon waadimanna, antino waani gobshin qolmon waadimandar koda haaqe. 21 Igina siyana yerrakalanka edimayse yiam gazinsea ea gobshadhon waadimanna agea koymo kida maate; ogonoar payyan waadiman wulna ashkayse edadhaa Imbaa kinteana agea koymo kida maate.
22 Barshamonsa siyon anngarmankalanka pegadhaa; woylam gazaka Imbaa wontea Yesusam eelaynabesana kinka tipamobee, Barjodar woylamin qajintabee, nashimmakkobee, payyamobeam yedayse yivaa. 23 Goytiysa qolma pootima palime uuri kinin bevenam dhesayse kikala pegadhaa. 24 Imbaa wontea Yesussa waadima eedi maataa een wulkal leemibee, dhettsana dameabee, darshayse wocchimbheabe kiam maata koda zaske; eedibesana kinka uuri kansea maata kiam zaskehe. 25 Kidi kinka uurin kansaynaam yisa lemmakkonka kiilea kiam maata koda zaske. Yin haydi ki hanna, goninam kenin dhesoadettsi Barjo seeson waadimanam garayse kidar kenin maatea baali imima garehe hamaysene. 26 Ogo goynka malgimmakkon bhocchira maatayse Seethaan yisa bhocchinam kenin waadadhoadettsi kinin yedon zaanira utana dama ke dame.